PL EN


2017 | 329 | 69-81
Article title

Źródła finansowania przedsiębiorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of entrepreneur finance in restructuring proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pozyskanie odpowiednich środków finansowania, w szczególności dla zapewnienia płynności finansowej dłużników w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest podstawowym zadaniem przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w warunkach konkurencyjnego rynku. Przyjęte w praktyce obrotu gospodarczego rozwiązania potwierdzają, że dla sfinansowania działalności przedsiębiorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym kluczową rolę odgrywają źródła o charakterze zewnętrznym – zarówno własne, jak i obce. Brak dostatecznej informacji i wiedzy uczestników postępowania o sposobach i formach pozyskiwania środków finansowych na restrukturyzację sprawia, że jest ona obarczona wysokim ryzykiem niepowodzenia. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja dostępnych źródeł finansowania restrukturyzacji w Polsce. Ponadto, wskazano, iż dostępność zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorcy uczestniczącego w postępowaniu restrukturyzacyjnym pozwala na efektywną poprawę kondycji finansowej dłużnika i jego ochronę przed ogłoszeniem upadłości.
EN
Restructuring procedure plays an important role in the market economy. The essential problem of entrepreneurs during the restructuring proceedings is to find the appropriate financing in a situation of lack of liquidity. The solutions seem to recognize that the restructuring of repair businesses should be financed first with available external resources – both own and foreign. Lack of sufficient information and knowledge about available methods and forms of fundraising makes the restructuring is subject to a high risk of failure. The aim of the study is to identify available sources of restructuring finance in Poland. In addition, the availability of external financing allows to improve the liquidity of the entrepreneur and protect it before the bankruptcy and liquidation of assets.
Year
Volume
329
Pages
69-81
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa i Ubezpieczeń
References
 • Adamus R. (2015), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Benduch D. (2015), Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji spółek handlowych [w:] A.J. Witosz, E. Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 70-82.
 • Benduch D., Janik E. (2016), Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, "Europa Regionum", t. 29, s. 337-350.
 • Dębski W. (2016), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Geromin M. (2016), Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne, "Doradca Restrukturyzacyjny", nr 5, s. 100-107.
 • Głowacki A., Zalewski C. (2016), Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., Janowicz M., Winiarska K. (2017), Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, Difin, Warszawa.
 • Gurgul S. (2015), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wyd. 10, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • Hrycaj A. (2015), Cztery postępowania restrukturyzacyjne, "Doradca Restrukturyzacyjny", nr 1, s. 4-15.
 • Janik E. (2015), Publiczne wsparcie przedsiębiorców [w:] A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jonasz E. (2004), Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Promotor, Warszawa.
 • Kępiński M., red. (2013), Prawo konkurencji, System Prawa Prywatnego, T. 15, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kruczalak-Jankowska J. (2016), Umowa leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym - zagadnienia wybrane, "Doradca Restrukturyzacyjny", nr 4, s. 21-25.
 • Kubiczek M., Sokół B. (2015), Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu, "Doradca restrukturyzacyjny", nr 1, s. 22-31.
 • Lubicz-Posochowska A. (2015), Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych według Prawa restrukturyzacyjnego - ich podobieństwa i różnice [w:] A.J. Witosz, E. Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 28-40.
 • Ostrowska D., red. (2014), Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Sławek J. (2017), Ramy prawne finansowania dłużnika będącego w restrukturyzacji. Konferencja "Prawo restrukturyzacyjne jako element polityki Nowej Szansy - szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji", http://nowefinansowanie.allerhand.pl (dostęp: 30.06.2017).
 • Szyszko L., Szczepański J. (2003), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [TFUE] (2012), Dz.Urz. UE C 326 z 26 października.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne [p.r.], tj. Dz.U. 2017, poz. 1508.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego [u.d.r.], tj. Dz.U. 2016, poz. 883.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny [k.c.], t.j. Dz.U. 2017, poz. 459 z późn. zm.
 • Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (2015), Druk Sejmowy nr 2824, Sejm VII kadencji.
 • Witosz A. (2015), Finansowanie długiem [w:] A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 145-150.
 • Wołoszyn A. (2017), Finansowanie postępowań restrukturyzacyjnych, Konferencja "Prawo restrukturyzacyjne jako element polityki Nowej Szansy - szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji", http://nowefinansowanie.allerhand.pl (dostęp: 30.06.2017).
 • Zimmermann P. (2015), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa.
 • Żuber R. (2008), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • [www 1] http://nowefinansowanie.allerhand.pl (dostęp: 30.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6dfee2ca-0b7a-409e-9a14-99c1504e1918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.