PL EN


2015 | 240 | 90-110
Article title

Rola audytu w zarządzaniu jednostką – aspekt praktyczny

Content
Title variants
EN
The role of audit in management company – practical aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Profesjonalny i obiektywny audyt wewnętrzny jest dla kierownictwa podstawowym źródłem informacji o jednostce gospodarczej. Przepisy wprowadziły obowiązek stworzenia procedur systemu kontroli wewnętrznej – zbioru zasad i mechanizmów, służących zapewnieniu prawidłowego działania przedsiębiorstwa. W ostatnich latach bardzo duże znaczenie przywiązuje się do audytu finansowego, który jest istotnym instrumentem zarządzania jednostkami. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań prawnych audytu w Polsce, a także analiza teoretycznych oraz praktycznych aspektów dotyczących audytu w przedsiębiorstwie. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literaturowych z badanego zakresu oraz analizie przeprowadzonego zadania audytowego, a także na ocenie wpływu narzędzia, jakim jest audyt finansowy, na możliwość ograniczania wystąpienia zagrożeń płynących z zewnątrz oraz ryzyk z wnętrza organizacji.
EN
Professional and objective internal audit management is the primary source of information about the enterprise. Legislation introduced the obligation to create a system of internal control procedures – a set of principles and mechanisms for ensuring the proper operation of the company. In recent years, great importance is attached to an audit of a very important instrument for managing the units. The aim of this article is to present the legal requirements of the audit in Poland, as well as an analysis of theoretical and practical aspects of the audit in company. The research methods used are based on the study of literature from the test coverage and analysis conducted engagements and impact assessment tool which is a financial audit from the dangers of the outside and from inside the organization risks.
Year
Volume
240
Pages
90-110
Physical description
Contributors
References
 • Bożek S. (2010), Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Czerwiński K. (2005), Audyt wewnętrzny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., red. (2005), Encyklopedia rachunkowości, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Goodson S.G., Mory K.J., Lapointe J.R. (2012), Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym, tłum. K. Lenczyk-Woroniecka, korekta: R. Zysiak, J. Mrowicka, https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Public_Sector_Governance1_1_Polish.pdf(dostęp: 18.03.2015).
 • Kiziukiewicz T. (2009), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Kodeks etyki (The Code of Ethics). II A,(2009), Altamonte Springs (z późn. zm.), tłum. IIA-Polska, Warszawa 2011, Wstęp, Zakres obowiązywania (Introduction, Applicabilityand Enforcement).
 • Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin.z 2011 r. Nr 5, poz. 23.
 • Komunikat nr 5 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego. Dz.Urz. Min. Fin. z 2012 r., poz. 53.
 • Lisiński M., red. (2011), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, PWE, Warszawa.
 • Maruszewska E.W. (2010), Etyka i społeczna odpowiedzialność we współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższejszkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 12, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108.
 • Saunders E. (2002), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUKATOR, Częstochowa.
 • Sawyer L.B., Dittehofer M.A., Schneider J.H. (2003), Sawyer’s Internal Auditing, II A, Altamonte Springs, s. 3,10.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2013 r., poz. 885.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, [w:] Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej, „Studia Ekonomiczne”, nr 164, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Załącznik nr 1 do komunikatu nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. (Dz.Urz. Min. Fin. z 2006 r. Nr 9, poz. 70) w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etykiaudytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, zwanego dalej Kodeksem etyki.
 • Załącznik nr 2 do komunikatu nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. (Dz.Urz. Min. Fin. z 2006 r. Nr 9, poz. 70) w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, zwaną dalej Kartą audytu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6374dfbf-c603-475b-bcc6-e6c76f33cf48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.