PL EN


2016 | 267 | 43-54
Article title

Kierunki zmian w sprawozdawczości przedsiębiorstw górniczych

Content
Title variants
EN
Directions of changes in the reporting of mining companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono istotę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz stopień uczestnictwa w tej idei przedsiębiorstw górniczych. Przedstawiono metody, standardy i wytyczne w zakresie sposobów raportowania CSR, w tym m.in. GRI (Global Reporting Initiative). Dokonano oceny zaangażowania polskich spółek górniczych w raportowanie CSR. Analizę przeprowadzono na podstawie publikowanych raportów społecznej odpowiedzialności. Scharakteryzowano RESPECT Index stanowiący indeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie. Odniesiono się do najnowszej dyrektywy UE, która wprowadzi wkrótce obowiązek raportowania informacji niefinansowych przez duże przedsiębiorstwa.
EN
The article discusses the essence of corporate social responsibility (CSR) and the degree of participation mining companies in this idea. The methods, standards and guidelines of CSR reporting are presented, including GRI (Global Reporting Initiative). An assessment of the involvement of Polish mining companies in CSR reporting is made. Analyses are based on published reports of social responsibility. RESPECT Index as an index of socially responsible companies is presented. Also reference is made to the most recent EU Directive introducing soon an obligation to report non-financial information by large companies.
Keywords
Year
Volume
267
Pages
43-54
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa
author
 • Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa
References
 • Ballou B., Heitger D., Landes Ch. (2006), The Future of Corporate Sustainability Reporting: A Rapidly Growing Assurance Opportunity, http://referensi.dosen.narotama.ac.id/ files/2012/01/The-Future-of-Corporate sustainability.pdf.
 • Bluszcz A., Kijewska A. (2014), W kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych, „Przegląd Górniczy”, nr 70(4).
 • Freeman R.E. (2010), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Cambridge University Press.
 • Gherghina S.C., Vintilă G., Dobrescu D. (2015), An Empirical Research on the Relationship between Corporate Social Responsibility Ratings and U.S. Listed Companies’ Value, „Journal of Economics Studies and Research”, http://www.ibimapublishing. com/journals/JESR/jesr.html.
 • Hąbek P. (2014), Evaluation of Sustainability Reporting Practices in Poland, Springer „Quality & Quantity”, No. 48.
 • Hąbek P. (2012), Sustainability Report. Disclosure the Impact of Business on Society and the Environment,„Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr 31(103).
 • Konieczna R., Kulczycka J. (2012), Znaczenie CSR w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce, „Przegląd Górniczy”, nr 68(3).
 • Mossakowska T., Wasilewski M. (2011), Czy górnictwo jest w stanie przyjąć paradygmat zarządzania jakim jest CSR?, „Przegląd Górniczy”, nr 10.
 • Ogrodnik R. (2011), Korzyści wynikające z implementacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Przegląd Górniczy”, nr 9.
 • Palazzi M., Starcher G. (1997, rev. 2006), Corporate Social Responsibility and Business Success, http://web.archive.org/web/20020425104753/http://www.ebbf.org/crswrd.htm.
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm. wraz z nowelizacją z 9 listopada 2000 r. Dz.U. 2000, nr 113, poz. 1186.
 • [www 1] Dziawgo D., Zrównoważony rozwój a relacje inwestorskie, http://e-czytelnia. abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=11526 (dostęp: 3.08.2014).
 • [www 2] Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels 2001, europa.eu/rapid/press-release_ DOC-01-9_en.pdf (dostęp: 3.08 2015).
 • [www 3] http://2012.raportcsr.kghm.pl/pl/ (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 4]http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8196,sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalno sci_w_spolkach_kapitalowych.html (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 5] http://kwsa.pl/o_firmie/kwsa_srodowisko (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 6] http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/4796-24-spolek-w-indeksie-spolek-odpo wiedzialnych-na-5-lecie-respect-index (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 7] http://www.dnvba.com/pl/Baza-wiedzy/Nowosci-i-artyku%C5%82y/Pages/Duze -przedsiebiorstwa-w-Unii-Europejskiej-beda-musialy-raportowac-w-zakresie-zrowno wazonego-rozwoju.aspx (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 8] http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/baza-wiedzy-csr/raportowanie-csr---wska zniki-gri,3884,1# (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 9] http://www.jsw.pl/raport-csr/csr/ (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 10] http://www.khw.pl/firma/raport_csr_2013.html (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 11] http://www.lw.com.pl/pl,2,s429,raport_opublikowany_w_2015.html (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 12] http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/indeksy_csr_na_swiecie (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 13] http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 14] https://www.globalreporting.org (dostęp: 3.08.2015).
 • [www 15] Raport: Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Forum odpowiedzialnego biznesu. http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Raport-Odpowie dzialny-biznes-w-Polsce-2014. Dobre-praktyki_Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu. pdf (dostęp: 3.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-71f31940-cbab-45d7-94c9-6a6d868e4fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.