PL EN


2016 | 283 | 86-98
Article title

Działania wobec pracowników w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) - analiza przypadku

Content
Title variants
EN
Company's activities against employees according to the theory of corporate social responsibility (CSR) - a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja działań, jakie przedsiębiorstwa mogą podejmować wobec pracowników jako jednej z grup interesariuszy. Identyfikację tych działań oparto na postulatach koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w zakresie powinności przedsiębiorstwa wobec swoich pracowników. W wymiarze praktycznym w artykule dokonano analizy studium przypadku wybranego polskiego przedsiębiorstwa w zakresie informacji ujętej w raporcie rocznym na temat rodzaju działań podejmowanych na rzecz pracowników. Działania podejmowane przez badane przedsiębiorstwo skonfrontowano z postulatami teorii w tym zakresie. Badania wykazały, że działania na rzecz pracowników podejmowane przez analizowaną spółkę w szerokim zakresie pokrywają się z rekomendowanymi.
EN
The main purpose of the study was the identification of activities which may be taken by companies against their employees, as a group of stakeholders. This identification is grounded on the theory of corporate social responsibility, within the recommended actions and responsibilities of a company against the employees. In practical dimension, the study provides the analysis of a case study of one Polish company. The case study is based on the data provided in annual reports of a company with regard to various types of actions taken against the employees. These actions were further confronted with the recommendations of the theory. The study found that the analyzed company articulates wide range of actions supporting employees, which widely corresponds with the recommendations of the theory.
Year
Volume
283
Pages
86-98
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
References
 • Abraham S., Cox P. (2007), Analysing the Determinants of Narrative Risk Information in UK FTSE 100 Annual Reports, "The British Accounting Review", Vol. 39, No. 3.
 • Balewski B., Bartkowiak G., Jankowski A. (2008), CSR w obszarze zatrudnienia [w:] L. Wojtasiewicz (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bernatt M. (2010), CSR - przedsiębiorca i jego pracownicy. Wartości konstytucyjne jako inspiracja dla budowania poprawnych relacji z pracownikami w czasie kryzysu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Burton B.K., Goldsby M.G. (2009), The Moral Floor: A Philosophical Examination of the Connection Between Ethics and Business, "Journal of Business Ethics", Vol. 91.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholders Approach, Pitman Publishing Company, Boston.
 • Gasiński T., Piskalski G. (2009), Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Greszta M. (2010), Dział personalny - kluczowy sojusznik w realizacji strategii CSR, "Harvard Business Review Polska", nr 3 (85), marzec.
 • ISO 26000 (2010), Guidance on Social Responsibility, International Organization for Standardization, Geneva.
 • Kalinowska A. (2012), Wartość dla pracowników w koncepcji CSR, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 736, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 55.
 • Komisja Europejska (2001), Green Paper Promoting European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Bruksela, 18 lipca, http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_pl.pdf (dostęp: 30.04.2015).
 • Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok B., Zadrożna K. (2007), CSR w firmie - zysk dzięki odpowiedzialności, przewodnik FORBESA, Forbes i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, grudzień.
 • Linsley P.M., Shrives P.J. (2006), Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in Canadian Annual Reports, "Canadian Journal of Administrative Sciences", Vol. 22, No. 2.
 • Makuch Ł. (2011), Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa.
 • PKN Orlen (2013a), Raport roczny 2013, http://raportroczny.orlen.pl/pub/files/PL_2013/ raport.pdf (dostęp: 18.05.2015).
 • PKN Orlen (2013b), Raport społecznej odpowiedzialności biznesu PKN Orlen 2013, http://www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Raporty/RaportySrodowiskowe/Do cuments/Raport_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_PKN_ORLEN_2013.pdf (dostęp: 18.05.2015).
 • Rok B., red. (2001), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes: programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Siarkiewicz A. (2014), CSR w interesie pracownika, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, http://biznes.pl/csr-w-interesie-pracownika/0tsjq (dostęp: 30.04.2015).
 • Stawicka E. (2010), Teoria a praktyka wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej", nr 83, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń.
 • Wachowiak P. (2008), Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J. (2013), Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej, "Zarządzanie i Finanse", r. 11, nr 2, cz. 2.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1996), Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 • [www 1] www.csr.parp.gov.pl/files/74/455/14300.doc (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 2] http: //ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_pl.pdf (dostęp: 30.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6c34e640-5da5-4248-a2d5-3e7eb38389ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.