PL EN


2015 | 250 | 99-115
Article title

Wstęp do badań nad koopetycją jako koncepcją współpracy konkurencyjnej miast w aglomeracji miejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Introduction to research on the coopetition as an conception of the cities competitive collaboration in urban agglomeration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie stanu badań nad koopetycją jako koncepcją współpracy konkurencyjnej miast aglomeracji miejskiej. W tym zakresie identyfikuje się w warunkach polskich (a także międzynarodowych) lukę badawczą w występowaniu koopetycji w sektorze publicznym. Wszelkie publikacje dotyczą koopetycji w sektorze przedsiębiorstw, a i tam wskazuje się na nie do końca zbadane obszary i konieczność pogłębienia wiedzy. W krajowych opracowaniach naukowych podnoszono jedynie konieczność stosowania na poziomie aglomeracyjnym podejścia sieciowego, opartego na komplementarności funkcji. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej wstępnej kwerendy bibliograficznej oraz planowany zakres zadań i metod badawczych.
EN
The main aim of the article is to present the state of research on the coopetition as an conception of the cities competitive collaboration in urban agglomeration. In national and international conditions there is identified an research gap, related to the occurrence of coopetition in public sector. The most of publications are concentrated on the business sector, where also the new research area are discovered and developed. On the Polish research ground there is only the networking approach discussed, which is based on the complementary of function. In the article the results of initial at desk research were presented, including the range of planning research tasks and methods.
Year
Volume
250
Pages
99-115
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1995), The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, “Harvard Business Review”, July-August, s. 57-71.
 • Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cygler J. (2014), Granice inspiracji w kooperencji [w:] red. M. Romanowska, J. Cygler, Granice zarządzania, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Czakon W. (2013), Kierunki badań nad strategią koopetycji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom. XIV, zeszyt 13, część I, s. 7-15.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W. (2008), Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? „Przegląd Organizacji”, nr 6, s. 3-7.
 • Drobniak A. (2012), The Urban Resilience Concept – Economic Perspective [w:] A. Drobniak, H. Brandenburg (red.),Urban Economic Resilience – New Concept for Postindustrial City Transition, “Journal of Economics and Management”, Vol. 10.
 • Drobniak A., Goczoł L., Kolka M., Skowroński M. (2012), The Urban Economic Resilience in Post-industrial City – The Case of Katowice and Bytom, “Journal of Economics & Management”, Vol. 10, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Gwosdz K. (2014), Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 • Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A. (2012), Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji, „Przegląd Geograficzny”, 84,s. 483-507.
 • Klasik A. (2002), Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. AE, Katowice, s. 52-57.
 • Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I. (2011), Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, WNoZ UniwersytetŚląski, Sosnowiec.
 • Mucha-Kuś K. (2012), Strategie koopetycji – jak nimi zarządzać? [w:] J. Harasim (red.), Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, ZeszytyNaukowe UE w Katowicach, nr 93, s. 121-129.
 • Niziołek M. (2008), Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Oficyna a Wolters Kluwer ,business, Warszawa.
 • Parysek J. (2008), Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju [w:] J. Parysek, A. Tölle, Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 29-48.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 • Rusko R. (2010), Value-creation and Networking in Coopetition and Public Value Management – The Two Challenging Complementing Frameworks of Management Studies, “Manager Journal”, No. 12, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, s. 209-223.
 • Stanienda J. (2012), Strategia koopetycji w klastrach, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 20, nr 1, Tarnów.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020 (2010), Komisja Europejska, Bruksela, marzec.
 • Tundys B. (2011), Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, „Logistyka”, 2.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 513.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Koopetycja – strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, „Zarządzanie Finansami”, Vol. 11, No 4, część 1.
 • Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja ZintegrowanychInwestycji Terytorialnych (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6f43b9df-2c91-487c-8731-4e21e61d4d98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.