PL EN


2016 | 299 | 19-32
Article title

Charakterystyka ryzyka i sposobów zarządzania nim w sektorze energetycznym – wyniki badania sprawozdań zarządów z działalności polskich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Characteristic of the risk and ways of risk management in the energy sector - results of research reports on the operations Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych aspektów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach oraz wyników badań empirycznych dotyczących zarządzania ryzykiem w czterech podmiotach polskiego sektora energetycznego. Celem przeprowadzonych badań było z kolei scharakteryzowanie profilów ryzyka badanych podmiotów oraz analiza organizacji procesów zarządzania ryzykiem. Charakterystyka profilów ryzyka badanych podmiotów nakierowana była na kategoryzację i analizę identyfikowanych przez przedsiębiorstwa czynników ryzyka oraz ocenę wpływu tych czynników na ich działalność. Z kolei analiza organizacji procesów zarządzania ryzykiem w badanych podmiotach pozwoliła na określenie stosowanych metod, systemów, modeli zarządzania ryzykiem, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem komórek organizacyjnych oraz wskazanie działań zapobiegających występowaniu ryzyka w określonych kategoriach obszarowych. Do zrealizowania celu badań wykorzystano następujące metody: analizę dokumentacji oraz metodę analiz porównawczych. Przeprowadzona analiza badawcza umożliwiła scharakteryzowanie funkcjonowania zarządzania ryzykiem w podmiotach reprezentujących polski sektor energetyczny.
EN
The purpose of this paper is presenting the theoretical aspects of risk management in enterprises and the results of empirical research on risk management in four entities of the Polish energy sector. The aim of the study was, in turn, characterization the risk profile of the surveyed entities and analysis of the organization of risk management processes. Characteristics risk profiles of companies surveyed was focussed on the categorization and analysis by the company identified risk factors and assessment of the impact of these factors on their activities. An analysis of the organization of risk management processes in the surveyed enterprises helped to define methods, systems, risk management models, responsible for risk management organizational units and identify action to minimize the risk in certain categories area. The analysis of the research allowed to characterize functioning risk management in the entities representing the Polish energy sector.
Year
Volume
299
Pages
19-32
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
References
 • Gruszka B., Zawadzka Z. (1992), Ryzyko w działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 • Jajuga K. (2009), Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1996), Inwestycje, PWN, Warszwa.
 • Kaczmarek T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Kaczmarek T., Królak-Werwińska J. (2008), Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kalinowski M. (2012), Ryzyko walutowe zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [www 1] ENEA – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014, http://ir.enea.pl/file/attachment/681219/a9/sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_enea_s.a._w_2014_r.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 2] ENEA – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013, http://ir.enea.pl/file/attachment/658844/41/sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_gk_enea_w_2013_r.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 3] ENERGA – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014, http://www.ir.energa.pl/file/attachment/679144/7e/5._sprawozdanie_zarzadu_energa_sa_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_za_2014_rok_wraz_z_oswiadczeniami_zarzadu.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 4] ENERGA – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013, http://www.ir.energa.pl/file/attachment/622838/a2/sprawozdanie-zarzadu-energa-sa-z-dzialalnosci-grupy-kapitalowej-energa-za-2013-rok-wraz-z-oswiadczeniami-zarzadu.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 5] PGE – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014, http://www.gkpge.pl/media/pdf/SZ_PGE_2014.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 6] PGE – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013, http://www.gkpge.pl/media/pdf/SZ_PGE_2013.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 7] TAURON – Skonsolidowany raport roczny 2014, http://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/Documents/Tauron_Skonsolidowany_raport_roczny_2014.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 8] TAURON – Skonsolidowany raport roczny 2013, http://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/Documents/Tauron_Skonsolidowany_raport_roczny_2013.pdf (dostęp: 25.10.2015).
 • [www 9] Kozłowski M., Piesiewicz T., Weron A., Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego, Instytut Automatyki Systemów energetycznych, http://www.cire.pl/pokazpdf-%252Fpliki%252F2%252F4Kozlowski.pdf (dostęp: 25.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6fd863fd-7d5e-4c33-859d-967d8550f67d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.