PL EN


2017 | 319 | 55-69
Article title

Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie

Content
Title variants
EN
Opportunities and barriers for the development of Polish agri-food exports to selected Scandinavian markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mimo że rynki skandynawskie uznawane są za hermetyczne i trudne, polscy eksporterzy odnoszą na nich duże sukcesy. Wymiana handlowa Polski ze Szwecją, Danią i Norwegią cechowała się w ostatnich latach stosunkowo wysoką dynamiką, a do branż, które osiągały szczególnie dobre wyniki w eksporcie należał sektor rolno- -spożywczy. Celem artykułu było przedstawienie szans i ograniczeń ekspansji eksportowej polskich firm sektora rolno-spożywczego na rynki trzech krajów skandynawskich – Danii, Norwegii i Szwecji. Podjęta została próba zidentyfikowania głównych barier handlowych i nieformalnych w dostępie do tych rynków oraz możliwości rozwoju eksportu polskiej żywności w tym kierunku geograficznym, wynikających z zewnętrznych uwarunkowań internacjonalizacji. Badania, które przeprowadzono m.in. w oparciu o dane statystyczne z bazy danych WITS-Comtrade oraz opracowania Polsko-Skandynawskiej Izby Gospodarczej, wykazały dobre perspektywy dla rozwoju eksportu rolno-spożywczego na te rynki. Szczegółowo rozpoznane szanse i wyzwania wobec polskich eksporterów żywności do krajów skandynawskich mogą być podstawą opracowania skutecznych strategii internacjonalizacji.
EN
Although the Scandinavian markets are considered to be demanding and difficult, Polish exporters often succeed in selling to these markets. Polish trade with Sweden, Denmark and Norway was characterized in recent years by relatively high growth rate, and one of the sectors that performed particularly well in exports was the agri-food sector. The aim of the article was to present the opportunities and limitations of the export expansion of Polish agri-food companies to markets of three Scandinavian countries – Denmark, Norway and Sweden. An attempt was made to identify the main formal and informal barriers to trade and the conditions conducive to the development of Polish food exports in this geographic direction. The study, carried out, among others, on the basis of statistical data from the WITS-Comtrade database and the publications of Polish-Scandinavian Chamber of Commerce showed good prospects for the development of Polish exports to these markets. The research also led to the identification of detailed chances and challenges in food export to Scandinavian countries that can be the basis for the development of effective internationalization strategies for these markets.
Year
Volume
319
Pages
55-69
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego
References
 • Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia (…) między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o EOG, Dz.Urz. UE L327/1 z dnia 27.11.2012.
 • Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka narodowa”, nr 10, s. 21-44.
 • Kulawczuk P. (2012), Strategie wejścia na rynki Regionu Południowego Bałtyku i rynki krajów trzecich [w:] H. Treder, P. Kulawczuk (red.), Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ministerstwo Rozwoju (2016), Ocena sytuacji w handlu zagranicznym, 2016 styczeńmaj, Raporty, analizy i opracowania dotyczące handlu zagranicznego Polski, Warszawa.
 • OECD (2013), Competition Issues in the Food Chain Industry, DAF/COMP(2014)16, Paris.
 • SPCC (2014), Kierunek Skandynawia. Działalność gospodarcza w Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Warszawa.
 • SPCC (2016), Polsko-skandynawska współpraca gospodarcza. Inwestycje, wymiana handlowa i skandynawscy inwestorzy w Polsce, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2013), Pomiar stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw: współczesne podejścia teoretyczne i założenia metodologiczne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 172, s. 41-54.
 • Treder H., Kulawczuk P., red. (2012), Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wach K. (2016), Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 30(1), s. 7-20.
 • Wierzejski T., Nasalski Z. (2014), Rola klastrów w procesie internacjonalizacji polskiego sektora rolno-spożywczego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 14(2), s. 238-246.
 • Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-760eb38c-4682-4b49-b897-01d101367ba1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.