PL EN


2016 | 282 | 111-122
Article title

Obraz innowacyjności gospodarek w krajach UE mierzony wskaźnikiem SII

Content
Title variants
EN
The view of innovation in the eu countries measured by the SII
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacyjność traktowana jest jako jeden z czynników, który prowadzi do wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności. Miary innowacyjności ulegają ewolucji, wzrasta liczba czynników, które decydują o poziomie innowacyjności danego kraju. W opracowaniu przedstawiono poziom innowacyjności głównie krajów UE mierzony wskaźnikiem SII (Sumary Innovation Index), zwracając uwagę na metodologię obliczania tego wskaźniku.
EN
Innovation is regarded as one of the factors that leads to economic growth and competitiveness. Measures of innovation are evolutionary, increasing the number of factors which determine the level of innovation of the country. The paper presents the level of innovation mainly EU countries measured by the SII (Sumary Innovation Index) paying attention to the methodology for calculating this indicator.
Year
Volume
282
Pages
111-122
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Finansów i Rachunkowości MSP
References
  • Czerniak J. (2013), Polityka innowacyjna w Polsce i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
  • Delloite (2015), Badania i rozwój w przedsiębiorstwie w 2015, Warszawa.
  • Geodecki T., Mamica Ł. (2014), Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica (red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
  • Innovation Union Scoreboard (2013), European Commission, Brussels.
  • Innovation Union Scoreboard (2014), European Commission, Brussels.
  • Innovation Union Scoreboard (2015), European Commission, Brussels.
  • Mikołajczyk B. (2014), Innowacyjność polskiej gospodarki na przełomie pierwszych dekad XXI w. [w:] Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii, Zeszyty Naukowe, t. 54, nr 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  • Orłowski W.M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PwC Polska, Warszawa.
  • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&lang uage=en& pcode= t2020_20 (data dostępu: 29.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-694ba82f-25a7-4060-86d1-1ea31b7a3df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.