PL EN


2018 | 376 | 211-224
Article title

Kultura i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi

Content
Title variants
EN
Culture and its impact on the social and economic development of the city of Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój miasta jest efektem wpływu wielu czynników, które pozostają pod większą lub mniejszą kontrolą władz samorządowych. Kreowanie polityki lokalnej to bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na czynniki zorientowane przede wszystkim na osiągnięcie korzyści dla mieszkańców. Opracowanie na ma celu identyfikację współzależności zachodzących między kulturą a rozwojem społeczno-gospodarczym miasta. Autorzy dokonali rozważań teoretycznych oraz zastosowali metodę studium przypadku, ilustrując omawiane zjawiska na przykładzie miasta Łodzi, które wykorzystuje kulturę w procesach generowania rozwoju oraz kreowania marki terytorialnej. Artykuł pokazuje potencjał kultury w procesach rozwoju terytoriów oraz rekomenduje jej pełniejsze wykorzystanie przez władze samorządowe nie tylko w procesach komunikowania z mieszkańcami, czy potencjalnymi użytkownikami, ale również w procesach katalizowania potencjałów rozwoju miast.
EN
There are many factors that remain under greater or lesser control of local authorities that effect the development of the city. Local policy creation is a direct and indirect impact mainly on factors oriented primarily at achieving benefits for residents. The study aims to demonstrate the important role of culture in the socio-economic development of the territory. The authors have made theoretical considerations and applied the case study method illustrating the discussed phenomena on the example of the city of Lodz, which uses culture in the processes of generating development and creating a territorial brand. The paper shows the potential of culture in the development processes of territories and recommends its wider usage by local governments not only in the processes of communication with residents or potential territorial users, but also in the processes of catalysing the potential of urban development.
Year
Volume
376
Pages
211-224
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
References
 • ABSL (2017), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017, Raport przygotowany przez związek liderów Sektora Usług Biznesowych, Warszawa.
 • Aktualizacja polityki rozwoju kultury 2020+ dla miasta Łodzi, Załącznik do uchwały nr LXXV/2049/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 r.
 • Anders-Morawska J., Rudolf W. (2015), Orientacja rynkowa we współrządzeniu Miastem, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Błaszczyk M. (2015), Uprzemysłowienie miasta postfordowskiego jako problem polityczny, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologia”, nr 52, s. 5-25.
 • Borowiecki R. (2004), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019, L 304/1-6.
 • Dominiak P., Wasilczuk J.E., Starnawska M. (2016), Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Dungey J. (2004), Overview: Arts, Culture and Local Economy, “Local Economy”, No. 19(4), s. 411-413.
 • Głowacki J. (2017), Przemysły kreatywne i ich wpływ na gospodarkę [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchala (red.) Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 435-454.
 • Karwińska A. (2013), Kultura [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 57-80.
 • KEA – European Affairs (2017), Mapping the Creative Value Chains – A Study on the Economy of Culture in the Digital Age, European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Dirrectorate D – Culture and Creativity, Brussels.
 • Lloyd F. (2006), Neo Bohemia. Arts and Commerce in Postindustrial City, Routledge, London.
 • Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi, Załącznik do uchwały nr LIX/1252/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r.
 • Rudolf W. (2008), Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jako szansa, ale i wyzwanie dla polskich miast kandydujących [w:] T. Domański (red.), Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 79-90.
 • Sanetra-Szeliga J. (2013), Sektor kultury w integracji europejskiej [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 361-380.
 • Scott A.J. (1997), The Cultural Economy of Cities, “International Journal of Urban and Regional Research”, No. 21(2), s. 323-339.
 • Scott A.J. (2004), Cultural-products Industries and Urban Economic Development, “Urban Affairs Review”, No. 38(4), s. 461-490.
 • Scott A.J. (2011), Emerging Cities of the Third Wave, “City”, No. 15(3-4), s. 289-321.
 • Sheng L., Wang T.L.J. (2017), Tourism and Externalities in an Urban Context: Theoretical Model and Empirical Evidence, “Cities”, Vol. 70(10), s. 40-45.
 • Statystyka Łodzi (2016), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Stawasz D. (2000), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Stawasz D. (2016), Determinants, Level and Dynamics of the Service Sector Development in Lodz, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 2(320), s. 143-160.
 • Stawasz D. (2017), Ekonomia instytucjonalna wobec problemu rozwoju miasta, „Biuletyn PAN KPZK”, nr 265, s. 7-21.
 • Strategia Zarządzania Marką Łódź na lata 2010-2016 (b.r.), Demo Effective Lauching, Kraków.
 • Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, Załącznik do uchwały nr XVIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r.
 • Strycharz J. (2013), Organizacje sektora kultury a rozwój [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 175-192.
 • Toffler A. (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wilkin J. (2016a), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania: humanistyczna perspektywa ekonomii, Scholar, Warszawa.
 • Wilkin J. (2016b), Kultura a gospodarka – niedocenianie współzależności, Referat konferencyjny „Ekonomiczna pozycja Europy w świecie i możliwości jej trwałego rozwoju”, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus”, Warszawa.
 • Yin R.K. (2009), Case Study Research. Design and Methods, SAGE, Los Angeles.
 • [www 1] https://uml.lodz.pl/files/public/dla_biznesu/dla-inwestora/Lodz_Real_Estate_Market_2018.pdf (dostęp: 18.07.2018).
 • [www 2] https://uml.lodz.pl/files/public/dla_biznesu/kreatywna/strategia_zarzadzania_marka_lodz_na_lata2010-2016.pdf (dostęp: 24.07.2018).
 • [www 3] https://uml.lodz.pl/files/public/dla_biznesu/dla-inwestora/Lodz_Real_Estate_Market_2018.pdf (dostęp: 18.07.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6d0e8d08-7db5-41f1-8a79-3d088e3ec59d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.