PL EN


2018 | 349 | 17-25
Article title

Wolność w polskich organizacjach

Content
Title variants
EN
Freedom in Polish organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury pod kątem teoretycznych rozważań i wyników badań dotyczących wartości wolności oraz opisującej ją postawy niskiego unikania niepewności w polskich organizacjach. Poszukiwania skupiały się na znalezieniu odpowiedzi na kilka pytań badawczych. Czy w polskich organizacjach istnieje wolność? Jakie aspekty wolności występują w polskich organizacjach? Czy można zauważyć jej zróżnicowanie ze względu na różne czynniki? Analiza wybranych wyników badań pozwala stwierdzić, że więcej w polskich organizacjach uzależnienia niż wolności. Dotyczy to różnych branż, typów organizacji, zajmowanych stanowisk, a także jej przejawów. Działania adaptacyjne organizacji do zmian w otoczeniu powodują, że wolność jest wysoko manifestowana.
EN
The paper constitutes a review of literature regarding theoretical studies and research results pertaining to the value of freedom and low avoidance of insecurity in Polish organizations. The paper attempts to offer answers to the following research questions. Does freedom exist in Polish organizations? Which aspects of freedom are present in Polish organizations? Can freedom’s diversity regarding various factors be observed? The analysis of collected results revealed that there is more dependence than freedom in Polish organizations. It is true for various branches, positions, and freedom’s manifestations. Adaptive actions of organizations result in freedom being highly manifested.
Year
Volume
349
Pages
17-25
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Zarządzania
References
 • Bachnik K. (2010), Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, CeDeWu, Warszawa.
 • Balcerowicz L. (2012), Wstęp. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Beyer K. (2012), Współczesna organizacja – organizacja oparta na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 736.
 • Bremond A., Couet J.F., Davie A. (2006), Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Broniewska G. (2005), Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM, „Problemy Jakości”, nr 5.
 • Burzyński J. (2014), Organizacje wobec niepewności. Zarządzanie ryzykiem i kultura bezpieczeństwa we współczesnych systemach technicznych [w:] J. Burzyński, I. Kłóska (red.), Między szansą a ryzykiem. Kultury organizacyjne wobec niepewności, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 • Chmielewska-Muciek D. (2014), Diagnoza kultury organizacyjnej [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Kompetencje i kultura organizacyjna przedsiębiorstw w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń.
 • Gumińska A. (2005), Sylwetka pracownika organizacji o kulturze wysokiej tolerancji niepewności [w:] J. Stankiewicz (red.), Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Kołakowski L. (1995), Laik nad Katechizmem wymądrza, „Gazeta Wyborcza”, 18-19.III.1995.
 • Kozłowski M., Jak mierzyć wolność?, http://www.medianet.pl (data dostępu: 20.03.2000).
 • Lipińska-Grobelny A., Kozanowska M. (2007), Kultura organizacyjna a system wartości pracowników z różnych typów organizacji [w:] A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lipowska J. (2013), Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 • Lis A.M., Lis A. (2014), Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi [w:] K. Szymańska (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzykulturowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Pawłowska B. (2007), Kultura organizacji a proces instytucjonalizacji sposobu motywowania pracowników [w:] K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Reykowski J. (2013), Wolność gospodarcza jako idea, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
 • Sikorski Cz. (1999), Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
 • Sikorski Cz. (2000), Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Łódź.
 • Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Olechnicki K., Załęcki P., red. (1997), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń.
 • Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Dom Organizatora – TNOiK, Toruń–Łódź.
 • Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Szaban J.M. (2012), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Świątkowski W. (2007), Nierozerwalny związek wolności i odpowiedzialności, „Annales”, nr 1(10).
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wolniak R. (2012), Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa.
 • Wójcik J. (2013), Niektóre aspekty kategorii wolności, równości i braterstwa w życiu jednostki i społeczeństwa, http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/07/niektoreaspekty-kategorii-wolnosci-rownosci-i-braterstwa-w-zyciu-jednostki-i-spoleczenstw-2/ (data dostępu: 09.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6e64494f-5729-40c5-ae5e-40512db18894
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.