PL EN


2015 | 250 | 182-195
Article title

Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych

Content
Title variants
EN
Local character of operation of cooperative banks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Banki spółdzielcze funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej są przede wszystkim nastawione na lokalne lub regionalne rynki z szeroko zdefiniowaną misją czy wiązką priorytetów. Podkreśla się ich rolę w walce z wykluczeniem finansowym czy promowaniu zrównoważonego rozwoju. Pomimo kryzysu finansowego instytucje te zachowały zdrowy model biznesowy oparty na decentralizacji i zrozumieniu potrzeb lokalnej społeczności. Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych wynika z ograniczonego obszaru działania, zakresu oferty produktowej, troski o lokalną społeczność, więzi między klientami a bankiem oraz misji.
EN
Cooperative banks which operate under the market economy conditions gear first of all towards local or regional markets with broadly defined mission or a bundle of priorities. Their role in the fight against the financial exclusion or in promotion of sustainable development is constantly underlined. In spite of financial crisis these financial institutions have maintained their sound business model based on decentralization and understanding of the needs of the local community. The local character of operation of cooperative banks result from their limited area of operation, the range of their financial products offer, the care about the local community, social bonds between the bank’s clients and the very bank and its mission.
Year
Volume
250
Pages
182-195
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
References
 • Bienia B., Niepokój E. (2012), Banki spółdzielcze partnerami lokalnego środowiska [w:] Uczelnia dla gospodarki, gospodarka dla uczelni, tom I, Wydawnictwo PWSZ, Krosno.
 • Golec M.M. (2010), Społeczne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych [w:] M. Stefański (red.), Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego, Wydawnictwo WSHE, Włocławek.
 • Golec M.M. (2012), Lokalność działalności banków spółdzielczych w Polsce [w:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, Wydawnictwo WSHE, Włocławek.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i banków zrzeszających w III kwartale 2014 roku, Raport UKNF.
 • Jakubowska A. (2009), Instytucje finansowe podmiotami zasilającymi uczestników w kapitał pieniężny na wybranych przykładach [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Wyd. Uniwersytetu w Szczecinie, Szczecin, dostęp online: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/52/original/13.pdf?1314875678, data dostępu 17.06.2015.
 • Kata R. (2010), Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych, „Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, t. 97, nr 4, s. 2, dostęp online: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2010_T97_z4_s95.pdf, data dostępu 17.06.2015.
 • Kata R. (2011), Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Nowacka A. (2011), Uwarunkowania komunikacji marketingowej w bankach spółdzielczych, Wydawnictwo PWSZ, Płock.
 • Nowacka A. (2015), Banki spółdzielcze jako podmioty ekonomii społecznej, „Pieniądze i Więź”, nr 1(66).
 • Ranking największych banków spółdzielczych – edycja 2015, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 5.
 • Siudek T. (2007), Systemy bankowości w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 63, dostęp online: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2007_nr63_s35.pdf, data dostępu 7.09.2015.
 • Siudek T. (2011), Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach UE – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Solarz J.K. (2001), Międzynarodowy system finansowy. Istota i perspektywy, „Bank i Kredyt”, nr 1-2.
 • Stefański M. (2012), Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i innowacji [w:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, Wydawnictwo WSHE, Włocławek.
 • Szafrańska M. (2006), Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie − Problemy Rolnictwa Światowego t. 15, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Szambelańczyk J. (2006), Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. Nr 80, poz. 369 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Dz.U. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1166.
 • Zalcewicz A. (2010), Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Żółtowski W. (2011), Bank lokalny, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • [www 1] Informacja o bankach spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2013 roku, www.knf.gov.pl.
 • [www 2] Informacja o bankach spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 roku, www.knf.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6b899996-c169-4441-8650-bf77cd6d578d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.