PL EN


2018 | 358 | 182-191
Article title

Zagadnienie pomocy publicznej przyznawanej ex lege w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
A question of state aid granted ex lege in the EU member states
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wprowadza domniemanie, że środki pomocy państwa spełniające kryteria określone w tym przepisie są niezgodne z prawem i tym samym zakazane. Szeroka interpretacja pojęcia pomocy publicznej oznacza, że znaczna część krajowych środków polityki gospodarczej jest zasadniczo objęta tym zakazem. Jednak konstrukcja regulacji określonej art. 107 ust. 1 TFUE jasno wskazuje, że zakaz ten nie jest ani absolutny, ani bezwarunkowy, a Traktat przewiduje od niego wiele odstępstw. Przede wszystkim art. 107 ust. 2 i 3 ustanawia szerokie wyjątki od zakazu z art. 107 ust. 1 TFUE, które jednakże mają dość odrębny charakter. Artykuł 107 ust. 2 wymienia rodzaje pomocy, które są automatycznie zgodne z prawem i które Komisja Europejska musi z tego powodu uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki. W praktyce jednak przepis ten ma obecnie niewielkie znaczenie ze względu na bardzo ograniczone kategorie pomocy, do których ma zastosowanie. Znacznie ważniejszą rolę odgrywa art. 107 ust. 3 TFUE, zawierający listę rodzajów pomocy, które Komisja ma prawo – ale nie musi – zatwierdzić.
EN
Article 107(1) TFEU establishes a presumption that the State aid measures satisfying the criteria laid down in that provision are unlawful and prohibited. The wide interpretation given to the concept of aid means that a large swathe of national economic policy measures is in principle caught by this prohibition. But the introductory words of Article 107(1) TFEU themselves make clear that this prohibition is neither absolute nor unconditional, and the Treaty provides for a number of derogations. First and foremost, Article 107 (2) and (3) establishes wide exceptions to the prohibition in Article 107(1) TFEU. It will be apparent that the exceptions in these two paragraphs of Article 107 TFEU are quite distinct in nature. Article 107(2) enumerates types of aid which are automatically lawful and which the European Commission must therefore declare compatible if the relevant conditions are satisfied. In practice, however, this provision is now only of minor importance due to the very limited categories of aid to which it applies. A far more important role is played by Article 107(3) TFEU, which contains a list of types of aid which the Commission has the power to authorize.
Year
Volume
358
Pages
182-191
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów i Prawa. Katedra Finansów Samorządowych
References
 • Bacon K. (2009), Compatibility of Aid – General Principles [w:] K. Bacon (red.), European Community Law of State Aid, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Botta M., Schwellnus G. (2015), Enforcing State Aid Rules in EU Candidate Countries: A Qualitative Comparative Analysis of the Direct and Indirect Effects of Conditionality, „Journal of European Public Policy”, Vol. 22, Iss. 3.
 • Decyzja Komisji (2007) 2007/374/WE z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie Dekodery cyfrowe, Dz. U. UE 2007 L 147/1.
 • D’Sa R.M. (1998), European Community Law on State Aid, Sweet&Maxwell, London.
 • Eurostat (2018), Social support to individual consumers and compensation of damages caused by natural disaster, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm_comp/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=comp_sa_01&plugin=1 (dostęp: 30.04.2018).
 • Hofmann H.C.H., Micheau C., red. (2016), State Aid Law of the European Union, Oxford University Press, Oxford.
 • Mause K., Gröteke F. (2017), The Economic Approach to European State Aid Control: A Politico-Economic Analysis, „Journal of Industry, Competition and Trade”, Vol. 17, Iss. 2.
 • Milhet A.M. (2017), Are european State Aid Payments Creditable Foreign Taxes?, „Georgetown Law Journal”, Vol. 105, Iss. 5.
 • Oldale A., Piffaut H. (2009), Introduction to State aid law and Policy [w:] K. Bacon (red.), European Community Law of State Aid, Offord University Press, Oxford.
 • Pareto V. (2014), Manual of Political Economy. A Critical and Variurum Edition, edited by A. Montesano, A. Zanni, L. Bruni, J.S. Chipman, M. McLure, Oxford University Press, Oxford.
 • Quigley C. (1998), The Notion of the State aid In the EEC, „European Law Review”, No. 13.
 • Schina D. (1987), State Aids under the EEC Treaty. Articles 92 to 94, ESC Publishing Ltd., Oxford.
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [TFUE] – wersje skonsolidowane, Dz. U. UE C 326/1 z 26.10.2012.
 • Winter J. (2004), Re(de)fining the Notion of State aid in Article 87(1) of the EC Treaty, „Common Market Law Review”, No. 41.
 • Wyrok Sądu (2005) z 18 stycznia 2005 r. w sprawie T-93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich („Livret bleu”), Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2005, s. II-143.
 • Wyrok Sądu (2008) z 25 czerwca 2008 r. w sprawie T-268/06 Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. II-1091.
 • Wyrok Sądu (2009) z 4 marca 2009 r. w sprawie T-445/05 Associazione italiana del risparmio gestito i Fineco Asset Management SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2009, s. II-289.
 • Wyrok Trybunału (1977) z 3 lutego 1977 r. w sprawie 52-76 Luigi Benedetti przeciwko Munari F.lli s.a.s., Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1977, s. 163.
 • Wyrok Trybunału (2000) z 19 września 2000 r. w sprawie C-156/98 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2000, s. I-6857.
 • Wyrok Trybunału (2003a) z 28 stycznia 2003 r. w sprawie C-334/99 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2003, s. I-1139.
 • Wyrok Trybunału (2003b) z 30 września 2003 r. w sprawie C-301/96 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2003, s. I-9919.
 • Wyrok Trybunału (2004a) z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-277/00 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2004, s. I-3925.
 • Wyrok Trybunału (2004b) z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-278/00 Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2004, s. I-3997.
 • Wyrok Trybunału (2006a) z 23 lutego 2006 r. w sprawach połączonych C-346/03 oraz C-529/03 Giuseppe Atzeni i in. (C-346/03), Marco Scalas i Renato Lilliu (C- 529/03) przeciwko Regione autonoma della Sardegna, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2006, s. I-1875.
 • Wyrok Trybunału (2006b) z 1 czerwca 2006 r. w sprawach połączonych C-442/03 P oraz C-471/03 P P & O European Ferries (Vizcaya) SA (C-442/03 P) i Diputación Foral de Vizcaya (C-471/03 P) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2006, s. I-4845.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-627ca8ea-de1c-4d78-b793-cec48e5acd10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.