PL EN


2016 | 284 | 53-65
Article title

Źródła i zakres raportów środowiskowych oraz ocena możliwości ich integracji ze sprawozdaniem finansowym

Content
Title variants
EN
Sources and scope of the environmental reports and the evaluation of possibility of their integration with financial statement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwzględnienie kwestii środowiskowych i społecznych w działalności jest jednym z przejawów realizacji przez podmiot koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W efekcie zapotrzebowania na informacje dotyczące wzajemnych interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a środowiskiem powstała tzw. rachunkowość środowiskowa. Jednym z jej zadań jest dostarczanie informacji do różnego rodzaju raportów środowiskowych. W artykule zidentyfikowano źródła raportów środowiskowych, a także zaprezentowano różne ich rodzaje. Ważnym obszarem rozważań była analiza zakresu informacji dotyczących środowiska w sprawozdawczości finansowej, także w ujęciu perspektywicznym.
EN
One of the symptoms of the implementation of corporate social responsibility concept is taking into account environmental and social issues in business. The environmental (green) accounting was created as a result of the demand for information on the interactions between the enterprise and the environment. One of its tasks is to provide information to various types of environmental reports.The article identified the sources of environmental reports and presented various kinds of them. An important area of considerations was the analysis of the scope of environmental information in financial reporting, also in perspective approach.
Year
Volume
284
Pages
53-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Rachunkowości
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Rachunkowości
References
 • Anam L. (2011), Jak raportować? Międzynarodowy standard raportowania GRI, http://www.csrinfo.org/pl/rejestr-raportow/o-raportowaniu/3155-jak-raportowac-miedzynarodowy- standard-raportowania-gri (dostęp: 29.06.2015).
 • Emtairah T. (2002), Corporate Environmental Reporting, Review of Policy Action in Europe, IIIEE Report, Lund, http://www.sustainability-reports.com (dostęp: 29.06.2015).
 • Famielec J., Stępień M. (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Ferens A. (2011), Wpływ krajowych i międzynarodowych regulacji na zakres system informacyjnego rachunkowości środowiskowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", "Studia Ekonomiczne", nr 73, Problemy harmonizacji rachunkowości, A.M. Kostur (red.), Katowice.
 • Fijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 1 (3), 141-151.
 • GRI (2000-2006), Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Polish-G3-Reporting-Guidelines.pdf (dostęp: 28.06.2015).
 • Jones M.J. (2010), Accounting for the environment: Towards a theoretical perspective for environmental accounting and reporting, "Accounting Forum", nr 34, s. 123-138.
 • Micherda B. (red.) (2012), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), oficjalne dokumenty wydane wg stanu na 1 stycznia 2011 r., część A, IFRS Foundation, Londyn.
 • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), oficjalne dokumenty wydane wg stanu na 1 stycznia 2011 r., część A, IFRS Foundation, Londyn.
 • MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), oficjalne dokumenty wydane wg stanu na 1 stycznia 2011 r., część A, IFRS Foundation, Londyn 2011.
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_stanu_wdrazania_standar dow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf (dostęp: 03.07.2015).
 • PAEC (2002, March), Final Report on Environmental Accounting and Reporting, Parliament of Victoria,http://www.parliament.vic.gov.au/papers/govpub/VPARL1999- 2002No141.pdf (dostęp: 29.06.2015).
 • Pramanik A.K., Shil N.Ch., Das B. (2008), Corporate Environmental Reporting: An Emerging Issue in the Corporate World, "International Journal of Business and Management", 3 (12), s. 146-154.
 • Raport "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014. Dobre Praktyki" (2014), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/ 04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum_Odpowiedzialnego_ Biznesu.pdf (dostęp: 06.07.2015).
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • IX Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 (2015), "Dziennik Gazeta Prawna", bezpłatny dodatek promocyjny, 22.04.2015, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/ uploads/2015/04/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-2014.pdf (dostęp: 07.07.2015).
 • [www 1] http://www.accountability.org/images/content/4/6/469.pdf (dostęp: 29.06.2015).
 • [www 2] http://www.emas-polska.pl/emas.html (dostęp: 29.06.2015).
 • [www 3] http://www.mos.gov.pl/artykul/328_polityka_ekologiczna/338_polityka_ekologiczna_ panstwa. html (dostęp: 29.06.2015).
 • [www 4] http://www.programcp.org.pl/polpcp.htm (dostęp: 29.06.2015).
 • [www 5] http://www.qualityaustria.com.pl/blog-detail/54/nowelizacja-iso-14001---systemzarzadzania- srodowiskowego/ (dostęp: 07.07.2015).
 • [www 6] http://www.rc.com.pl/o_programie.php (dostęp: 29.06.2015).
 • [www 7] http://www.sustainability-reports.com/ (dostęp: 29.06.2015).
 • [www 8] http://www.wroclaw.pl/sprawozdania_srodowiskowe.dhtml (dostęp: 27.06.2015).
 • [www 9] https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Environment-Indicator- Protocols.pdf (dostęp: 29.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-73204d1d-ca8d-4479-97a5-bc3e3f7aebcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.