PL EN


2014 | 23 | 1 | 9-24
Article title

Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez badanie dyskursu medialnego

Authors
Content
Title variants
EN
Discovery of National Identity by Researching of Press Discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the text is to present opportunity to use researches on press discourse to describe national identity. At the beginning we try to show complexity of the category of national identity. We try to build the definition taking into account main trends of theoretical researches. Then we focus on identity discourse discussing its definition and showing existing methods of examining of discourse. Finally we shows some advantages of use of media discourse analyze to research the national identity.
Year
Volume
23
Issue
1
Pages
9-24
Physical description
Contributors
 • Instytut Politologii UKSW, Warszawa
References
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa: PWN 2005.
 • Burchill S. (i inni), Teoria stosunków międzynarodowych, tłum. P. Frankowski, Warszawa: Książka i Wiedza 2006.
 • Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: PWN 1998.
 • Dyskurs jako struktura i proces, red. T. van Dijk, tłum. G. Grochowski, Warszawa: PWN 2001.
 • Foucault M., Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa: PIW 1977.
 • Giddens A., The constitution of society: outline of the theory of structuration, Berkley: University of California Press 1984.
 • Globalizacja polityki światowej: wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith przy współpracy P. Owens, tłum. M. Staszkiewicz, Kraków: Wydawnictwo UJ 2008.
 • Hnatiuk O., Pożegnanie z imperium. Ukraiński dyskurs o tożsamości, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003.
 • Horolets A., Obrazy Europy w polskim dyskursie prasowym, Kraków: Universitas 2006.
 • Howarth D., Dyskurs, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008.
 • Jabłońska B., O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie, Kraków: Wydawnictwo Rabid 2009.
 • Jakowenko N., Obraz sąsiada w ukraińskich podręcznikach historii, Kwartalnik Respublika Nowa, http://publica.pl/teksty/obraz-sasiada-w-ukrainskich-podrecznikach-historii, dostęp 23.01.2014 r.
 • Krzysztofek K., Tożsamość kultur narodowych we współdziałającym świecie, w: Z problematyki tożsamości narodowej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. J. Przewłocki, Katowice: Wydawnictwo UŚ 1986.
 • Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2003.
 • Łada A., Barometr Polska-Niemcy, Wizerunek Niemiec i Niemców w polskim społeczeństwie po dziesięciu latach wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2013, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/933787397.pdf, dostęp 23.01.2014 r.
 • Międzynarodowe stosunki polityczne, red. nauk. E. Cziomer, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im.
 • Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2008.
 • Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa: PWN 2006.
 • Misiak W., Tożsamość a przyszłość państw narodowych, w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005.
 • Stefanowicz J., Ład międzynarodowy: doświadczenie i przyszłość, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 1996.
 • Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Wrocław: „Atla 2” 2004.
 • Szacki J., O tożsamości (zwłaszcza narodowej), Kultura i Społeczeństwo 48 (2004) 3, 9–40.
 • Szwed R., Nieswoistość analizy dyskursu w nauce o komunikacji. Dyskurs jako przedmiot i metoda badań, w: Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologia badań medioznawczych, red. T. Gackowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2011, 13–30.
 • Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa: studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Szwed R., Tożsamość europejska versus tożsamość narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w Unii
 • Europejskiej, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K.T. Konecki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, 310–344.
 • Ścigaj P., Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012.
 • Władza, naród, tożsamość, red. K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Segęga, Kraków: Wydawnictwo UJ 2004.
 • Wojakowski D., Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2007.
 • Zawadzki P., Czas i tożsamość: paradoks odnowienia problemu tożsamości, Kultura i Społeczeństwo 47 (2003) 3, 5–16.
 • Zenderowski R., Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004), Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7353b794-5a3a-4f46-9266-04373e124ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.