PL EN


2016 | 294 | 164-172
Article title

Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe

Content
Title variants
EN
Dilemmas of tax justice – universality and equality and privileges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie istoty sprawiedliwości podatkowej w kontekście spełnienia zasad powszechności i równości, ale również problemu stosowania przywilejów podatkowych. Kluczowy rozważany dylemat dotyczy zasadniczego konfliktu interesów, jaki pojawia się w sytuacji podatkowej: interes finansowy państwa a interes podatnika.
EN
The purpose of this article is to show the essence of tax justice in the context of the fulfillment of the principles of universality and equality, but also the problem of the use of tax privileges. A key dilemma considered a fundamental conflict of interest, which appears in the tax situation: the financial interests of the state and the interests of the taxpayer.
Year
Volume
294
Pages
164-172
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Arystoteles (2007), Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Famulska T. (1996), Sprawiedliwość podatkowa, „Przegląd Podatkowy”, nr 5.
 • Gliniecka J., Harasimowicz J. (1997), Z zagadnień teorii podatku, „Glosa”, nr 5.
 • Głuchowski J. (1999), Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne a możliwości aplikacyjne [w:] J. Mujżel, S. Owsiak i E. Mączyńska (red.), System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Warszawa.
 • Gomułowicz A. (1995), Granice fiskalizmu, „Glosa”, nr 1.
 • Gomułowicz A. (1996), Problemy opodatkowania w Polsce, „Glosa”, nr 4.
 • Gomułowicz A. (2001), Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Gomułowicz A. (2013), Podatki a etyka, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Hałajasz T. (1996), Przestrzeganie zasad podatkowych w konstrukcji podatków dochodowych [w:] J. Sokołowski (red.), Finanse publiczne w warunkach przekształceń w gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Leszczyńska A. (2006), Ulgi i zwolnienia podatkowe w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, nr 2.
 • Łączkowski W. (1992), Granice opodatkowania, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Juridica”, nr 54.
 • Michaud T.A. (2009), Krytyka sprawiedliwości „poprawnej politycznie” [w:] P. Jaroszyński i in. (red.), Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin.
 • Nykiel W. (1998), Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia) [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. Apoloniusza Kosteckiego: studia z dziedziny prawa podatkowego, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Partyka A. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania [w:] A. Nowak-Far i in. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziembiński Z. (1992), O pojmowaniu sprawiedliwości, Wyd. Daimonion, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6be33ce1-e315-4401-8ff4-44964ccd2be4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.