PL EN


2016 | 293 | 118-127
Article title

Instytucjonalne bariery efektywnej alokacji zasobów pracy na Ukrainie

Authors
Content
Title variants
EN
Institutional barriers of effective labour resources allocation in Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2014 r. Ukraina weszła w nową fazę reform rynkowych warunkujących uzyskanie wsparcia finansowego z MFW, ukierunkowanych na zbliżenie ze strukturami Unii Europejskiej. W artykule przyjęto, że przeprowadzenie reform będzie wymagało racjonalizacji zatrudnienia, która jest możliwa przy odpowiedniej infrastrukturze instytucjonalnej rynku pracy. Celem artykułu jest ocena ładu instytucjonalnego rynku pracy Ukrainy ze względu na ograniczenia utrudniające konieczną, efektywną alokacją zasobów pracy w tym kraju. Przeprowadzono ją na podstawie powszechnie stosowanych wskaźników oceniających regulacje rynku pracy, a także przeglądu szczegółowych rozwiązań z zakresu ochrony stosunku pracy i pokrewnych, objaśniających specyficzne problemy, często o patologicznym charakterze, występujące na ukraińskim rynku pracy jako skutek nadmiernej i nieprawidłowej regulacji rynku pracy.
EN
In 2014 Ukraine entered the new phase of market reforms preconditioning the financial support from IMF related to the EU cohesion policy. In the article an assumption was made that the reform implementation will require the rationalization of the employment (structure) which can be successful only when accompanied by appropriate institutional infrastructure of labour market. The main aim of the paper is to assess the institutional order in Ukraine with the emphasis on the limitations which disable necessary and effective labour resources allocation in this country. The analysis was based on commonly used indices which measure the labour market regulations. Moreover, the paper presents a detailed overview of the solutions elaborated in the area of employment protection and other areas, which are specific to the Ukrainian labour market, frequently pathological due to regulatory imperfections and general overregulation of the labour market.
Keywords
Year
Volume
293
Pages
118-127
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
 • Bandur S.I., Kovenska O.A. (2015), The Theoretical and Methodological Imperatives of Government Regulation of the Labour Market in the Context of Economic Reform in Ukraine, „Ринок працi та заняатiсть населення”, № 2.
 • Державна Служба Зайнятостi http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index (dostęp: 2.08.2015).
 • Doing Business 2015. Economy Profile 2015 Ukraine (2014), A World Bank Group Flagship Report, Washington .
 • Gwartney J., Lawson R., Hall J. (2015), Economic Freedom of the World: 2014 Annual Report, Fraser Institute.
 • International Monetary Fund (2015), Ukraine, IMF Country Report No. 15/69.
 • Кодекс законів про працю України Закон № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375. (stan na sierpień 2015), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (dostęp: 2.08.2015).
 • Kozak M. (2015), Ukraina się wyprzedaje, „Polityka” z 15.06.
 • Максимова Н.М. (2014), Удосконалення трудового законодавства як важливий фактор модернізації інституційного забезпечення ринку праці України, „Ринок працi та заняатiсть населення”, №1.
 • North D.C. (2014), Zrozumieć przemiany gospodarcze, Oficyna a Wolters Kluwer busi-ness, Warszawa.
 • Податковий Кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) (stan na sierpień 2015 r.) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (dostęp: 2.08.2015 r.)
 • Про соціально-економічне становище України за січень-червень 2015 року, Державна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/ (dostęp: 25.08.2015 r.)
 • Sadowski R. (2015), Nowy program pomocy MFW dla Ukrainy. Analizy, Ośrodek Stu-diów Wschodnich, 12.02.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/nowy-program-pomocy-mfw-dla-ukrainy (dostęp: 31.08.2015).
 • Закон України від 08.07.2010 року № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (stan na sierpień 2015 r.), http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/63472.html.
 • [www1] http://www.heritage.org/index/labor-freedom (dostęp: 20.07.2015).
 • [www 2] Economic Data and Statistics on World Economy and Economy Freedom, http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year (dostęp: 16.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-65473f38-1f4a-457e-819e-b58b81b47bdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.