PL EN


2017 | 316 | 114-122
Article title

Ocena przydatności do rekreacji zbiornika Ostrowy

Content
Title variants
EN
Assessment of the recreational value of water reservoir Ostrowy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nakłady ponoszone na gospodarkę wodną w Polsce są ograniczone. Nieliczne zrealizowane inwestycje, takie jak np. małe zbiorniki retencyjne, powinny być wykorzystane w najbardziej efektywny sposób. Głównym celem pracy jest ocena przydatności do rekreacji zbiornika Ostrowy i jego rekreacyjnego wykorzystania. Ocena została przeprowadzona na podstawie parametrów morfometrycznych zbiornika, miejscowych planów zagospodarowania terenów otaczających akwen oraz jego aktualnego wykorzystania i przyległych terenów. Pierwotnie zbiornik był przeznaczony do retencjonowania wody na cele rolnicze (nawadniania upraw). Brak inwestorów i inne czynniki uniemożliwiły takie wykorzystanie zbiornika. Pomimo niezbyt korzystnych pod kątem rekreacji parametrów morfometrycznych, uchwalono miejscowy plan pozwalający na rekreacyjne wykorzystanie terenów wokół akwenu i zrealizowano inwestycje w infrastrukturę. Pozwala to na znacznie bardziej efektywne wykorzystanie zbiornika retencyjnego Ostrowy.
EN
Incurred expenditure on water management is limited. Few carried out investments, such as small water reservoirs should be utilized in the most effective way. The main objective of the work is the assessment of the recreational value of reservoir Ostrowy and its recreational use. The assessment was based on the morphometric parameters of the reservoir, local development plans for the surrounding areas and present use of the reservoir and surrounding areas. Initially the reservoir was planned for water retention for agricultural purposes (irrigation of crops). Lack of investors and other factors prevented such use. Despite the fact that the morphometric parameters were not very favourable for recreation, local development plans allowed recreational use of the reservoir and investments in infrastructure followed. That resulted in much more effective usage of the Ostrowy reservoir.
Year
Volume
316
Pages
114-122
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Halama A. (2011), Ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji małych zbiorników retencyjnych [w:] B. Kos (red.), Transformacja Gospodarki - Konsumenci, Przedsiębiorstwa, Regiony, "Studia Ekonomiczne", nr 89 "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 25.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w sołectwie Ostrowy (2008), Uchwała Nr 138/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Ostrowy.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wokół zbiornika wodnego Ostrowy w gminie Miedźno (2007), Uchwała Nr 83/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28.09.2007 r., opublikowano: http://www.bip.miedzno. akcessnet.net (dostęp: 25.08.2015).
 • Porozumienie z dnia 21.12.1995 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 • Projekt wykonawczy Zbiornik wody Ostrowy (1998), Promel Biuro Projektów Wodnych Melioracji, materiały niepublikowane.
 • Strategia Rozwoju Gminy Miedźno, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków, http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/upload/20030717150711skanhep84ggx.doc (dostęp: 25.08.2015).
 • Świerk D., Szpakowska B., Dudzińska A. (2010), Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania. Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, "Problemy Ekologii Krajobrazu", t. XXVII, s. 495-503.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 - tekst ujednolicony: http://isap.sejm.gov.pl/Details Servlet?id=WDU20030800717 (dostęp: 6.10.2015).
 • [www1] http://www.miedzno.pl/inwestor/inwestycje/poprawa-infrastruktury-turystycznej -przy-zbiorniku-wodnym-w-ostrowach-nad-oksza (dostęp: 25.06.2016).
 • [www2] http://miedzno.intergis.pl/ (dostęp: 25.08.2015).
 • [www3] www.stat.gov.pl (dostęp: 24.06.2016).
 • [www4] Geoportal.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-67be02a3-8328-49de-bc39-60d17fffa1e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.