PL EN


2017 | 333 | 139-149
Article title

Uproszczona rachunkowość organizacji pozarządowych i jej wpływ na społeczny odbiór ich działalności

Content
Title variants
EN
Simplified method of accounting in non-govermental organizations and its influece on social reception of the organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uproszczonego, który został wprowadzony zmianami w ustawach w 2015 r. jako możliwość dla części organizacji i dotyczy sprawozdań sporządzanych od 2016 r. W artykule opisano dostępne możliwości prowadzenia rachunkowości, w zależności od rodzaju prowadzonej organizacji pozarządowej. Badaniu poddano odbiór społeczny działalności tych organizacji ze względu na sposób prowadzenia rachunkowości. W artykule zastosowano metody badawcze: krytyczną analizę literatury, analizę regulacji prawnych, metodę wnioskowania oraz badanie ankietowe.
EN
The article is about methods of accounting in non-governmental organizations and is focused on simplified method of accounting. The method was introduced into law in 2015 as a possibility for some of the organizations and applies to reports prepared since 2016. The article describes the available accounting methods, depending on the type of non-governmental organization. The research also covered the way of social reception of the organization due to the method of accounting. In the article, the following research methods were used: critical analysis of literature, analysis of law regulations, inference method and a survey.
Year
Volume
333
Pages
139-149
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2015, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Bartkowiak E. (2016), Stowarzyszenia po nowelizacji przepisów, „Biuletyn Głównego Księgowego”, 8.
 • Gałązka A. (2006), Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Micherda B. (2015), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Delfin S.A., Warszawa.
 • Raport NIK (2008), Nr ewid: 15/2008/P/07/001/KAP, Informacja o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów (2015) w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorząd terytorialnego z 18.12.2015, Dz. U. z 2015, poz. 2178.
 • Szwęch A. (2016), Sprawozdania finansowe jednostek mikro – po zmianach, „Monitor Księgowego”, 2(294).
 • Takats G. (2016), Wybór sprawozdawczości jednostek non profit od 1 stycznia 2016 r., „Biuletyn Głównego Księgowego”, 6.
 • Ustawa (1989) prawo o stowarzyszeniach z 7.04.1989, Dz. U. z 2015, poz. 1393 z późn. zm.
 • Ustawa (1994) o rachunkowości z 29.09.1994, Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa (2003) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003, Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-671cb52e-f62f-4df4-a87b-1cd630eea78f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.