PL EN


2016 | 279 | 245-257
Article title

Dysfunkcje amorficznego rozrostu osadnictwa w Polsce

Content
Title variants
EN
Dysfunctions of amorphous sprawl of settlement system in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie i podkreślenie wybranych tendencji rozwojowych obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego. Istotnym elementem jest także uwypuklenie prawdopodobnych konsekwencji przestrzennego rozlewania się rozwoju miast dla potencjału społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz kulturowego tych układów w Polsce. Chociaż artykuł ma charakter teoretyczny, jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn amorficznego rozrostu miast, jak również wpływu tego zjawiska na potencjał ośrodków zurbanizowanych. Artykuł dotyczy zjawiska, jakim jest rozlewanie lub przenoszenie się rozwoju ośrodków metropolitalnych z miasta-rdzenia do otoczenia ośrodka metropolitalnego. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba zebrania i przeanalizowania wiedzy na temat tego zjawiska, które należy uznać za niedostatecznie zbadane w kontekście polskiej sieci osadniczej ze względu na niewielką ilość analiz w tym zakresie.
EN
The objective of this article is to show and underline a few trends in developments of urban areas, with particular emphasis on spatial development. An important element is the to underline of the likely consequences of spatial sprawl of the cities for the potential social, economic, environmental and cultural heritage of these systems in Poland. Although the article is theoretical, is an attempt to answer questions about the causes of amorphous sprawl, as well as the area of the impact of this phenomenon on the potential of urban centers. Article refers to a phenomenon that is racking or moving to metropolitan development, with the city-core to the surrounding metropolitan center. In this article there will made an attempt to collect and analyze knowledge about this phenomenon, which should be considered relatively new in the context of Polish settlement network due to the small amount of research in this area.
Year
Volume
279
Pages
245-257
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
References
 • Abramowicz B. (2012), Partycypacja społeczna w Polsce w kontekście reform samorządowych 1990 r., "Samorząd Terytorialny", nr 11.
 • Böhm A. (2006), Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu - o czynniku kompozycji, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Brodecki Z. (red.) (2005), Regiony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Brol M. (2010), Zarys ekonomii sektora publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bruegmann R. (2005), Sprawl: A Compact History, University of Chicago Press, Chicago.
 • Cost of sprawl (1974), U.S. Government Printing Office, Washington.
 • Dworańczyk G. i in. (2012), Informacje o mieszkalnictwie, wyniki monitoringu za rok 2011, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Glaeser E., Kahn M.E. (2003), Sprawl and Urban Growth, NBER Working Paper Series, Working Paper 9733, http://www.nber.org/papers/w9733.
 • Grosse T.G. (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1.
 • Gruen V. (1965), The Heart of our Cities, Thames and Hudson, London.
 • Hausner J. (red.) (2013), Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 • Klasik A. (red.) (2008), Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Klasik A. (2009), Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Kożuch B. (2009), Innowacyjność w sektorze publicznym - bariery i możliwości rozwoju [w:] B. Kryk, K. Piech, Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Lex, Warszawa.
 • Landry Ch. (2013), Miasta kreatywne, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Lewyn M. (2009), Sprawl in Europe and America, "San Diego Law Review", Vol. 46.
 • Ostrowski W. (1996), Wprowadzenie do historii budowy miast - Ludzie, środowisko, Warszawa.
 • Thurow L.C. (2006), Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w GOW, Helion, Gliwice.
 • Wiśniewska J. (2005), Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.
 • Zachariasz I. (2013), Efektywność instrumentów i procedur planowania przestrzeni w polskiej administracji, seminarium "Dobre Rządzenie", materiały konferencyjne, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-76289b20-887f-4aa1-9c65-916c410a4ec8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.