PL EN


2017 | 333 | 19-36
Article title

Utrata wartości aktywów niefinansowych – zakres tworzenia odpisów i ich istotność na przykładzie spółek z indeksu WIG30

Content
Title variants
EN
Impairment of non-financial assets – scope and significance on the example of WIG30 companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zakresu oraz istotności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (AnF) przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG30. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych autorzy porównali stopień dokonywania odpisów przez badane spółki w przekroju wyróżnionych głównych kategorii AnF. Stwierdzono, że najczęściej były dokonywane odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych (RAT) oraz zapasów, jak również odpisy te były najbardziej istotne ze względu na ich wartość. Wykazano także występowanie dodatniej korelacji między udziałem RAT i zapasów w sumie bilansowej a udziałem odpisów z tytułu utraty wartości tych pozycji w sumie bilansowej. Zauważalna była również zależność między istotnością dokonywanych odpisów a sektorem działalności jednostek poddanych badaniu.
EN
The paper is focused on the scope and significance of write-offs for nonfinancial assets of companies included in index WIG30 at Warsaw Stock Exchange. The authors conducted study that compares the write-offs for main categories of nonfinancial assets. The study revealed that fixed assets and inventories constituted assets that were impaired for the majority of companies and the write-offs for those assets were most significant. It was found that there is a positive correlation between a ratio of fixed assets to total assets and a ratio of fixed assets’ write-offs to total assets, as well as a ratio of inventories to total assets and a ratio of inventories’ write-offs to total assets. The study revealed that there was also a correlation between industry sector and significance of write-offs for fixed assets, inventories and (to some extent) intangibles.
Year
Volume
333
Pages
19-36
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Amiraslani H., Iatridis G.E., Pope P.F. (2013), Accounting for Asset Impairment: A Test for IFRS Compliance Across Europe, A Research Report by the Centre for Financial Analysis and Reporting Research, Cass Business School, London, March.
 • Andrews R. (2006), Research Report No. 92 Impairment of Assets: Measurement without Disclosure?, The Association of Chartered Certified Accountants, London.
 • Chraścina M. (2015), Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 252.
 • Cotter J., Stokes D., Wyatt A. (1998), An Analysis of Factors Influencing Asset Writedowns, „Accounting and Finance”, Vol. 38.
 • Elliott J., Hanna J. (1996), Repeated Accounting Write-offs and the Information Content of Earnings, „Journal of Accounting Research”, Vol. 34.
 • Elliott J., Shaw W.H. (1988), Write-Offs as Accounting Procedures to Manage Perceptions, „Journal of Accounting Research”, Vol. 26.
 • Francis J., Hanna J., Vincent L. (1996), Causes and Effects of Discretionary Asset Writeoffs’, „Journal of Accounting Research”, Vol. 34.
 • Gill S., Gore R., Rees L. (1996), An Investigation of Asset Write-downs and Concurrent Abnormal Accruals, „Journal of Accounting Research”, Vol. 34.
 • Grabiński K. (2011), Szacowanie wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Haka S.F. (2007), A Review of the Literature on Capital Budgeting and Investment Appraisal: Past, Present, and Future Musings [in:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds.), Handbook of Management Accounting Research, Vol. 2, Elsevier, Oxford.
 • Heflin F., Warfield T. (1997), Managerial Discretion in Accounting for Asset Write-offs, Working paper, University of Winconsin–Madison.
 • ICAEW (2003), Prospective Financial Information – Guidance for UK Directors, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
 • Michalak M. (2005), Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych – wybrane problemy [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej – Utrata wartości aktywów, „Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1082.
 • Michalak M. (2008), Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych – badanie pilotażowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 42(98) numer specjalny, Rada Naukowa SKwP, Warszawa.
 • Michalak M. (2010), Impairment of the Non-current Operational Assets – Measurement and Disclosures in Financial Statements of Polish Public Companies, „Social Sciences. Socialiniai Mokslai”, Vol. 1, Kauno technologijos universitetas.
 • Michalak M. (2014), Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska niepublikowana.
 • Michalak M. (2016), Wartość ekonomiczna majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CCAE, Łódź.
 • Michalak M., Czajor P. (2016), Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 87(143), Rada Naukowa SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36 Utrata wartości aktywów (2014), IASB Polska Edycja.
 • Piosik A. (2010), Determinanty przeprowadzenia odpisów z tytułu utraty wartości firmy za lata 2007-2008 na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Piosik A., Rówińska M. (2011), Utrata wartości aktywów trwałych – analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62(118), Rada Naukowa SKwP, Warszawa.
 • Statement of Financial Accounting Standards No. 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets (2001), FASB.
 • Strong J., Meyer J. (1987), Asset Write-downs: Managerial Incentives and Security Returns, „Journal of Finance”, July.
 • Zucca L., Campbell D. (1992), A Closer Look at Discretionary Write-downs of Impaired Assets, „Accounting Horizons”, September.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7336a544-46b7-47e8-b31c-ad8b875bccd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.