PL EN


2011 | 1(75) | 48-53
Article title

Nieruchomość jako rzecz złożona przy ocenie ryzyka kredytowego

Content
Title variants
EN
Real estate complexity in the assessment of credit risk
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Unlike private properties, real estate properties that are a part of corporate assets of companies can be characterized by a complex technical and legal structure. This follows from the fact that properties used for business by companies can also be movables, which significantly influences the main thing. Rules characterising recognition of movables as being a part of immovables is not straightforward and depend on the objective economic assessment of how those properties are physically and functionally linked. This article aims to highlight the above mentioned issue and analyse it from the perspective of credit risk assessment, in particular the LtV ratio, which is one of the tools measuring the risk of credit exposures secured by mortgages. The present article proposes the modification of the formula that calculates LtV ratio and it characterises the impact of movables on the development of this ratio.
PL
W odróżnieniu od nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości będące składnikami majątkowymi przedsiębiorstw charakteryzują się złożoną konstrukcją techniczną i prawną. Wynika to z faktu, że elementami tych nieruchomości mogą być ruchomości, w istotny sposób oddziałujące na rzecz główną. Granica uznania ruchomości za część składową nieruchomości nie jest ostra i rozstrzyga o niej obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Celem artykułu jest zasygnalizowanie tego zagadnienia z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego, w szczególności wskaźnika LtV, będącego jednym z mierników oceny ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W artykule zaproponowano modyfikację formuły na t obliczenie LtV oraz scharakteryzowano wpływ ruchomości na r kształtowanie się tego wskaźnika.
Year
Issue
Pages
48-53
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarzadzania, Informatyki i Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
References
 • Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX), Warszawa 2009.
 • Informacja o sytuacji krajowych banków komercyjnych, banków spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych 2010-09, Urząd Komisji Nadzoru l Finansowego, Warszawa 2010, wersja elektroniczna, <www.knf.gov.pl>.
 • Kowalkowski R., Langa-Bieszki H., Szczurek Z., Egzekucja z nieruchomości, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1994.
 • Nowelizacja Rekomendacji S (II) - przesłanki wprowadzenia, seminarium KNF, Warszawa 2010, <www.knf.gov.pl>.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 • Rekomendacja S (II) Komisji Nadzoru Finansowe- go dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, <www.knf.gov.pl>.
 • Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Br 124 póz. 1361 z 2001)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 póz. 1118 z 2006 r. z późn. zm.).
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 marca 2003 r., sygn. V CKN 1715/2000, LexPolonica nr 2124919.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 lipca 1963 r., sygn. III CR 137/63, OSNCP 1964/708 póz. 156.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 czerwca 2002 r., sygn. l CK 5/2002, Glosa 2003/3 s. 47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-65556ddd-f747-4869-ae5a-891eac1dc5c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.