PL EN


2017 | 313 | 125-136
Article title

Komunikowanie się z klientami z perspektywy widza i menedżera teatru – wstępne wyniki badań

Content
Title variants
EN
Communicate with customers from the perspective of the spectator and manager of the theater – initial research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wyników badań przeprowadzonych wśród widzów teatrów na temat oczekiwań wobec sposobów i narzędzi komunikowania się z nimi w celu poinformowania ich o wartościach, jakie proponują instytucje teatralne. Uzupełnienie badań wśród widzów stanowi analiza wypowiedzi menedżerów teatrów, która ma na celu ukazać świadomość działań marketingowych, jakie teatry podejmują, aby zwrócić uwagę i przyciągnąć klienta. Prezentowane wyniki badań stanowią cześć projektu badawczego realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu na przełomie lat 2015/2016. Badania przeprowadzono na próbie 496 widzów teatrów oraz na próbie 16 menedżerów teatrów odpowiedzialnych za działania marketingowe.
EN
The aim of the article is to analyze the results of research conducted among spectators theaters on expectations, as to the ways and tools to communicate with them in order to inform them about the values they propose theatrical institutions. Supplement research among viewers an analysis of the declaration managers of theaters, which aims to show awareness of marketing activities that perform theaters, to draw attention and attract the customer. Presented in the article the results of the research have been developed for the research sample of 496 spectators and on sample of 16 theaters marketing managers. They constitute only part of the research sample involved in the research as part of a research project conducted at the Faculty of Management, University of Lodz, Department of Marketing at the turn of 2015/2016.
Year
Volume
313
Pages
125-136
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
References
 • Drajer A. (2012), PR i marketing w kulturze i sztuce, http://media-work.pl/pr-imarketing-w-kulturze/ (dostęp: 16.03.2012).
 • Novak T.P., Hoffman D.L., Yung Y.F. (2000), Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach, “Marketing Science”, Vol. 19, No. 1, s. 22-42.
 • Pawlicka K. (2014), Innowacje rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989 [w:] J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 47-59.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, “Harvard Business Review”, No. 4, s. 97-105.
 • Płoski P. (2011), Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportTeatr/teatr_raport_w.pelna%281%29.pdf (dostęp: 29.06.2011).
 • Posmyk A. (2014), Marketing doświadczeń – 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinieneswiedziec/ (dostęp: 29.01.2014).
 • Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing, “Journal of Marketing Management”, No. 15, s. 53-67.
 • Shaw C. (2005), Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York.
 • Sobocińska M. (2008), Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-68c0a436-b1d2-40f8-aade-f41c28c53dd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.