PL EN


2016 | 290 | 139-148
Article title

Przemiany demograficzne a problem wykluczenia społecznego w lokalnej polityce społecznej

Content
Title variants
EN
The influence of demographic transformation on problem of social exclusion in local social policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany demograficzne związane z niżem demograficznym mają istotne znaczenie dla kształtowania polityki społecznej, zwłaszcza w obszarze rozwiązywania problemu wykluczenia społecznego. Spadek dzietności obserwuje się od lat we wszystkich kategoriach rodzin, ale w najmniejszym stopniu dotyczy to rodzin o niskim statusie społecznym i ekonomicznym, zagrożonych lub już dotkniętych wykluczeniem społecznym. Pomimo że ogólna liczba dzieci maleje, to liczba dzieci żyjących w rodzinach dotkniętych skrajnym ubóstwem zwiększa się. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie niekorzystne konsekwencje związane z doświadczaniem niedostatku w okresie socjalizacji pierwotnej (dzieciństwa i młodości), oznacza to, że znacząco rośnie ryzyko wykluczenia społecznego dzieci z tych rodzin w ich przyszłym dorosłym życiu. Jest to bardzo duże wyzwanie dla polityki społecznej, zwłaszcza tej prowadzonej na poziomie społeczności lokalnych. Niestety, chociaż liczba świadczeń oraz rodzin objętych pomocą społeczną szybko maleje, uwolnione zasoby pomocy społecznej nie są wykorzystywane na efektywną i skuteczną pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
EN
Demographic transformation leading to population ageing challenges the problem of social exclusion. The decrease of fertility index can be observed in all categories of families but to a different extent. The most noticeable decrease is observed in a group of young people who are starting their careers, are active and independent. On the contrary the fertility index decreases the least in the group of those with low social and economic status threatened or already hurt by social exclusion. That is the reason why each year more and more children live in extreme poverty. It happens despite in the past few years the number of children born annually has been decreasing. An experience of privation during juvenescence radically increases a risk of adulthood in poverty and dependence on social aid. Current social policy and social aid systems seem to oversee this problem. For years the number of people who are clients of social aid has been decreasing. However the unleashed potential of the system has not been redirected to support those poorest children and their families.
Year
Volume
290
Pages
139-148
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii
References
 • Faliszek K. (2005), Ekskluzja i inkluzja - dwie strony tego samego problemu? [w:] K. Faliszek, J. Grotowska-Leder (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, PTS, Toruń.
 • Grotowska-Leder J. (2002), Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hurlock E. (1985), Rozwój dziecka, PWN, Warszawa.
 • Kraczla R. (1993), Badania nad ubóstwem. Przegląd głównych nurtów i teorii [w:] K. Wódz (red.), W kręgu ubóstwa. Próba analizy psychospołecznych aspektów zjawiska, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 • Lewis O. (1964), Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykańskiej, PIW, Warszawa.
 • Palska H. (2002), Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, IFiS PAN, Warszawa
 • Tarkowska E. (1992), Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, IFiS PAN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (2011), Ubóstwo dzieci w Polsce [w:] R. Szarfenberg (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Polski Raport Social Watch, Warszawa.
 • Tarkowska E., Tarkowski J. (1990), "Amoralny familizm", czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych [w:] E. Wnuk-Lipiński (red.), Grupy i więzi społeczne w systemie monocentrycznym, IFiS PAN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (2006), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Scholar, Warszawa.
 • Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) (2014), GUS, Warszawa.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., red. (2012), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wnuk-Lipiński E. (1990), Małe grupy w ładzie monocentrycznym [w:] E. Wnuk-Lipiński (red.), Grupy i więzi społeczne w systemie monocentrycznym, IFiS PAN, Warszawa.
 • [www 1] GUS, stat.gov.pl (dostęp: 29.11.2014).
 • [www 2] Sprawozdania MPiPS-03-R, www.mpips.gov.pl (dostęp: 29.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6db44bd7-8a43-495c-b377-9af7e32b426e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.