PL EN


Journal
2013 | 11 | 1(20) | 242-254
Article title

NON-NOMINAL DIMINUTIVES IN SLOVENE: A SHORT OVERVIEW

Authors
Title variants
PL
Przegląd nierzeczownikowych formacji deminutywnych w języku słoweńskim
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W języku słoweńskim, podobnie jak w innych językach słowiańskich, formacje deminutywne należą do podstawowych elementów tworzących znaczenie, które oznaczane są głównie przez różne elementy morfologiczne, ale mogą być także oznaczane przez inne elementy, głównie składniowe. Prototypowo formy deminutywne stanowią złożone rzeczowniki odrzeczownikowe, mogą być także zaobserwowane w czasownikach, przymiotnikach i ich derywatach przysłówkowych, rzadziej w wykrzyknieniach, a nawet liczebnikach. W tych ostatnich mają jednakże ograniczoną produktywność i frekwencyjność. Deminutywom odrzeczownikowym w językoznawstwie słoweńskim poświęcono wiele uwagi, natomiast formy nieprototypowe, czyli inne niż odrzeczownikowe, wymagają dokładnego omówienia. Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę. Autorka dokonuje przeglądu nieprototypowych form deminutywnych, ilustrując ich użycie w oparciu o korpusy języka słoweńskiego Fidaplus i Nova beseda oraz na podstawie słoweńskich tłumaczeń książki Matilda Roalda Dahla.
Keywords
Contributors
author
References
 • A. Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika I: Izpeljava samostalnikov, Ljubljana, 1950.
 • J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor, 1991.
 • A. Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana, 1988.
 • A. Vidovič Muha, Dva tipološka zgleda normativne vrednosti slovenske besedotvorne morfematike, [in:] S. Gajda (ed.), Języki słowiańskie 1945-1995; Gramatyka – leksyka – odmiany. Opole, 1995.
 • I. Stramljič Breznik, Besedotvorna kategorija samostalniških manjšalnic v Pleteršnikovem slovarju in v SSKJ, Maribor, 2008.
 • A. Žele, Ekspresivnost kot besedotvorna prvina (na primerih slovenskih glagolov), [in:] Philol.stud. (Skopje), 2011.
 • E. Sicherl, Slovene Nominal Diminutives and their English Equivalents: A Comparison, [in:] Elope, 2012, IX, Ljubljana.
 • K. Heltberg, O deminutywach i augmentatywach, [w:] Prace Filologiczne, 1964, 18 (2).
 • J. Maczyński, O tzw. deminutywach formalnych. Prace Filologiczne, 1986, 33.
 • N. Długosz, Porównanie wybranych typów słowotwórczych w zakresie rzeczownikowych formacji deminutywnych z różnymi formantami w języku polskim i w języku bułgarskim, [w:] Linguistica Copernicana, 2009, 2 (2).
 • J. Sokołowski, Mechanizmy deminucji i hipokryzacji w języku macedońskim i polskim na tle innych językow słowiańskich, [w:] Z polskich studiow slawistycznych, seria 11, Językoznawstwo, 2007.
 • F. Daneš, M. Dokulil et al., Tvoření slov v češtině. Odvozování podstatných jmen. Praha, 1967.
 • M. Dokulil et al. (eds.) Slovnice češtiny 1, Fonetika, Fonologie, Morfologie a morfemika, Tvoření slov, Praha, 1986.
 • Cf. W. Dressler, L. Merlini Barbaresi, Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages. Berlin, New York.
 • K.P. Schneider, Diminutives in English, Tübingen, 2003.
 • J. Erben, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. 2nd ed. Berlin, 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7526e043-11ff-452d-a421-acb4ed75c4d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.