PL EN


2018 | 354 | 27-37
Article title

Dystrybucja wartości w fundraisingu

Authors
Content
Title variants
EN
Distribution of values in fundraising
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą fundraisingu organizacji pozarządowych jest budowanie i utrzy-mywanie relacji z interesariuszami, dla których wartość stanowią działania statutowe organizacji i którzy są skłonni zaofiarować wsparcie tych działań. W praktyce fundrai-singu organizacji non-profit kluczowe jest ustalenie, jakie wartości kreuje organizacja i jak wartości te mogą być dostarczone do głównych interesariuszy, co jest tematem artykułu. Obok ukazania, jak realizowana jest dystrybucja wartości dla potrzeb fundrai-singu, artykuł prezentuje wyniki badań sondażowych ukierunkowanych na percepcję wartości kreowanych przez wybrane organizacje oraz działań podejmowanych przez organizacje w celu dostarczenia tych wartości.
EN
The basis for fundraising of non-profit organizations is building and main-taining relationships with stakeholders, who value the statutory activities of the organiza-tion and who are willing to support these activities. For fundraising activities of non- -profit organizations it is crucial to determine which values creates the organization and how these values can be delivered to key stakeholders. The article exposes how the non- -commercial values are delivered by Polish non-profit organizations. In addition, the article presents the results of surveys focused on the perception of the value created by the selected organizations and actions taken by organizations to provide these values.
Year
Volume
354
Pages
27-37
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Barański R. (2016), Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Wydawnictwo Beck, Warszawa.
 • Chlipała P. (2014), Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego w Katowicach", nr 182, s. 11-19.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (2010), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Domański J. (2010), Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Ofi-cyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Iwankiewicz-Rak B. (2011), Marketing w organizacjach pozarządowych - obszary za-stosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jabłoński M., Jabłoński A. (2007), Wybrane czynniki zarządzania wartością organizacji non profit, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", z. 1, s. 71-75.
 • Juraszek-Kopacz B., Tyrowicz J. (2008), Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze od-działywania społecznego, www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/ Biblioteka/2008.28.pdf (dostęp: 15.09.2017).
 • Kawałko R. (2012), Fundraising - droga do skutecznego pozyskiwania funduszy. Pre-zentacja, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Kraków.
 • Limański A., Drabik I. (2007), Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa.
 • Mirońska D. (2016), Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Payne A., Ballantyne D., Christopher M. (2005), A Stakeholder Approach to Relation-ship Marketing Strategy: The Development and Use of the "Six Markets" Model, "European Journal of Marketing", No. 7/8, s. 855-871.
 • Poradnik NGO (2017), Stowarzyszenie Klon/Jawor, www.poradnik.ngo.pl (dostęp: 15.09.2017).
 • Prymon-Ryś E. (2015a), Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspiera-nia organizacji non-profit, "Handel Wewnętrzny: Rynek, Przedsiębiorstwo, Kon-sumpcja, Marketing", nr 3, s. 194-204.
 • Prymon-Ryś E. (2015b), Znaczenie zarządzania relacjami w fundraisingu organizacji non-profit, "Marketing i Rynek", nr 9, s. 508-519.
 • Przewłocka J. (2011), Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%, Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Sargeant A. (2004), Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Stern L., El-Ansary A., Coughlan A. (2002), Kanały marketingowe, PWN, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-67d9b002-5b55-43f3-90f7-1503f732b960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.