PL EN


2016 | 262 | 47-56
Article title

System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego

Authors
Content
Title variants
EN
The marketing communication system in the system product framework
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje naturę komunikacji marketingowej jako swoistego produktu systemowego. Istotę takiego produktu wyraża wielowymiarowa integracja i zarazem generowanie „wielu wartości” dla adresata przekazu i potencjalnego klienta. Rozważania koncentrują uwagę na dwóch istotnych zagadnieniach: strukturze narzędziowej systemu komunikacji oraz strukturze funkcji i zadań. Współczesna komunikacja marketingowa, w tym komunikacja w hipermedialnym środowisku komputerowym, stwarza zupełnie nowe formy i płaszczyzny promowania oferty sprzedaży. Nie stanowi klasycznego, jednorodnego produktu czy funkcji marketingowej, lecz produkt złożony z wielu narzędzi, tworzących w założeniu określone użyteczności i wartości dla adresatów. W takim właśnie wymiarze i refleksji komunikacja marketingowa posiada atrybuty, przypisane koncepcji produktu nowej generacji, produktu systemowego.
EN
The paper presents the essence of marketing communication as a kind of unique system product. The nature of such a product is expressed in a multidimensional integration and, simultaneously, in generating „multiple values” for the receiver of the message and potential customer. The analysis focuses on two key issues: the structure of tools in the system of communication and on the structure of functions and tasks. Contemporary marketing communication, including communication in the hyper-media computer environment, creates completely new forms and dimensions of product promotion. It is not a classic, homogeneous product or marketing function, but a complex product composed of various tools, which form definite utilities and values for receivers. In such dimension… marketing communication has attributes - linked to the concept of new generation product - of system product.
Year
Volume
262
Pages
47-56
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
References
 • Bennett P.D. (1988), Dictionary of Marketing Terms, AMA, Chicago.
 • Bruhn M. (2013), Kommunikationspolitik, Systematischer Einsatz Der Kommunikation für Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Bruhn M. (2008), Lexikon Der Kommunikationspolitik, Verlag Franz Vahlen, München.
 • De Pelsmacker P. (2000), Marketing Communications, Financial Times, Prentice Hall London.
 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Hajduk G. (2010), Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej [w:] B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), Komunikacja Rynkowa. Ewolucja, Wyzwania, Szanse, Zeszyty Naukowe Nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Horňák P. (2003), Abeceda reklamy, Central European Advertising, Bratislava.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Meffert H. (1986), Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden.
 • Nieschlag R., Dichtl E., Hörschgen H., (1988), Marketing, Duncker & Humbolt, Berlin.
 • Pickton D., Broderick A. (2000), Integrated Marketing Communications, Financial Times/Prentice Hall, London.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (2012), Kluczowe kompetencje korporacji [w:] O fundamentach zarządzania, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Ромат Э. (2006), Основи реклами, Студцентр, Киїев.
 • Rogoziński K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rossiter J.R., Bellman S. (2005), Marketing Communications. Theory and Applications, Pearson, Prentice Hall.
 • Rudawska E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Thomas M.J. (1998), Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2014), Marketing Communication as Company’s Dialogue with the Market: Value Creation And Integration Perespective, „Management and BusinessAdministration. Central Europe”, vol. 22, no. 4 (127).
 • Żabiński L. (red.) (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6f2847b7-8381-4283-81f3-e42e74581f0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.