PL EN


2017 | 333 | 162-177
Article title

Model innowacji jako model biznesu w sprawozdaniu zintegrowanym

Content
Title variants
EN
Innovation model as a business model in the integrated report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszym świecie biznesowym realizacja procesów decyzyjnych wymaga wykorzystania informacji finansowych i niefinansowych. Strategicznymi informacjami niefinansowymi będą niewątpliwie informacje o przyjętym modelu biznesu oraz sposobie zarządzania innowacjami. Analiza tak szerokiego zakresu informacji jest niezbędna do oceny sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, jak również efektów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej. W artykule udzielono odpowiedzi na pytanie, czy w sprawozdaniu zintegrowanym przedstawiana przez podmioty gospodarcze polityka innowacyjna w zakresie strategii zarządzania innowacjami może być uznana za model biznesu w myśl standardów o rachunkowości. W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, regulacji prawa bilansowego oraz obserwację praktyki gospodarczej (porównanie i weryfikacja modelu biznesu i strategii innowacyjnej w sprawozdaniu zintegrowanym grupy KGHM Polska Miedź SA).
EN
In today’s business world, decision making requires the use of financial and non-financial information. Strategic non-financial information will present the business model and the way innovation is managed. The scope of the information analyzed seems to be necessary to assess the entity’s financial and material standing as well as the effects of its business activities, with particular emphasis on innovation. The purpose of this article is to try to answer the question whether innovation policies presented by business entities in the area of innovation management strategies in the integrated report can be considered as a business model in accordance with the provisions of the law on balance sheet. The paper uses a critical analysis of the subject literature, law of the accounting and the observation of economic practice (analysis of business model and innovation strategy in the integrated report (2015) of KGHM Polska Miedź SA group).
Year
Volume
333
Pages
162-177
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2016), Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Bogdanienko J., red. (1998), Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Dyczkowska J. (2015), Raportowanie zintegrowane – obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Dyczkowska J. (2016), Is R&D Storytelling Contingent on R&D Expenses Level? The Study on Annual Reports of European Biotechnological Companies, artykuł zgłoszony na EAA Congress, Maastricht, May 2016.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Iwasieczko B. (2014), Modele biznesowe i ocena czynników ich efektywności, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Jabłoński A. (2015), Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu, „ZN UPH w Siedlcach”, nr 104.
 • Jabłoński M. (2014), Projektowanie i dojrzewanie modeli biznesu przedsiębiorstw przez wymagania rynku kapitałowego na przykładzie NewConnect, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66.
 • Jabłoński M. (2016), Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 1(79).
 • Jantz R.C. (2012), A Framework for Studying Organizational Innovation in Research Libraries, „College & Research Libraries”, 73(6), s. 525-541.
 • Kaplan S. (2012), The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World Is Changing, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Komunikat nr 4 MF (2014) z dnia 30.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia Uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 66(122), SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 82(138), SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Livari M. (2015), Dynamics of Openness in SMEs: A Business Model and Innovation Strategy Perspective, „Journal of Business Models”, Vol. 2, No. 2, s. 30-50.
 • Łobejko S. (2004), Systemy innowacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mahadevan B. (2000), Business Models for Internet-Based E-Commerce: An Anatomy, „California Management Review”, Vol. 42, No. 4.
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, „ZN Usz”, nr 827(69).
 • Pietrasiński Z. (1995), Innowacje [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Biznesu, Fundacja Innowacji, Warszawa.
 • Piotrowska K. (2014), Innowacje jako przedmiot rachunkowości. Identyfikacja procesu innowacyjnego, „ZN PTE”, nr 16, Kraków.
 • Piotrowska K. (2015), Ujawnianie i prezentowanie informacji i działalności innowacyjnej w sprawozdaniu zintegrowanym [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja UE w Krakowie, Kraków.
 • Piotrowska K. (2016), Wiarygodność sprawozdania zintegrowanego jako źródła informacji o działalności innowacyjnej, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, vol. 4, no. 11.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Sieniewska B. (2010), Otwarty model innowacji – nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej [w:] R. Konosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Szczepankiewicz E.J. (2014), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa jako narzędzia komunikacji z interesariuszami [w:] D. Dziawgo, G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego, rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Tatarska M. (2013), Sprawozdawczość́ zintegrowana na przykładzie Grupy Lotos SA, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, „Longe Range Planning”, Vol. 43, s. 172-194.
 • The International Framework Integrated Reporting, IIRC, 2013, www.theiirrc.org.
 • Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa (1994) z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047.
 • [www] sprawozdanie zintegrowane grupy KGHM Polska Miedź SA, http://kghm.com/sites/kghm2014/files/kghm-raport-zintegrowany-2015-pl.pdf (data dostępu: 14.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6e6b5394-9e4b-413e-8902-4dc746a42c2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.