Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 4(457) | 6-14

Article title

Podniesienie wieku emerytalnego

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
INCREASE OF THE RETIREMENT AGE: ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój demograficzny oraz jego społeczno-ekonomiczne skutki stały się szcze¬gólnie ważne i aktualne w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa i narastających problemów demograficznych. Problemy te stanowią zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa socjalnego i zabezpieczenia emerytalnego, ale także dla rynku pracy, a w konsekwencji, zagrażają rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Dlatego też tak ważne jest wypracowanie w obszarze ubezpieczeń społecznych rozwiązań przemyślanych i efektywnych oraz trwałych w perspektywie kilku dziesięcioleci. Skala wyzwań, ale i kontrowersje wokół szczegółowych rozwiązań prowadziły w ostatnich latach do wielu zmian, które zachwiały stabilnością systemu. W tej atmosferze wielu ekspertów, ale także i polityków podjęło dyskusję na temat reformy systemu emerytalnego. Dominującym dziś nurtem tej dyskusji jest wydłużenie wieku emerytalnego i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kierunki takich zmian są również obserwowane w większości krajów europejskich. Dy¬skusje są prowadzone pod presją coraz bardziej pesy¬mi¬stycznych prognoz demograficznych, które z kolei dały początek koncentrowaniu specjalnej uwagi na wzajemnych związkach między rozwojem gospo¬darczym, społecznym i demo¬graficznym i konsekwencjom kierunków rozwoju demograficznego dla sfery gospodarczej i społecznej, w szczególności dla rynku pracy. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmian podkreślają znaczenie zagrożeń dla sytuacji osób 50+ zwłaszcza w kontekście rynku pracy. Przedmiotem analizy są właśnie te zagadnienia – identyfikacja zagrożeń, zdefiniowanie wyzwań i wskazanie pożądanych działań w tym obszarze.
EN
Demographic development and its socio-economic consequences have become particularly important and timely in the face of an aging population and increasing demographic problems. These problems are a threat not only to social security and pension systems, but also for the labour market and, consequently, threaten the economic and social development. Therefore, it is so important to develop in the area of ​​social insurance the effective and stable solutions for the next few decades. The scale of the challenges, but also controversy about the detailed arrangements in recent years led to many changes that have shaken the stability of the system. In this atmosphere, many experts, but also the politicians took the debate on pension reform. The dominant trend of the discussion today is to extend the retirement age and equalizing the retirement age for men and women. The directions of such changes are also observed in most European countries. Discussions are conducted under the pressure of an increasingly pessimistic demographic projections, which in turn gave rise to focusing attention on the reciprocal relationship between economic, social and demographic developments and consequences of demographic developments for economic and social spheres, in particular the labour market. Both supporters and opponents of the changes highlight the importance of threats to the situation of persons 50 + in particular in the context of the labour market. The analysis is precisely these issues - the identification of threats, defining challenges, and to indicate the desired action in this area.

Year

Volume

39

Issue

Pages

6-14

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Polityki Społecznej UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-6c07e0d5-67a4-43a1-ba63-b281a9a3ff34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.