PL EN


2014 | 2(14) | 63-79
Article title

STRUKTURA POPYTU NA USŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW GASTRONOMICZNYCH W CZASIE WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
THE STRUCTURE OF FOODSERVICE COMPANIES DEMAND DURING TOURIST TRIPS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój usług gastronomicznych i turystycznych w Polsce jest ściśle ze sobą powiązany. Pomiędzy gastronomią a turystyką tworzy się sprzężenie zwrotne. Dzięki rozwojowi turystyki i zwiększonej liczbie odwiedzających Polskę turystów jest potrzeba stworzenia nowych placówek w sektorze gastronomicznym. To z kolei zachęca turystów do przyjazdów do miejsc o rozwiniętej infrastrukturze, między innymi gastronomicznej. Z badań wynika, że Polacy coraz częściej podróżują w celach turystycznych i coraz częściej korzystają z usług gastronomicznych. Blisko połowa konsumentów usług gastronomicznych w aglomeracji warszawskiej deklarowała, że wyjazdy turystyczne i podróże są okazją sprzyjającą korzystaniu z usług gastronomicznych. Wzrost realnych dochodów ludności, wzrastający standard życia, zmieniający się styl życia i wydłużanie się czasu wolnego będą w dalszym ciągu wpływać na rosnący popyt na usługi turystyczne i gastronomiczne.
EN
The development of food services and hospitality services in Poland is compactly related. Mutual relations take place between the food services and the tourism. Thanks to the development of the tourism and to accelerated number of visiting Poland, as well as by internal tourists, it has stimulated the creation of new food and drink places. This in turn encourages tourists to arrive in places with fully developed infrastructure among other things food services. According to research, it results that Poles more often travel in tourist aim sand more often take advantages of food services. Near the half of consumers of food services in Warsaw agglomeration declared that tourist trips and journeys were a favorable opportunity for using of food services. The increase of real incomes of the population and living standard, changes in the lifestyle and lengthen of the free time still will influence on the growth of demand on tourism and food services.
Year
Issue
Pages
63-79
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • 1. Au N., Law R., Categorical classification of tourism dining, „Annals of Tourism Research” 2002, 29 (3).
 • 2. Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., Zachowania konsumentów na rynku wybranych form usług żywieniowych, „Handel wewnętrzny” 2006, numer specjalny, czerwiec.
 • 3. Bartkowska M., Podróże kulinarne Polaków, „Raport 2014. Rynek gastronomiczny w Polsce 2014, numer specjalny „Nowości Gastronomicznych”.
 • 4. Boguszewicz-Kreft M., Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki, „Handel Wewnętrzny” 2003, nr 4–5.
 • 5. Frontczak J., Gastronomia na prostej – gdzie jesteśmy, trendy, nastroje, Food Business Forum, Warszawa 2014.
 • 6. Gheribi E., Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2013.
 • 7. Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, tł. G. Górska, PWE, Warszawa 2001.
 • 8. Kowalczuk I., Specyfika zachowań turystów na rynku usług gastronomicznych, „Problemy Turystyki i Rekreacji” 2013, nr 3.
 • 9. Kwiatkowska E., Usługi gastronomiczne a rozwój turystyki w Polsce, [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Felczek, Wyd. WSEiP, Kielce 2009.
 • 10. Kwiatkowska E., Levytska G., Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI wieku, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6c63ba66-1b11-4eda-94c9-924e65beb914
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.