PL EN


2016 | 270 | 69-76
Article title

Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014-2020

Content
Title variants
EN
Challenges for cohesion policy implemented in Poland in the perspective 2014-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja polityki regionalnej podlega przemianom pod wpływem złożonych uwarunkowań, m.in. procesu globalizacji, rozwoju technologii informacyjno- -komunikacyjnych. Celem artykułu jest omówienie głównych zmian w europejskiej polityce spójności na lata 2014-2020 oraz przedstawienie rozwiązań dotyczących wdrażania tej polityki w Polsce w nowej perspektywie finansowania. W artykule przedstawiono nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego oraz omówiono najważniejsze założenia tej polityki w Polsce w nowej perspektywie finansowania. Kształt krajowej polityki regionalnej jest zdeterminowany rozwiązaniami przyjętymi w ramach europejskiej polityki spójności. Polityka regionalna realizowana po 2014 r. w Polsce będzie w większym stopniu uwzględniała potrzeby rozwojowe polskich regionów i wspierała wykorzystanie ich potencjału, również dzięki efektywnemu spożytkowaniu funduszy UE.
EN
The concept of regional policy is subject to changes under complex conditions, including the process of globalization, development of information and communication technologies. The main aim of the article is to present the major changes in the European cohesion policy 2014-2020 and discuss solutions concerning its implementation in Poland in the new financial perspective. The article presents the new paradigm of regional development policy. It analyses the main assumptions of regional development policy in Poland in the new perspective of financing. The shape of the national regional policy is strongly determined by solutions adopted within the framework of the European cohesion policy. Regional policy implemented after 2014 in Poland will increasingly take into account the development needs of Polish regions and encourage the use of their potential, also thanks to the efficient use of EU funds.
Year
Volume
270
Pages
69-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Borowiec J. (2013), Skutki kryzysu gospodarczego dla procesów konwergencji regionalnej w UE [w:] E. Małuszyńska (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Camagni R., Capello R. (2015), Rationale and design of EU cohesion policies in a period of crisis, „Regional Science Policy & Practice”, Vol. 7, Issue 1, DOI: 10.1111/rsp3.12047.
 • Foray D. (2015), Smart Specialisation. Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Routledge, London & New York.
 • Gorzelak G. (2014), Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3 (57).
 • Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (2014), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Kozak M.W. (2011), Polityka spójności – wyzwania [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M. (2013), Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie http://monitoruj.podkarpackie.pl/Grafika/Menu%20boczne/Baza%20wiedzy/RAPORT_prof.%20W.%20Misi%C4%85g,%20J.%20Misi%C4%85g,%20M.%20Tomalak.pdf (dostęp: 20.07.2015).
 • Molle W. (2015), Cohesion and Growth. The Theory and Practice of European Policy Making, Routledge, London & New York.
 • OECD Regional Outlook 2011: Building Resilient Regions for Stronger Economies (2011). OECD, DOI: 10.1787/9789264120983-7-en.
 • OECD Territorial Outlook. Territorial Economy (2001), OECD.
 • Polityka spójności na lata 2014-2020 (2013) [w:] Panorama inforegio, nr 48.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (http://www.parp.gov.pl/files/74/691/20598.pdf).
 • Regional Development Policies in OECD Countries (2010), OECD.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa http://www.fundusze.uj.edu.pl/documents/31275205/3ab2c864-e5fc-494b-8c23-0a1603852a81 (dostęp: 20.07.2015).
 • Szlachta J. (2013), Dylematy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej [w:] J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 93, Warszawa http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim92.pdf (dostęp: 30.07.2015).
 • [www 1] https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju-kraju/ (dostęp: 27.07.2015).
 • [www 2] https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich/ (dostęp: 27.07.2015).
 • [www 3] http://www.mg.gov.pl/node/23423 (dostęp: 27.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6d126b45-ffc8-4679-aa94-4191a5035e89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.