PL EN


2018 | 377 | 52-65
Article title

Elastyczność funkcjonowania podmiotów gospodarczych a sukces i kreacja wartości przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Flexibility of functioning of economic entities and success and creation of enterprise values
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono syntetyczne informacje dotyczące postrzegania elastyczności jako cechy współczesnego przedsiębiorstwa, starając się wykazać, iż może ona stanowić determinantę kreowania wartości. Zwrócono w nim uwagę, iż elastyczność oznacza szeroko rozumianą zdolność przystosowania organizacji do zmiennych warunków otoczenia, wyjaśniając, iż popularność tego zagadnienia jest powodowana, obserwowanym od dłuższego czasu, zwiększaniem dynamiki zmian otoczenia, wymuszającym zmiany dostosowawcze w organizacji. To dostosowanie pozwala sprawnie funkcjonować w turbulentnym otoczeniu i stanowi ważny, coraz ważniejszy, komponent budowania konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa w osiąganiu jego celów. W świetle powyższych informacji celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elastyczności przedsiębiorstwa jako jednego z tych czynników, który może determinować sukces przedsiębiorstwa oraz wspomagać kreację wartości.
EN
This article presents synthetic information about the perception of flexibility as a characteristic of a modern enterprise, trying to show that it can be a determinant of creating value. It pointed out that flexibility means broadly understood the ability to adapt the organization to changing environmental conditions, explaining that the popularity of this issue is caused by the observed for a long time increasing the dynamics of changes in the environment, forcing adjustment changes in the organization. This adaptation allows you to function efficiently in a turbulent environment and is an increasingly important component of building the competitiveness and effectiveness of an enterprise in achieving its goals. In the light of the above information, the purpose of this article is to present the flexibility of the company as one of those factors that may determine the success of the company and may support the creation of value
Year
Volume
377
Pages
52-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Ahmed P.K., Hardaker G., Carpenter M. (1996), Integrated Flexibility – Key to Competition in Turbulent Environment, “Long Range Planning”, Vol. 29, No. 4, s. 562-571.
 • Bridges W. (2008), Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Czerska M., Szpitter A., red. (2010), Koncepcje zarządzania, C.H.Beck, Warszawa.
 • De Leeuw A.C.J., Volberda H.W. (1996), On the Concept of Flexibility: A Dual Control Perspective, “OMEGA – International Journal of Management Science”, Vol. 24, No. 2, s. 121-139.
 • Demil B., Lecocq X. (2010), Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency, „Long Range Planning” 2010, Vol. 43, s. 227-246.
 • Gibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly Jr. J. (1998), Organizations. Behavior, Structure, Processes, BPI/IRWIN, Illinois.
 • Grajewski P. (2010), Elastyczność i procesowość organizacji [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Jagoda A. (2015), Elastyczność funkcjonalna jako czynnik przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” nr 382, s. 316-323.
 • Krupski R., red. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superrelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Krupski R., red. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Kwiecień A., Żak K. (2013), Budowanie relacji w strukturach sieciowych w procesie tworzenia wartości klienta i przedsiębiorstwa [w:] J. Duraj, A. Sajnoga (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ludwiński M. (2010), Elastyczna organizacja – troszkę teorii niezbędnej przed wdrożeniem, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Elastyczna-organizacja-troszke-teoriiniezbednej-przed-wdrozeniem-2222564.html (dostęp: 19.09.2018).
 • Masłyk E. (2003), Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Osbert-Pociecha G. (b.r.), Elastyczność organizacji – „tańczenie” w turbulentnym otoczeniu, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_ w_turbulentnym_otoczeniu.html (dostęp: 17.05.2017).
 • Osbert-Pociecha G., Moroz M., Lichtarski J.M. (2008), Elastyczność przedsiębiorstwa jako konfiguracja elastyczności cząstkowych, „Gospodarka Narodowa”, nr 4, s. 59-84, http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_04_04.pdf (dostęp: 19.09.2018).
 • Rudny W. (b.r.), Elastyczność decyzyjna a wartość strategii konkurencyjnych, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_37/04.pdf (dostęp: 19.09.2018).
 • Shafer S., Smith H., Linder J. (2002), The Power of Business Models, „Business Horizons”, Vol. 48, s. 199-207.
 • Strategor (1996), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa: Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wieniarz M. (b.r.), Zarządzanie procesami i jego rola w dynamicznych koncepcjach zarządzania, http://www.q-mam.ae.wroc.pl/materialy/I%20Ogolnopolska%20Konferencja%20Kol%20Naukowych%20%20Swiebodzice/referaty/Zarzadzanie%20procesami%20-%20Winiarz.pdf (dostęp: 19.09.2018).
 • Wojtkowiak G. (2015), Rola elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6eda44b1-a731-4c29-90c1-6b660fbb426b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.