PL EN


2017 | 322 | 138-150
Article title

Etyka księgowego i biegłego rewidenta w świetle zjawiska finansokracji. Pomiędzy etyką ogólną a szczegółową

Authors
Content
Title variants
EN
Ethics of auditors and accounants in the context of finansization. Between general and specific ethics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę etyki zawodów związanych z rachunkowością – księgowego i biegłego rewidenta w kontekście zjawiska finansokracji. Rozważano charakter ich etyki. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy jest ona tworzona odgórnie i bazuje na ogólnych teoriach etycznych, czy też ma charakter etyki oddolnej, szczegółowej, bazującej na charakterystyce zawodów związanych z rachunkowością. W konsekwencji dążono do określenia zalet i wad przyjętego w polskiej gospodarce podejścia do etyki rachunkowości. Artykuł bazuje na studiach literaturowych, w szczególności monografii dotyczących etyki rachunkowości autorstwa polskich badaczy. Zbadano także zawartość przyjętych w Polsce dla rachunkowości kodeksów etyki, aktów prawnych regulujących rachunkowość, a także publikacji organizacji umocowanych do formułowania ocen w zakresie etyki.
EN
The paper presents the problems of ethics of accounting-related professions such as accountants and auditors in the context of financialization phenomena. The character of their ethics is investigated. The question whether it is “top-down” made and based on the general ethical theories or “bottom-up” made, specific and based on characteristic of accounting-related professions is addressed. As a consequence, the advantages and disadvantages of approach to accounting ethics existing in Polish business are explored. The article is based on literature study concerning especially books on accounting ethics written by Polish scientists. Also, the author analyses the content of accounting ethics codes which function in Poland, content of legal acts regulating accounting and the information provided by organizations which are legitimate to to formulate the judgements on ethics.
Year
Volume
322
Pages
138-150
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Bank dylematów moralnych. Broszura informacyjna (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa.
 • Bauman Z. (2009), Nowoczesność i Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Code of Ethics for Professional Accountants (2009), International Ethics Standards Board for Accountants, International Federation of Accountants.
 • Garstka M. (2013), Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Garstka M. (2015), Etyka zawodu księgowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Gumuła W. (2015), Zjawisko finansjalizacji, Miesięcznik „ZNAK”, nr 721.
 • Karmańska A. (red.) (2016), Etyka zawodowa w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa
 • Klimek J. (2014), Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2012), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Maruszewska, E. (2014). Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane) (2016), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Mukunda G. (2014), Koszty dominacji Wall Street „Harvard Business Review Polska”, nr 139.
 • Remlein M. (2015), Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82.
 • Sennett R. (2012), Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 • Tokarczyk R. (2011), Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa.
 • Uchwała nr 18 Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zasad etyki zawodowej.
 • Uchwała nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 141.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 649.
 • Voss G. (2016), Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 • Wachowicz A. (2016), Rachunkowość w ujęciu metanaukowym, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Woźniak-Sobczak B. (red) (2011), Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 23.04.2008 r., sygn. akt SK 16/07.
 • Zimbardo P. (2008), Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2013/obowiazki_bieglych_rewidentow.html, (dostęp: 13.03.2017).
 • [www 2] http://www.skwp.pl/Rekomendacja,11024.html, (dostęp: 13.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6e5b434f-e33b-4c21-b853-ec7ce385abdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.