PL EN


2012 | 2(205) | 81-100
Article title

Gospodarka i osobowość w epoce przełomu post industrialnego

Content
Title variants
EN
Economy and Personality in the Epoch of Postindustrial Breakthrough
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Modal personality in period of industrial capitalism was focused on fulfilling obligations, whereas the new economy more often refers to self-fulfillment needs. The fall of industrial society is accompanied by an increase in mental tensions and the number of psychiatric advices. There are probably much fewer mental disorders than evidenced by medical statistics. As the industrial societies vanished, the coefficients of suicides showed a declining trend. The personality changes are heading towards further individualization and growing importance of self–fulfillment, thus according with the logic of development of the new economy. Hence, the development of personality precedes the economic change.
PL
Osobowość modalna okresu kapitalizmu przemysłowego ukierunkowana była na wywią- zanie się z powinności. Nowa gospodarka w coraz większym stopniu odwołuje się do potrzeb samorealizacyjnych. Destrukcja społeczeństwa przemysłowego wiąże się ze zwiększeniem napięć psychicznych i porad psychiatrycznych. Realna dolegliwość napięć psychicznych jest prawdopodobnie znacznie mniejsza, niżby to wynikało ze statystyk medycznych. Wraz z destrukcją społeczeństwa przemysłowego współczynniki samobójstw wykazują tendencję malejącą. Zmiany osobowościowe, towarzyszące ekspansji gospodarki opartej na wiedzy idą w kierunku dalszej indywidualizacji i wzrostu znaczenia samorealizacji i są zgodne z logiką rozwoju nowej gospodarki. Zmiany osobowościowe poprzedzają zmiany gospodarcze.
Year
Issue
Pages
81-100
Physical description
Contributors
References
 • Bandura, Albert. 2007. Teoria społecznego uczenia się. Tłum. J. Kowalczewska i J. Radzicki. Warszawa: WN PWN.
 • Bartens, Werner. 2011. Zdrowi z urojenia. „Suddeutsche Zeitung” 16.07.2011 (cyt. za „Forum” nr 37, 12–18.09).
 • Barber, Benjamin R. 2005. Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Muza SA.
 • Bauman, Zygmunt. 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Beck, Ulrich. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Beck, Ulrich i Christoph Lau. 2005. Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical and Empirical Exploration in the ‘Meta-change’ of Modern Society. „The British Journal of Sociology” vol. 56, nr 4: 525–567.
 • Beck, Ulrich. 2009. Ponowne odkrycie polityki; przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej. W: U. Beck, A. Giddens i S. Lash. Modernizacja refleksyjna. Tłum. J. Konieczny. Warsza- wa: WN PWN, s. 11–78.
 • Beck, Ulrich, Anthony Giddens i Scott Lash. 2009. Modernizacja refleksyjna. Tłum. J. Koniecz- ny. Warszawa: WN PWN.
 • Bendix, Reinhard. 1975. Max Weber – portret uczonego. Tłum.. K. Jakubowicz. Warszawa: PWN.
 • Birdsall, Nancy. 2006. The World is not Flat: Inequality and Injustice in our Global Economy. WIDER Annual Lecture 9. Helsinki: UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
 • Bohnke, Petra. 2005. First European Quality of Life survey: Life Satisfaction, Happiness, and Sense of Belonging. Office for Official publication of European Communities, Luxembourg, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/91/en/1/ef0591en.pdf.
 • Breadley, David, Evelyne Huber, Stephanie Moller, Francois Nielsen i John D. Stephens. 2003. Determinants of Relative Poverty in Advanced Capitalist Democracies. „American Socio- logical Review” vol. 68, issue 1: 22–51.
 • Brodniak, Włodzimierz A. 2006 Współczesne społeczno-kulturowe koncepcje i teorie samo- bójstw. „Suicydologia” tom 2, nr 1: 17–25.
 • Ceny ropy 2004 – 2008 USA http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotusaw.htm.
 • Chatelier, Le Henry. 1972. Filozofia systemu Taylora. W: J. Kurnal (red.). Twórcy naukowych
 • podstaw organizacji. Warszawa: PWE.
 • Dettmer, Markus, Samiha Shafy i Janko Tietz. 2011. Kiedy świeca się dopala. „Forum” 6, 7–13. 02. Drucker, Peter. 1999. Przyszłe społeczeństwo. „Przegląd Polityczny” nr 62–63.
 • Deutsch, Morton i Collins Mary Evans. 1951. Interracial Housing: A Psychological Evaluation
 • of A Social Experiment. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Durkheim, Emile. 1975. Suicide. W: W.E. Pickering (red.). Durkheim on Religion. A Selection
 • of Reading. London: Routledge&Kegan, s. 39–58.
 • ESPON. 2007. Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego.
 • Raport końcowy. Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). http://www.espon.pl/files/11_2/2/ESPON_1.2.3_RAPORT_FI- NAL_w.polska.pdf.
 • Eurobarometer. 2006. Mental Well-being, Special Eurobarometer. May, European. Eurobarometer. 2010. Special Eurobarometer 345, Mental Health. Part 1: Report. European Commission.
 • Eurostat. 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=e-n&pcode=tps00047&plugin=1.
 • Family Fallout Shelter. 1959. Family Fallout Shelter Booklet http://www.atomicplatter:com/more.php?id=12_0_1_0_M2.
 • Frick, Willard B. 1991. Personality Theories: Journey into Self. Second Edition. New York: Teachers College Press.
 • Focus on Consumer Price Indices. 2008. Focus on Consumer Price Indice: Data for November 2008. Red. W. Davies. Newport: Office for National Statistics (http://www.statistic:gov.uk/downloads/theme_economy/Focus_on_CPI_November_2008.pdf).
 • Freuneberger, Herbert J. i Geraldine Richelson. 1980. Burn-out. The High Costs of High Achievement. Garden City, New York: Anchor Press.
 • Fromm, Erich. 1997. Ucieczka od wolności. Tłum. O. i A. Ziemilscy. Warszawa: Czytelnik.
 • Gardawski, Juliusz, Jerzy Bartkowski, Jacek P. Męcina i Jan Czarzasty. 2010. Working Poles and the Crisis of Fordism. Warszawa: Scholar.
 • Gardner, Dan. 2008. Risk. The Science and Politics of Fear. London: Virgin Books Ltd. Gasiul, Henryk. 2006. Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: DIFIN.
 • Giddens, Anthony. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: WN PWN.
 • Giddens, Anthony. 2008. Konsekwencje nowoczesności. Tłum. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Giddens, Anthony. 2009. Europa w epoce globalnej. Tłum. M. Klimowicz i M. Habura. Redakcja naukowa polskiego wydania T. Żyro. Warszawa: WN PWN.
 • Griffin, Ricky W. 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. Tłum. M. Rusiński. Warszawa: WN PWN.
 • Freud, Zygmunt. 1992. Kultura jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Helliwell, John F. i Haifang Huang. 2008. How’s Your Government? International Evidence Linking Good Government and Well-Being. „British Journal of Political Sciences” vol. 38, part 4, October, s. 595–619.
 • Hofstede, Geert. 2000. Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Tłum. M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Horvitz, Allan W. i Jerome Wakefield. 2007. The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive Disorder. Oxford: Oxford University Press.
 • Hryniewicz, Janusz T. 2007. Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Scholar. Inglehart, Ronald F. 2008 Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. „West European Politics” Vol. 31, nr 1–2: 130–146.
 • Interia.pl 2008 (http://bizne:interia.pl/news/ropa-najtansza-od-grudnia-2007-r,1190705,3142). Jałowiecki, Bohdan. 2006. Wielokulturowość z koktajlami Mołotowa w tle. „Kultura Współczesna” nr 1: 75–85.
 • Jung, Carl Gustav. 1993. Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Warszawa: Czytelnik.
 • Jung, Carl Gustav. 1997. Psychologia przeniesienia. Warszawa: Wydawnictwo Wrota.
 • Kiedy głodni. 2008. Kiedy głodni zjedzą sytych. „Forum” 21.04 – 27. 04.
 • Kessler, Ronald C. 1982. A Disaggregation of the Relationship Between Socioeconomic Status and Psychological Distress. „American Sociological Review” nr 6.
 • Kozyr-Kowalski, Stanisław. 1975. Posłowie do wydania polskiego. W: R. Bendix. Max Weber – portret uczonego. Tłum. K. Jakubowicz. Warszawa: PWN.
 • Kruger, Martin i Judith Raupp. 2008. Rewolucja za rogiem. „Suddeutsche Zeitung” 11.04.2008 (cyt. za „Forum 21. 04 – 27. 04).
 • Lash, Scott. 2009. Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota. W: U. Beck, A. Giddens i S. Lash. Modernizacja refleksyjna. Tłum. J. Konieczny. Warszawa: WN PWN.
 • Lash, Scott i John Urry. 1987. The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity.
 • Luttwak, Edward. 2000. Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Tłum. E. Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Mathews, Gordon 2005 Supermarket kultury. Tłum. E. Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Matyja, Anna. 2006. Wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego kobiet na terenie woj. śląskiego w latach 1999 – 2003. „Annales Academiae Medicae Silesiensis” Vol. 60, nr 2: 151–156
 • MFW. 2007. A Survey by the Staff of the International Monetary Fund, World Economic Outlook. October 2007. Globalization and Inequality. Washington, D.C: International Monetary Fund.
 • Mojtabai, Ramin i Mark Olfson. 2008. National Patterns in Antidepressant Treatment by Psy- chiatrists and General Medical Providers. „Journal of Clinical Psychiatry” 69: 1064–1074.
 • Muzułmanin w Londynie. 2011. Muzułmanin w Londynie musi zostać londyńczykiem, przemówienie premiera Wielkiej Brytanii D. Camerona wygłoszone 5 lutego, na konferencji na
 • temat bezpieczeństwa w Monachium. „Gazeta Wyborcza”, z dnia 12–13 lutego, s. 25.
 • OECD 2005 OECD Productivity Database. September 2005. www.oecd.org/statistics/productivity.
 • Onet.pl. Biznes 2008. Onet.pl. Biznes, 21 listopada, http://bizne:onet.pl/0,1866853,wiadomosci.html.
 • Pedler, Mike i Kath Aspinwall. 1999. Przedsiębiorstwo uczące się. Tłum. G. Waluga. Warszawa: Wydawnictwo „Petit”.
 • Popular Mechanics. 1952. „Popular Mechanics Magazine” January.
 • Robins, Robert S. i Jerrold M. Post. 1999. Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Rocznik. 2009. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
 • Rorty, Richard. 1998. Truth and Progress: Philosophical Papers. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rose, Michael. 1990. The Meaning of Hard Work. W: A. Graham i A. Seldon (red.). Government and Economies in the Postwar World. London: Routlege, s. 303–314.
 • Sauter, Steven L., Lawrence R. Murphy, Joseph J. Hurrell i Lennart Levi. 1998. Psychosocial and Organizational Factors. W: J.M. Stellman (red.). Encyklopaedia of Occupational He- alth and Safety. Fourth Edition, Vol. II. Geneva: International Labour Office, s. 1794–1989.
 • Schule, Christop. 2007. W szponach strachu. „Forum” 45, 5.11 – 11.11.
 • Schwartz, Carol C., Jerome K. Myers i Boris M. Astrachan. 1973. Comparing Three Measures of Mental Status: A Note of the Validity of Estimates of Psychological Disorder in the Community. „Journal of Health and Social Behaviour”, vol. 14, nr 3: 265–273.
 • Siemieńska, Renata. 2004. Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych – casus Polski. W: M. Marody (red.). Zmiana czy stagnacja. Warszawa: Scholar, s. 177–206. Simpson, Miles E. i Georg
 • H. Conklin. 1989. Socioeconomic Development, Suicide and Religion: A Test of Durheim’s Theory of Religion and Suicide. „Social Forces” vol. 67, nr 4: 945–964.
 • Sobocki, Patrik, Ingrid Lekander, Swen Berwick, Jes Olesen i Bosse Johnsson. 2006. Resource Allocation to Brain Research in Europe – A Full Report. „European Journal of Neuroscience” vol. 24, nr 10: 2691–2693.
 • Suicide WHO. 2011 http://www.who.int/topics/suicide/en/.
 • Szacki, Jerzy. 2002. Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: WN PWN. Święcicki, Łukasz. 2011. Depresja wokół nas, rozmowa z prof. Łukaszem Święcickim, przeprowadzona przez W. Moskala. „Gazeta Wyborcza”, 23 lutego
 • Taylor, Frederick Winslow. 1972. Zasady naukowego zarządzania. W: J. Kurnal (red.). Twórcy naukowych podstaw organizacji. Warszawa: PWE.
 • Thurow, Lester C. 1999. Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Tłum. L. Czyżewski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • USA petroleum supply 2004 – 2008 http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wrpupus2w.htm.
 • US Census, Business Enterprise 2008 The 2008 Statistical Abstract, Business Enterprise. http://www.censu:gov/compendia/statab/cats/business_enterprise.html.
 • Wallerstein, Immanuel. 2004. Koniec świata jaki znamy. Tłum. M. Bilewicz, A.W. Jelonek i K. Tyszka. Warszawa: Scholar.
 • Wciórka, Bogna i Jacek Wciórka. 2005. Sondaż opinii publicznej. Czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne?. „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 14 (4): 305–317.
 • Weber, Max. MCMXCIV. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Tłum. J. Miziński. Lublin: Wydawnictwo „Test” Bernard Nowak.
 • Weber, Max. 1984. Asceza i duch kapitalizmu; Osobliwości kultury zachodniej; Drogi zbawie- nia i ich wpływ na sposób życia. W: S. Kozyr-Kowalski (red.). Szkice z socjologii religii – Max Weber. Tłum. J. Prokopiuk i H. Wandowski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Weissman, Myrna M. i inni. 1997. The Cross-National Epidemiology of Panic Disorder. „Arch Gen Psychiatry” vol. 54, nr 4: 305–309.
 • Wheaton, Blair. 1978. The Sociogenesis of Psychological Disorder: Reexamining the Causal Issues with Longitudinal Datas. „American Sociological Review” vol. 43 (June): 383–403. Wittchen, Hans-Ulrich i inni. 2011. The Size and Burden of Mental Disorder and other Disorders of the Brain in Europe 2010. „European Neuropsychopharmacology” nr 21
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-70e2a364-7ebc-46ee-b201-a28ddf09466b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.