PL EN


2016 | 279 | 97-109
Article title

Procesy demograficzne w małych miastach i ich wiejskim otoczeniu na przykładzie województwa dolnośląskiego (okres 1995-2013)

Content
Title variants
EN
Demographic processes in small towns and their rural surroundings on the example of lower silesia region (period 1995-2013)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania demograficzne stanowią jeden z podstawowych czynników rozwoju miast i ich otoczenia. W wyniku postępujących procesów urbanizacyjnych oraz zmian ustrojowych w Polsce nastąpiły znaczące przemiany w sferze gospodarczej, środowiskowej i społecznej. W sytuacji postępującego spadku dzietności, starzenia się społeczeństwa oraz rosnącej mobilności ludności zmieniają się szanse i potencjał rozwojowy miast i regionów. Potencjał ludnościowy poszczególnych jednostek administracyjnych postrzegany jest jako jeden z głównych filarów rozwoju. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę podstawowych procesów demograficznych wpływających na kształtowanie się liczby ludności w gminach województwa dolnośląskiego i strukturę wieku ich mieszkańców. Analizowano czynniki składające się na przyrost i ubytek rzeczywisty liczby ludności oraz stopień starzenia się społeczeństwa. Jako miernik syntetyczny uwzględniający relację między przyrostem naturalnym oraz saldem migracji przyjęto typologię Webba. Metoda ta pozwała zidentyfikować i ocenić sytuację demograficzną w poszczególnych częściach regionu oraz określić typ zachodzących zmian.
EN
Demographic is one of the essential factors of the development of cities and their surroundings. As a result of the ongoing urbanization processes and political system changes in Poland occur the considerable changes in economic, environmental and social spheres. The progressive decline of fertility, the ageing of population and the increasing population mobility change opportunities and potential for development of cities and regions. The potential of population of individual administrative units is seen as one of the main backbone of development. In this study, an analysis of the main demographic processes affecting the development of population in the municipalities of Lower Silesia region and the age structure of their inhabitants was made. The factors constituting growth and loss of the actual population size, and the degree of population ageing was analyzed. As a synthetic gauge that takes account of the relationship between natural growth and migration balance the Webb’s typology was taken. This method allows determining both the areas with growth of human resources and those whose further development might be at risk due to the loss of a significant number of residents. Thanks to extract 8 types of development for the municipalities of Lower Silesia, it was possible to identify and evaluate of their current demographic situation, migration and birth rate trends in the various parts of the region.
Year
Volume
279
Pages
97-109
Physical description
Contributors
 • Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury. Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych
References
 • Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P. (2010), Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, w ramach projektu: Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, POKL.08.01.04-02-003/08.
 • Chądzyńska E. (2011), The Conversions of the City Structure and Their Influence on the Demographic Phenomena, "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series", No. 15, Toruń.
 • Diagnoza stanu województwa dolnośląskiego 2011 (materiał do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu) (2012), Wrocław, kwiecień.
 • Górecka S. (2006), Demographic Changes in the Central and East Europe at the Turn of the 20th and 21th Century, "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series", No. 6, Toruń.
 • Heffner K., Marszał T. (2005), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, "Biuletyn KPZK PAN", z. 220, Warszawa.
 • Heffner K., Marszał T. (2006), Uwarunkowania rozwoju małych miast, "Biuletyn KPZK PAN", z. 226, Warszawa.
 • Heffner K.(2008), Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. Rekomendacje dla KPZK. Ekspertyza wykonana w ramach Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (EP KPZK), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kamińska W., Mularczyk M. (2014), Demographic Types of Small Cities in Poland, "Miscellanea Geographica", Vol. 18, No. 4.
 • Kowaleski J.T. (2008), Miasto jako przedmiot badań demografii [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Parysek J. (2008), Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej [w:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Podogrodzka M. (2013), Potencjał demograficzny małych miast i lokalne rynki pracy [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 • Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Sobala-Gwosdz A. (2010), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, STRADA Consulting Piotr Kurowski, Bielsko-Biała.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/ dolnoslaskie_2013.pdf.
 • Webb J.W. (1964), Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-62c89d58-572a-4702-9603-3cf46ea6c9be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.