PL EN


2015 | 245 | 40-49
Article title

Wycena kredytów na potrzeby sprawozdawczości finansowej banków

Content
Title variants
EN
Measurement of Credit for Banks' Financial Reporting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest wycena kredytów w sprawozdaniach finansowych banków. Przedstawiono metody wyceny kredytów według standardów krajowych i międzynarodowych. Przeprowadzono badania, których celem było sprawdzenie, w jak dużym stopniu suma bilansowa może ulec zmianie, gdyby kredyty należało wyceniać w bilansie według wartości godziwej. Badania dotyczyły wybranych banków notowanych na WGPW. Okazało się, że rozbieżności w wycenie kredytów między wyceną bilansową a godziwą prezentowaną w informacji dodatkowej są nieistotne.
The subject of this study is the valuation of credit in the financial statements of banks. The methods of valuation of loans according to national and international standards are presented. A survey was carried out in order to examine the extent to which the total amount may be changed, if the loans had to be measured in the balance sheet at fair value. The research focused on selected banks listed on the Warsaw Stock Exchange. It turned out that the differences in the valuation of loans between the carrying amount and the fair value presented in the notes are irrelevant.
Year
Volume
245
Pages
40-49
Physical description
Contributors
References
 • Emerling I. (2012), Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa.
 • Hodder L.D., Hopkins P.E., Wahlen J.M. (2006), Risk-Relevance of Fair Value Income Measures for Commercial Banks, "The Accounting Revue", Vol. 81, No. 2.
 • Hojko S., Mućko P. (2014), Informacje o utracie wartości ekspozycji kredytowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zarządzanie i Finanse ("Journal of Management and Finance"), Vol. 12, No. 2.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Miętki Z. (2007), Rachunkowość bankowa, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.U. 2008, nr 235, poz. 1589 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001, nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Tschirhart J., O'Brien J., Moise M., Yang E. (2007), Bank Commercial Loan Fair Value Practices, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research and Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C., June.
 • Turyna J. (2006), Standardy rachunkowości, MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 2013, poz. 330. z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6df05083-d530-416e-908b-720e97802076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.