PL EN


2016 | 270 | 162-171
Article title

Rozwój gospodarki niskowęglowej w Polsce - teoria i praktyka

Authors
Content
Title variants
EN
The development of low-carbon economy in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia dotyczące zmiany modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Omówiono działania strategiczne Komisji Europejskiej w sprawie budowania unii energetycznej opartej o większą solidarność krajów członkowskich, bardziej zintegrowany rynek energii i dalszy rozwój rynku energii odnawialnej. Przedstawiono kierunki budowania gospodarki niskowęglowej w Polsce poprzez pryzmat globalnych priorytetów ochrony klimatu oraz realizację europejskiej polityki energetycznej, klimatycznej i ekologicznej.
EN
The article presents selected issues concerning changing the model of a functioning electricity market in the European Union. The strategic activities of the European Commission on building energy union based on greater solidarity between Member States, a more integrated energy market and the continued development of the renewable energy market were discussed. Actual trends in building a low-carbon economy in Poland through the prism of global priorities for climate protection and implementation of European energy, climate and environmental policies were presented.
Year
Volume
270
Pages
162-171
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska
References
 • Bazyl J. (2010), Koszty i korzyści redukcji emisji gazów cieplarnianych w kontekście raportu McKinseya - ujęcie ekonomiczne, Centrum Stosunków Ekonomicznych, nr 6 (styczeń).
 • Ciepela D. (2011), Rynek, energia i klimat, "Nowy Przemysł", nr 5.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. A Road map for moving to a competitive low carbon economy in 2050. Brusels.8.3.2011 European Commission com (2011) 12 final.
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" Rio de Janeiro, Szczyt Ziemi 1992 (1998), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i następnie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz.U.WE L. 140/16/2009 z modyfikacjami.
 • Działania UE przeciw zmianom klimatu. Europejski System Handlu Emisjami (ETS) (2009), Komisja Europejska.
 • Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, z dnia 3 marca 2010 r., Bruksela.
 • Europejska Polityka Energetyczna, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego (2007), Komisja Europejska, Bruksela, COM (2007) 1.
 • Lorek E. (2007), Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • IV Raport Rządowy dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu (UNFCCC) zgodnie z Decyzją UNFCCC/CP/1999/7 (2006), cz. II, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Zielona Księga - European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. Brussels, 8.03.2006 wraz z aneksem: Commision Staff Working Document - Annex to the Green Paper. What is at stake -Background document.
 • [www 1] http://europa.eu.int [dostęp: 3.10.2014]. Środowisko Europy. Trzeci Raport Oceny, Europejska Agencja Środowiska, Luksemburg 2003.
 • [www 2 ] www.ec.europa.eu [dostęp: 3.10.2014]. European energy and transport trends to 2030.
 • [www 3] www.bariery-rozwoju-oze-raport 2011 [dostęp: 5.10.2014]. Lista barier w sektorze energetycznym, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki "Forum Energetyki Odnawialnej".
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-68c1b311-fb79-445d-abb1-eb2cf529d2c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.