PL EN


2016 | 280 | 116-131
Article title

Twórczość jako domena elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego - próba jej oceny w sektorze maszyn rolniczych

Content
Title variants
EN
Creativity as the domain of manufacturing company flexibility - attempt to its evaluation in the agricultural machinery sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęte badania wskazują, iż zarówno w odniesieniu do teorii, jak i praktyki zarządzania, istnieje wiele nierozwiązanych kwestii dotyczących pomiaru twórczości przedsiębiorstwa wytwórczego. Wobec powyższego w niniejszym opracowaniu za zasadne uznano zaproponowanie i zastosowanie metody jej diagnozy. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, a mianowicie: a) rekonstrukcję i syntetyczną interpretację dotychczasowego dorobku, pozostającego w bezpośredniej relacji z podjętą tematyką badawczą; w istocie znajdzie to swój wyraz w zestawie pytań diagnozujących poziom twórczości przedsiębiorstwa, b) próbę nakreślenia obszarów zarządzania implikujących twórczość przedsiębiorstwa, c) dokonanie oceny poziomu twórczości wśród celowo dobranych przedsiębiorstw działających w badanym sektorze.
EN
The undertaken research indicates, that there are a great number of unsolved questions of measurement of a manufacturing company’s creativity. Therefore, in this development, it was considered appropriate to propose and use its diagnosis’ method. The achievement of the main objective required to formulate and implement partial objectives, namely: reconstruction and synthetic interpretation of the current achievements directly related with the undertaken research subject; in fact, it will be reflected in a set of questions diagnosing the level of the company’s creativity, b) an attempt to outline areas of management implying the company’s creativity, c) assessment of the creativity level among purposefully selected companies operating in the examined sector.
Year
Volume
280
Pages
116-131
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Instytut Organizacji i Zarządzania. Zakład Strategii Zarządzania
 • Politechnika Poznańska. Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyk
References
 • Andriopoulos C., Dawson P. (2011), Managing Change, Creativity and Innovation, Sage Publications, Thousand Oaks, London.
 • Antoszkiewicz J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa.
 • Augsdorfer P., Bessant J., Möslein K.M. (2012), Discontinuous Innovation, Imperial College Press, London.
 • Bilton C., Cummings S. (2010), Creative strategy. Reconnecting business and Innovation, Chichester, Wiley.
 • Bratnicka K. (2010), Kultura organizacyjna i twórczość w przedsiębiorczych organizacjach - model koncepcyjny, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Bratnicka K. (2014), Twórczość i innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pośrednicząca rola przedsiębiorczości organizacyjnej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 183.
 • Damanpour F., Aravind D. (2012), Organizational Structure and Innovation Revisited: From Organic to Ambidextrous Structure [w:] M.D. Mumford (red.), Handbook of Organizational Creativity, Academic Press/Elsevier, London/Waltham/San Diego.
 • Dyduch W. (2015), Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jaki A. (2016), Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością - mechanizmy i obszary ewolucji, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Klijn M., Tomic W. (2010), A Review of Creativity within Organizations from a Psychological Perspective, "Journal of Management Development", Vol. 29.
 • Kraśnicka T. (1997), Diagnozowanie podsystemu zarządzania innowacyjnością w przedsiębiorstwie [w:] H. Bieniok (red.), Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Krupski R. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (2013), Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami [w:] J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (red.), Innowacje w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łobejko S., Pierścionek Z. (red.) (2011), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Mann L., Chan J. (red.) (2010), Creativity and Innovation in Business and Beyond, Routledge Studies in Innovation, Organization and Technology, New York.
 • Mizgajska H. (2010), Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkopolski [w:] H. Mizgajska (red.), Problemy innowacyjności przedsiębiorstw innowacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Nęcka E. (2005), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Nogalski B., Niewiadomski P. (2016), Diagnozowanie stanu elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych - koncepcja i zastosowanie (w druku).
 • Olszak C., Kisielnicki J., Bratnicki M. (2016), Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Płoszajski P. (1985), Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 • Romanowska M. (2016), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Schmidt A.L. (2010), The Battle for Creativity: Frontiers in Science and Science Education, "Bioessays", nr 32.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2015), Metody eksperymentu i symulacji w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sudoł S. (2016), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Szpitter A.A. (2010), Zarządzanie innowacjami [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. (2009), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons, West Sussex.
 • Wiśniewska J., Janasz K. (2015), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 • [www 1] http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_95870.asp (dostęp: 25.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-629599c3-9581-42c6-aca0-b5771fa14e04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.