PL EN


2016 | 285 | 228-237
Article title

Kodeks etyki w budowaniu wizerunku pracy biura rachunkowego

Authors
Content
Title variants
EN
Code of ethics in building the image of an accounting office work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak jednoznacznych uregulowań prawnych i jasno wytyczonych w życiu gospodarczym zasad etycznych, a także kryzysy finansowe i dążenie do maksymalizacji zysków bez względu na wszystko, spowodowały, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wychodząc naprzeciw wszystkim zajmującym się rachunkowością i ich potrzebom, stworzyło i wprowadziło w życie Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Celem Kodeksu jest wskazanie odpowiedniej postawy wobec napotykanych problemów etycznych. Autor próbuje wskazać, jak ważne są zasady etyki w rachunkowości, ukazać istotę i sens ich stosowania przez księgowych oraz biura rachunkowe. Artykuł opiera się na analizie literatury i Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości, wykorzystano również metodę analizy źródeł.
EN
Lack of clear law regulations and ethical principles clearly set out in an economic life, as well as financial crises and the desire to maximize profits in line with “no matter what” rule caused the Association of Accountants in Poland, in order to address the expectations of everyone involved in accounting and to meet their needs has created and put into effect the This Code of Professional Conduct in Accounting. The purpose of the Code is to identify an appropriate attitude towards the encountered ethical problems. The author attempts to point out the importance of ethical rules in accounting, reveal their essence and meaning of their use by accountants and accounting offices. The article is based on the analysis of literature and the Code of Professional Conduct in Accounting, the method of sources analysis has been applied.
Year
Volume
285
Pages
228-237
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Buczkowska A. (2011), Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4.
 • Buczkowska A., Zbaraszewska A. (2011), Certyfikacja zawodu księgowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 32.
 • Fijałkowska J. (2014), Bodźce dla kreowania informacji finansowo-księgowej a zasady etyczne w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Garstka M. (2014), Etyka zawodowa w rachunkowości, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", vol. 17, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Garstka M. (2013), Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa Enronu? "Rachunkowość", nr 4, wywiad opublikowany w protokole nr 619/2002 z posiedzenia zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych, Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, 2009, http://doradcapodatkowyonline.eu/uploads/widget/ Audyt/uchwala_4249-60-2011_kodeks_ifac.pdf (dostęp: 15.07.2015).
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Uchwała nr 18 XIX Krajowego Zjazdu delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie zasad etyki zawodowej, www.skwp.pl (dostęp: 14.07.2015).
 • Micherda B. (2012), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości, "Studia Ekonomiczne", nr 125, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. z 2014 r., poz. 616.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 508 - uchylony 8 sierpnia 2014 r.
 • Sawicki K. (2013), Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 61, Szczecin.
 • Sternberg E. (1998), Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów deregulowanych, Dz.U. z 2014 r., poz. 768.
 • Wiercieńska A. (2009), Użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w aspekcie etyki zawodowej księgowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 287/63, Gdańsk.
 • Żuraw P. (2012), Idea Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości rekomendowanego przez Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • [www 1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_w_działalności_gospodarczej (dostęp: 14.07.2015).
 • [www 2] http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/30/316.pdf (dostęp: 10.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-68ab7c6e-ee5d-4ee9-b81e-949d03f7aadc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.