PL EN


2016 | 282 | 171-185
Article title

Analiza komparatywna kondycji finansowej spółek realizujących odmienne formy wypłat na rzecz właścicieli

Content
Title variants
EN
A comparative analysis of financial standing of companies implementing various forms of payout
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie sytuacji finansowej spółek publicznych stosujących zróżnicowane formy wypłat na rzecz akcjonariuszy. Dla realizacji przyjętego celu opracowania poddano empirycznej weryfikacji hipotezę badawczą stanowiącą, iż przedsiębiorstwa wypłacające dywidendę i nabywające akcje własne różnią się istotnie pod względem płynności finansowej, poziomu zadłużenia, rentowności, wielkości aktywów oraz wartości rynkowej spółki. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Różnice zaobserwowane w kondycji finansowej spółek mogą świadczyć o konieczności dostosowywania polityki wypłaty do możliwości finansowych przedsiębiorstwa i oczekiwań jego inwestorów.
EN
The aim of this article is to compare the financial situation of public companies with the use of various forms of payout. For the attainment of research purpose we verified the research hypothesis stating that the companies paying dividends and performing buy-back operations differ significantly in terms of financial liquidity, debt level, profitability, size of assets and market value of the company. This hypothesis was verified positively. The differences observed in the companies’ financial condition may indicate the need of adapting the payout policy to the financial opportunities of company as well as to the expectations of its investors.
Year
Volume
282
Pages
171-185
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
References
 • Billett M.T., Xue H. (2002), The Takeover Deterrent Effect of Open Market Share Repurchases, "The Journal of Finance", No. LVII(4).
 • Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. (2005), Payout Policy in the 21st Century, "Journal of Financial Economics", No. 77.
 • Campbell J.A., Beranek W. (1995), Stock Price Behavior on Ex-Dividend Dates, "Journal of Finance", No. 10.
 • Chan K., Ikenberry D., Lee I. (2004), Economic Sources of Gain, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", No. 39(3).
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R. (2006), Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-Cycle Theory, "Journal of Financial Economics", No. 81.
 • Dittmar A.K. (2000), Why Do Firms Repurchase Stocks? "Journal of Business", No. 73(3).
 • Domański C. (2001), Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Easterbrook F. (1984), Two Agency - Cost Explanation of Dividends, "American Economic Review", No. 74.
 • Easterbrook F., Fischel D. (1996), The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass. - London, England.
 • Fama E.F., French K.R. (2001), Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? "Journal of Financial Economics", No. 60.
 • Gajdka J. (2013), Behawioralne finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • GPW w Warszawie (2013), Rocznik giełdowy, Warszawa.
 • Grullon G., Ikenberry D.L. (2000), What do We Know about Stock Repurchases, "Journal of Applied Corporate Finance", No. 13.
 • Jensen M. (1986), Agency Cost of Free Cash Flow. Corporate Finance and Takeovers, "American Economic Review", No. 76.
 • Jensen G.R., Solberg D.P., Zorn T.S. (1992), Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", No. 27(2).
 • Jerzemowska M., red. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Pieloch A. (2009), Determinanty wyboru metody wykupu akcji własnych na GPW w Warszawie SA [w:] J. Ostaszewski (red.), Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Pieloch A. (2010), Zysk netto jako źródło finansowania wykupu i umorzenia akcji własnych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 236.
 • Pieloch A. (2012), Motywy i efekty wykupu akcji własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pieloch-Babiarz A. (2015), Dividend Initiation as a Signal of Subsequent Earnings Performance - Warsaw Trading Floor Evidence, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 381.
 • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Sójka T. (2004), Umorzenie akcji, Zakamycze, Kraków.
 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, T. 1, StatSoft, Kraków.
 • Wiemer J., Diel S. (2008), Strategies for Share Buybacks, "Journal of Corporate Treasury Management", No. 1.
 • [www 1] http://ir.notoria.pl/ (dostęp: 25.02.2016).
 • [www 2] https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 (dostęp: 26.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6fefbe15-9f6f-4ee8-9851-1eaa36b24329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.