PL EN


2017 | 335 | 64-76
Article title

Nowa propozycja wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej

Content
Title variants
EN
A new proposal of indicator of the development of tourist function
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyznaczenie syntetycznego wskaźnika pomiaru funkcji turystycznej obszarów na podstawie metody TOPSIS. Do jego konstrukcji wykorzystano wartości wskaźników odpowiednio zakodowane w pięciostopniowej skali wartości czterech wskaźników funkcji turystycznej: Deferta, Schneidera, Baretje’a-Deferta oraz gęstości bazy noclegowej. Zaproponowany wskaźnik zastosowano do oceny poziomu rozwoju funkcji turystycznej wybranych powiatów Polski, które w roku 2014 zajęły czołowe miejsca w rankingu GUS pod względem atrakcyjności turystycznej.
EN
The aim of the article is to determine the synthetic indicator measuring the function of the tourist areas, based on TOPSIS method. For its construction were used appropriately coded values of the four indicators of tourist function: Defert, Schneider, Baretje-Defert and the density of accommodation. The proposed indicator was used to assess the level of development of the tourist function of selected of Polish districts which in 2014 occupied the top places in the ranking of GUS with respect of the tourist attractiveness.
Year
Volume
335
Pages
64-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
References
 • Derek M. (2008), Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, Rozprawa doktorska (maszynopis powielany), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gower J.C. (1971), A General Coefficient of Similarity and Some of Its Properties, ,,Biometrics”, Vol. 27, No. 4, s. 857-871.
 • Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications, Springer Verlag, New York.
 • Kurek W., Mika M. (2007), Turystyka jako przedmiot badań naukowych [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 11-49.
 • Łuczak A., Wysocki F. (2012), Zastosowanie uogólnionej miary odległości GDM oraz metody TOPSIS do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego, ,,Przegląd Statystyczny”, t. 59, nr 2, specjalny, s. 298-311.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Podani J. (1999), Extending Gowers General Coefficient of Similarity to Ordinal Characters,“Taxon”, No. 48, s. 331-340.
 • Szromek A. (2012), Wskaźniki funkcji turystyczne. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Szromek A. (2013), Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 132, s. 91-103.
 • Turystyka w 2015 r. (2016), GUS, Warszawa.
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Warszyńska J. (1985), Funkcja turystyczna Karpat polskich, „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica”, Vol. XVIII, s. 79-104.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl (dostęp: 8.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6f39dd59-e85b-46e0-81d5-f1db250bca42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.