PL EN


2017 | 333 | 77-89
Article title

Nowy model finansowania szpitali w Polsce – szanse i zagrożenia

Content
Title variants
EN
A new funding model hospitals in Poland – opportunities and threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrost potrzeb zdrowotnych społeczeństwa przy ograniczonych możliwościach finansowania stanowi wyzwanie, mające na celu znalezienie optymalnych mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych. W opracowaniu przedstawiono kolejne etapy reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce od 1999 r. Wskazano najważniejszych uczestników systemu opieki zdrowotnej oraz oczekiwane efekty. Przeanalizowano kolejne etapy reformowania systemu opieki zdrowotnej, stanowiące punkt odniesienia do analizy szans i zagrożeń nowego mechanizmu finansowania szpitali. Kluczową zmianą w leczeniu szpitalnym ma być ustalenie sieci szpitali i zagwarantowanie określonego poziomu finansowania. Proponowane rozwiązania budzą nadzieje na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie można zauważyć zagrożenia dla zachowania równowagi finansowej oraz efektywności w polskim systemie ochrony zdrowia. Badanie przeprowadzono metodą analizy aktów prawnych, danych statystycznych, studiów literaturowych i obserwacji bezpośredniej.
EN
Increase in the health needs of society with limited funding opportunities provides challenges for searching for optimal mechanisms for financing health services. The study shows the successive stages of health care reform in Poland from 1999. Indicated the most important participants in the health care system, and the expected results. Examined the steps of reforming the health care system, which is a reference point for the analysis of opportunities and risks of a new mechanism for financing health care. A key change in the treatment of the hospital should be to establish a network of hospitals and to ensure a certain level of funding. Proposed solutions to raise hopes for improving accessibility to health services. At the same time, the threat can be observed for the sake of financial stability and efficiency in the Polish health system. The study was conducted by the analysis. The study was conducted by analysis of legislation, statistics, literature studies and direct observation.
Year
Volume
333
Pages
77-89
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Instytut Rachunkowości
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Studia Doktoranckie
References
 • Golinowska S., red. (2012), Zarys systemu ochrony zdrowia, Polska 2012, Drukarnia Open Eyes, Warszawa.
 • Jaworzyńska M. (2010), Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, CeDeWu, Warszawa.
 • Narodowy Rachunek Zdrowia 2014, Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 25.11.2016.
 • Obwieszczenie (2016) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2014 r., MP 2016 r., poz. 635.
 • Rozporządzenie (2015) Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz. U. 2015 r., poz. 1138.
 • Ustawa (1997) z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U. Nr 28, poz. 153.
 • Ustawa (2003) z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.
 • Ustawa (2004) z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.
 • Ustawa (2011) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa (2016) z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 960.
 • Ustawa (2017) z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2017, poz. 844.
 • Wołoszyn A., Lubieńczuk G. (2011), Normatywne uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia [w]: E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wołowiec T. (2003), Zmiana systemu opieki zdrowotnej w Polsce elementem reformy finansów publicznych (wybrane aspekty), „Antidotum”, nr 9, s. 12.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia (2017) z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia, Dz. Urz. MZ z 2017 r., poz. 44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-67573f31-5c91-437a-82e3-ba327c8dabd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.