PL EN


2016 | 268 | 94-103
Article title

Wycena wartości niematerialnych zidentyfikowanych w procesie rozliczania połączenia jednostek gospodarczych

Content
Title variants
EN
Measurement of intangible assets identified in a business combination
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie wyzwań w zakresie wyceny wewnętrznie wygenerowanych wartości niematerialnych spółki przejętej, ujawnianych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. Przedstawiono podstawowe definicje związane z opisywanymi składnikami aktywów, wynikające z krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości. Zostały zaprezentowane zasady ujmowania i wyceny wartości niematerialnych ujawnionych w wyniku połączenia. Szczególną uwagę poświęcono wartości firmy, ze wskazaniem powiązań występujących pomiędzy nią a zasadami przyjętymi do wyceny przejętych aktywów i zobowiązań oraz ceny przejęcia. Przeprowadzone rozważania wskazują na występowanie obszarów szczególnie narażonych na pojawienie się nieprawidłowości.
EN
The purpose of the article is to present challenges of measurement of internally generated intangible assets identified in a business combination. The authoress presented main definitions related to the described items of assets, according to Polish and international accounting regulations. The rules of recognition and measurement of these assets were also presented in the article. A particular attention was paid to goodwill, with highlights made to relations between goodwill and assumptions made for the purpose of valuation of the consideration paid, assets acquired and liabilities assumed in a business combination. The reflections presented in the paper point to the existence of areas particularly subjected to the occurrence of errors.
Year
Volume
268
Pages
94-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Rachunkowości
References
 • Godfrey J.M., Koh P.S. (2009), Goodwill Impairment as a Reflection of Investment Opportunities, “Accounting and Finance”, No. 49.
 • Gos W., Hońko S. (2011), Know-how jako składnik aktywów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 190.
 • Grzybek O. (2014), Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66.
 • Grzybek O. (2015), Wykorzystanie wartości niematerialnych w transakcjach przeprowadzanych wewnątrz grupy kapitałowej do realizacji celów polityki rachunkowości przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne”, nr 224.
 • Gu F., Lev B. (2011), Overpriced Shares, Ill-Advised Acquisitions, and Goodwill Impairment, “The Accounting Review”, Vol. 86, No. 6.
 • Henning S.L., Shaw W.H., Stock T. (2004), The Amount and Timing of Goodwill Write-Offs and Revaluations: Evidence from U.S. and U.K. Firms, “Review of Quantitative Finance and Accounting”, Vol. 23, Iss. 2.
 • International Accounting Standard 38: Intangible Assets, IFRS Foundation, 2014, http://ifrs.org (dostęp: 7.02.2016).
 • International Financial Reporting Standard 3: Business Combinations, IFRS Foundation, 2008, http://ifrs.org (dostęp: 7.02.2016).
 • International Financial Reporting Standard 13: Fair Value Measurement, IFRS Foundation, 2011, http://ifrs.org (dostęp: 7.02.2016).
 • Kaczmarek B. (2005), Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa, “Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 7, cz. 2.
 • Maruszewska E.W. (2015), Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto, „Studia Ekonomiczne”, nr 224.
 • Mazurczak A., Zieniuk P. (2011), Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 190.
 • Michalczuk G. (2012), Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4, cz. 2.
 • Mućko P. (2014), Problemy uznawania wartości niematerialnych w rachunkowości, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 71.
 • Skinner D.J. (2008), Accounting for Intangibles – A Critical Review of Policy Recommendations, „Accounting and Business Research”, No. 38 (3).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-64806a94-8717-482e-9c44-bc7113649f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.