PL EN


2017 | 339 | 71-94
Article title

Zagrożenia interesów konsumenta związane z korzystaniem z rachunku bankowego i sposoby ich ograniczania

Content
Title variants
EN
Consumer interest’ threats concerning the usage of banking accounts and ways to reduce them
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Posiadanie rachunku bankowego jest wstępem do korzystania z bardziej złożonych usług finansowych, dlatego zagrożenia związane z jego użytkowaniem powinny być minimalizowane. Celem artykułu jest rozpoznanie zagrożeń związanych z posiadaniem rachunku bankowego i korzystaniem z usług płatniczych oraz sposobów ich ograniczania. Zidentyfikowano w nim pięć obszarów zagrożeń dotyczących: dostępu do rachunku, korzystania z niego, mobilności konsumenta, bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych oraz wynikające z niewystarczającej konkurencji na rynku. Opierając się na źródłach wtórnych (głównie regulacjach i dokumentach UE), wykazano, że minimalizowanie konkretnych rodzajów zagrożeń następuje w formie regulacji prawnych, zaś podnoszenie ogólnego poziomu ochrony interesu konsumenta − drogą działań instytucjonalnych oraz edukacji finansowej.
EN
Having a banking account is usually the first step to use more complicated financial services. Because of that the access to such an account and its use could not be disruptive for consumers. The purpose of the paper is to explore threats concerning usage of a baking account and payment services and ways to reduce them. The five fields of these threats were identified: access to the account, usage of the account, consumer mobility, digital safety and data protection and threats resulting from the insufficient level of market competition. On the basis of desk resources (mostly UE regulations and documents), Authors have proved that particular threats of consumer interests have been reduced by establishing regulations but increasing the general level of consumer protection is not possible without institutional framework and financial education.
Year
Volume
339
Pages
71-94
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
 • Bogacka-Kisiel E., red. (2012), Finanse osobiste. Zachowania produkty − strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2005), Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Demirguc-Kunt A., Klapper L., Singer D., van Oudheusden P. (2015), The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World, Policy Research Working Paper No. 7255. World Bank, Washington, DC. © World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21865 License: CC BY 3.0 IGO.
 • Demirguc-Kunt A., Klapper L. (2012), Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database, Policy Research Working Paper No. 6025, World Bank, Washington, DC. © World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6042 License: CC BY 3.0 IGO.
 • Dutkiewicz J., Łysoń U., Niepokulczycka M., Sieliwanowicz E. (2000), Prawa konsumenta, Difin, Warszawa.
 • European Central Bank (2016), European Financial Structures, October, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/reportonfinancialstructures201610.en.pdf.
 • European Consumer Organization (2011), Protecting Consumer Interests in the Retail Financial Services Area: Need for Independent and Efficient National Supervisors Everywhere in the E.U., http://www.beuc.org/publications/2011-09879-01-e.pdf.
 • Financial Education and Better Access to Adequate Financial Services. Best Practices and Ways Forward to Combat Financial Exclusion in Europe Report (2007), EU Projects FES, Vienna, April.
 • Frączek B. (2013), Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 173, „Innowacje w bankowości i finansach” − t. I.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2016), Raport o ochronie danych osobowych, http://www.giodo.gov.pl/487/id_art/9146/j/pl.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r. Opracowanie sygnalne.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A.K., Kitala R. (2009), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, Raport z badan 04/S/0010/08, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kaczorowska S., Kurzyńska-Lipniewicz A. (2009), Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, Legnica.
 • Kieżel E. (2007), Przesłanki, istota i cele ochrony interesów konsumentów [w:] E. Kieżel (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2006), Interim Report II, Current Accounts and Related Services Sector Inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 on retail banking, 17 July.
 • Komisja Europejska (2007), Raport grupy ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych, Bruksela, 5 czerwca.
 • Komisja Europejska (2007a), Report on the Retail Banking Sector Inquiry, Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission − Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on retail banking (Final Report) [COM(2007) 33 final].
 • Komisja Europejska (2007b), Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 Wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz zapewnienie ich skutecznej ochrony, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, KOM(2007) 99 wersja ostateczna. http://ec.europa.eu/consumers/archive/overview/cons_policy/doc/cps_0713_pl.pdf.
 • Komisja Europejska (2009), Tying and Other Potentially Unfair Commercial Practices in the Retail Financial Service Sector, Final report submitted to the European Commission, DG Internal Market and Services, Centre for European Policy Studies (CEPS), 24 listopada 2009 r. ETD/2008/IM/H3/78.
 • Komisja Europejska (2012), A European Consumer Agenda − Boosting Confidence and Growth, Brussels, 22.5.2012 COM(2012) 225 final, {SWD(2012) 132 final}.
 • Komisja Europejska (2012a), Special Eurobarometer 373 Retail Financial Services / Wave EB76.1 – TNS Opinion & Social.
 • Komisja Europejska (2012b), Zielona Księga: W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2013), Commission Staff Working Document Impact Assessement Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Comparability of fees Related to Payment Accounts, Payment Account Switching and Access to Payment Accounts with Basic Features {COM(2013) 266 final} {SWD(2013) 165 final} Brussels, 8.5.2013.
 • Komisja Europejska (2013a), Study on the Coverage, Functioning and Consumer Use of Comparison Tools and Third-party Verification Schemes for Such Tools, Final report prepared by ECME Consortium (in partnership with DELOITTE) EAHC/ FWC/2013 85 07.
 • Komisja Europejska (2015), Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych. Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw, Bruksela (2015) 630 final http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-630-PL-F1-1.PDF.
 • Komisja Europejska (2016), Market Monitoring Survey 2015, Final Report, Part I, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/market_monitoring/docs/mms2015_final_report_part_i_en.pdf.
 • Komisja Europejska (2016a), Special Eurobarometer on Financial Products and Services No 446, Wave EB85.1 – TNS opinion & social.
 • Komisja Europejska (2017), Consumer Financial Services Action Plan: Better Products, More Choice, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Bruksela, 23.3.2017, s. 4, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-financial-services-action-plan-23032017_en.pdf.
 • Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, maj.
 • Łętowska E. (2002), Prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo Beck, Warszawa.
 • Maison D. (2013), Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi z 2009 r., Narodowy Bank Polski, grudzień.
 • Maison D. (2017), Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, Raport z badania 2017 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 r., Narodowy Bank Polski, luty.
 • Marak K., Proś K. (2007), Ochrona konsumenta usług finansowych w świetle prawa wspólnotowego – wybrane zagadnienia [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych – wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Market Monitoring Survey 2015, Final Report, Part I, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/market_monitoring/docs/mms2015_final_report_part_i_en.pdf 17-18.
 • OECD (2006), The Importance of Financial Education, OECD Policy Brief, www.oecd.org/finance/financial-education/37087833.pdf.
 • OECD (2016), Financial Education in Europe: Trends and Recent Developments, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264254855-en.
 • Rutkowska-Tomaszewska (2011), Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Lex WoltersKluwer Business, Warszawa.
 • Rutkowska-Tomaszewska E. (2013), Ochrona prawna konsumenta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Tochmański A. (2016), Dlaczego warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Departament Systemu Płatniczego NBP, https://www.nbp.pl/adf/adf_rachunki_bankowe.pdf.
 • Wojtczak D. (2012), Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej, Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2011), Zachowania konsumentów: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • [www 1] https://www.beuc.eu (dostęp: 17.07.2017).
 • [www 2] https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf (dostęp: 22.07.2017).
 • [www 3] https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php (dostęp: 22.07.2017).
 • [www 4] https://www.consumerclassroom.eu/search-results (dostęp: 22.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-72c462d7-7c9b-4f94-af68-ea59cb6bd3cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.