PL EN


2016 | 263 | 103-117
Article title

Presja płacowa w spółkach pracowniczych

Content
Title variants
EN
Wage pressure in employee-owned companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad zjawiskiem presji płacowej występującej w spółkach pracowniczych. W opracowaniu zostały sformułowane dwie hipotezy badawcze, stanowiące iż: 1) w spółkach pracowniczych wzrost wynagrodzeń przeciętnych jest większy od wzrostu wydajności pracy, co wskazuje na występowanie presji płacowej; 2) wzrost wynagrodzeń przeciętnych jest mniejszy w spółkach pracowniczych o większym udziale inwestorów zewnętrznych w strukturze własności. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, iż wydajność pracy była istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany wynagrodzeń przeciętnych w spółkach pracowniczych, w przeciwieństwie do czynników odnoszących się do ich struktury własności.
EN
The main aim of this article is to present the results of empirical research on the phenomenon of wage pressure occurring in employee-owned companies. Two research hypotheses, which state that: 1) the increase of average wages in employee-owned companies is greater than the average labor productivity growth, what indicates the occurrence of wage pressure, 2) the growth of average wages is lower in employee-owned companies with the higher share of outside investors in ownership structure,have been formulated in the study. The results of empirical studies indicate that labor productivity was the important factor influencing changes of average wages in employee-owned companies, as opposed to factors relating to their ownership structure.
Year
Volume
263
Pages
103-117
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
References
 • Baehr J. (1993), Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, Polski Dom Wydawniczy Ławica, Warszawa-Poznań.
 • Błaszczyk B. (1991), Własność pracownicza i pracownicze udziały kapitałowe w krajach gospodarki rynkowej, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa.
 • Bojar E., Sosińska-Wit M., Żminda Z. (2003), Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2002), Leasing mienia Skarbu Państwa w spółkach pracowniczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5.
 • Christev A., FitzRoy F. (2001), Employment and Wage Adjustment: Insider-Outsider Control in a Polish Privatization Panel Study, „Journal of Comparative Economics”,No. 30.
 • Faleye O., Mehrotra V., Morck R. (2005), When Labour Has a Voice in Corporate Governance, NBER Working Paper, No 11254, March, http://www.nber.org/papers/w11254 (dostęp: 17.01.2014).
 • Górka K. (1991), Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych [w:] R. Borowiecki (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Grosfeld I., Nivet J. (1999), Insider Power and Wage Setting in Transition: Evidence from a Panel of Large Polish Firms, 1988-1994, „European Economic Review”, No. 43.
 • Harbaugh R. (2005), The Effect of Employee Stock Ownership on Wage and Employment Bargaining, ,,Journal of Comparative Economics”, Vol. 33.
 • Jarosz M., Kozak M. (1995), Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991-1994. Konkluzje [w:] M. Jarosz (red.), Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991-1994, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Jawłowski A. (2001), Prywatyzacja pracownicza. Przemiany firm i ich załóg, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (1997), Zmiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie, Instytut Rozwojui Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Kim E.H., Ouimet P. (2008), Employee Capitalism or Corporate Socialism? Broad--based Employee Stock Ownership, March 6, AFA 2010, Atlanta Meetings Paper,http://ssrn.com/abstract=1107974 (dostęp: 11.06.2015).
 • Kozarzewski P. (1998), Prywatyzacja bezpośrednia: stan prawny [w:] M. Jarosz (red.), Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, Instytut StudiówPolitycznych PAN, Warszawa.
 • Kozarzewski P., Woodward R. (2001), Secondary Privatization in Poland (Part I): Evolution of Ownership Structure and Company Performance in Firms Privatized by Employee Buyouts, Raporty Case No. 47, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Mendel T. (2002), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Mickiewicz T. (2002), Zmiany poziomu wynagrodzeń i presja płacowa w przedsiębiorstwach w okresie transformacji [w:] M. Bałtowski (red.), Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, WN PWN, Warszawa.
 • Nadratowska A. (1990), Wpływ poszczególnych form prywatyzacji na efektywność gospodarowania [w:] T. Kierczyński (red.), Spółka akcyjna jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomicznego „Lege Artis”, Warszawa.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 r. (2000), GUS, Warszawa.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2005 r. (2006), GUS, Warszawa.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Puchała E. (2001), Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach publicznych i sprywatyzowanych [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesietransformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności. Dz.U. 1997, nr 130, poz. 855.
 • Sobczyk M. (2010), Statystyka opisowa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Surdykowska T. (1996), Prywatyzacja, WN PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz.U. 2002, nr 171, poz. 1397 z późn. zm.
 • Welfe A., Welfe W. (2004), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
 • Włodyka S. (1996), Spółki w procesie komercjalizacji i prywatyzacji [w:] S. Włodyka (red.), Prawo spółek, Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków.
 • Wratny J. (2002), Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa.
 • Wrońska E.M. (2004), Strategie finansowe spółek pracowniczych, UMCS, Lublin.
 • Zwierzyńska-Bubałło T. (red.) (1998), Leksykon prywatyzacji, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 1.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-690ec5f2-edc7-4bf2-8850-bff43088a36d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.