PL EN


2018 | 362 | 176-193
Article title

Innowacje w instytucjach publicznych w procesie komunikacji interesariuszy wspomagane przez technologię Web 2.0

Authors
Content
Title variants
EN
Innovation in public institutions in the process of communication of stakeholders assisted by Web 2.0 technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego odgrywa komunikacja pomiędzy organizacjami oferującymi dobra materialne lub niematerialne a odbiorcami. W chwili obecnej, gdy coraz częściej mówi się i obserwuje organizacje oznaczane jako 4.0, proces komunikacji nabiera szczególnego znaczenia. Organizacje o charakterze biznesowym każdy sygnał pochodzący od odbiorcy starają się uwzględniać w swojej ofercie skierowanej dla konsumenta. W przypadku instytucji publicznych takie podejście jest niemożliwe do realizacji ze względu na uwarunkowania funkcjonowania tych instytucji. W artykule zostaną przedstawione możliwości technologii Web 2.0 w prowadzeniu innowacji w instytucjach publicznych, które mogą zwiększać ich atrakcyjność i wpływać pozytywnie na odbiorców.
EN
communication between organizations offering tangible or intangible goods and recipients plays a very important role in the development of the information society. At the moment, when organizations indicated as 4.0 are being talked about more and more often, the communication process becomes particularly important. Organizations with a business type every signal coming from the recipient try to include in its offer targeted at the consumer. In the case of public institutions, such an approach is impossible to implement due to the conditions of functioning of these institutions. The article presents the possibilities of Web 2.0 technology in innovation in public institutions, which may increase their attractiveness and positively influence the recipients.
Year
Volume
362
Pages
176-193
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów. Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu
References
 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Hauke K. (2016), Koncepcja zarządzania wiedzą 2.0 w kreowaniu zasobów informacyjnych przedsiębiorcy [w:] P. Pyplacz, D. Dudek (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Leszczyński M. (2016), Innowacyjność gospodarki jako czynnik postrzegania państwa w środowisku międzynarodowym – casus Unii Europejskiej [w:] K. Pająk (red.), Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, CeDeWu, Warszawa.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Petrozolin-Skowrońska B. (1995), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960.
 • Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Tomaszewski M. (2011), Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku WEB 3.0 [w:] R. Knosola (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Warszawa.
 • [www 1] http://www.eioba.pl/a/1ox8/co-to-jest-to-web-2-0 (dostęp: 11.03.2018).
 • [www 2] https://pl.wikipedia.org/wiki/O%E2%80%99Reilly_Media (dostęp: 12.03.2018).
 • [www 3] https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_company (dostęp: 13.03.2018).
 • [www 4] https://www.semtec.pl/slownik-seo/blog/ (dostęp: 14.03.2018).
 • [www 5] https://www.semtec.pl/slownik-seo/webinarium/ (dostęp: 14.03.2018).
 • [www 6] https://www.semtec.pl/slownik-seo/wideoblog/ (dostęp: 14.03.2018).
 • [www 7] https://www.semtec.pl/slownik-seo/ebook/ (dostęp: 14.03.2018).
 • [www 8] https://www.semtec.pl/slownik-seo/newsletter/ (dostęp: 14.03.2018).
 • [www 9] https://www.semtec.pl/slownik-seo/podcast/ (dostęp: 14.03.2018).
 • [www 10] https://www.semtec.pl/slownik-seo/white-paper/ (dostęp: 15.03.2018).
 • [www 11] https://slownik.intensys.pl/definicja/151/forum-dyskusyjne (dostęp: 15.03.2018).
 • [www 12] https://www.wseip.edu.pl/dniw/images/pliki/pelne_teksty_ksiazek/Marcin%20K%C5%82ak_M_Zarz_wiedza _w_przeds.pdf (dostęp: 16.03.2018).
 • [www 13] https://pl.wikipedia.org/wiki/Interesariusz (dostęp: 16.03.2018).
 • [www 14] https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2467/4/1/trzeci_sektor.pdf (dostęp: 17.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-75abbcfb-5071-4ad1-891d-97d045c577b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.