PL EN


2017 | 343 | 72-82
Article title

Model biznesu a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Business model and innovative activity of enterprises in the interorganizational relations context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Model biznesu jest często rozpatrywany z punktu widzenia innowacyjności przedsięwzięcia, a także możliwości nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych wspierających tworzenie, jak również przechwytywanie wartości. Łącząc obie te perspektywy, można diagnozować wpływ relacji międzyorganizacyjnych (wspierających poszczególne komponenty składowe modelu biznesu) na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie dodatniego związku pomiędzy dywersyfikacją rodzajową partnerów relacji, wspierających podstawowe elementy składowe modelu biznesu (tzn. zarówno tworzenie wartości na rzecz klienta, jak i jej przechwytywanie na rzecz przedsiębiorstwa), a aktywnością innowacyjną (ocenianą poprzez liczbę wprowadzonych nowych produktów lub istotnie ulepszonych).
EN
The business model is often considered from an innovation point of view. It is also seen as having the possibility of establishing inter-organizational relationships, which support the creation and the capture of value. Combining both of these perspectives, one can diagnose the impact of inter-organizational relationships (supporting the individual components of the business model), on the innovative activity of enterprises. Studies indicate the existence of a positive relationship between the diversification of relationship partners and innovative activity. The diversification of relationship partners supports the basic components of the business model, i.e. it creates value for the customer, and captures it for the company. Meanwhile, innovative activity is assessed by the number of new products introduced or significantly improved.
Year
Volume
343
Pages
72-82
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Organizacji i Zarządzania
References
 • Bal-Woźniak T. (2013), O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 30, s. 404-423.
 • Barczak B., Walas-Trębacz J. (2011), Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 32, Warszawa, s. 26-49.
 • Carayannis E.G., Sindakis S., Walter C. (2015), Business Model Innovation as Lever of Organizational Sustainability, “The Journal of Technology Transfer”, Vol. 40/1, s. 85-104.
 • Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2010), From Strategy to Business Models and onto Tactics, “Long Range Planning”, Vol. 22, s. 195-215.
 • Chesbrough H. (2007), Why Companies Should Have Open Business Models, “MIT Sloan Management Review”, Vol. 48/2, s. 22-28.
 • Ćwiklicki M. (2015), Klasyfikacja modeli zarządzania innowacjami, „Management Forum”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, vol. 3/4, s. 27-31.
 • Davis J.P., Eisenhardt K.M. (2011), Rotating Leadership and Collaborative Innovation: Recombination Processes in Symbiotic Relationships, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 56/2, s. 159-201.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Gajda D. (2014), Rola innowacji w modelach biznesu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 183/14, s. 61-73.
 • Girotra K., Netessine S. (2014), Four Paths to Business Model Innovation, “Harvard Business Review”, Vol. 92/7-8, s. 97-103.
 • Huczek M. (2015), Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 2, s. 13-25.
 • Jackson B. (1985), Winning and Keeping Industrial Customers: The Dynamics of Customer Relations, M.A.D.C. Heath and Company, Lexington.
 • Klimas P. (2014), Znaczenie współdziałania międzyorganizacyjnego dla innowacyjności organizacyjnej – perspektywa empiryczna [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366.
 • Klincewicz K. (2014), Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną [w:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiecień A. (2013), Relacje w organizacjach sieciowych [w:] W. Rudny, B. Woźniak-Sobczak (red.), Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Łupicka A. (2013), Relacje i rozkład władzy [w:] M. Ciesielski (red.), Sieci gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Magretta J. (2002), Why Business Models Matter? “Harvard Business Review”, Vol. 80, s. 86-92.
 • Markides C.C. (2013), Business Model Innovation: What Can the Ambidexterity Literature Teach Us? “The Academy of Management Perspectives”, Vol. 27/4, s. 313-332.
 • Massa L., Tucci C.L. (2014), Business Model Innovation [w:] M. Dodgson, D.M. Gann, N. Philips (eds.), The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, New York.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2002), An e-Bussines Model Ontology for Modeling e-Business, Słowenia: 15th Bled Electronic Commerce Conference.
 • Otto J. (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L. (1996), Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learining in Biotechnology, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 41/1, s. 116-145.
 • Reinartz W., Kraft M., Hoyer W.D. (2004), The Customer Relationship Management Process: Its Measurement and Impact on Performance, “Journal of Marketing Research”, Vol. 41/3, s. 293-305.
 • Rudny W. (2015), Sieciowy model biznesowy. Elementy nowego paradygmatu [w:] P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak (red.), Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Saebi T., Foss N.J., (2014), Business Models for Open Innovation: Matching Heterogenous Open Innovation Strategies with Business Model Dimensions, “European Management Journal”, Vol. 33/3, s. 201-213.
 • Schilling M.A., Phelps C.C. (2007), Interfirm Collaboration Networks: The Impact of Large-scale Network Structure on Firm Innovation, “Management Science”, Vol. 53/7, s. 1113-1126.
 • Schneider S., Spieth P. (2013), Business Model Innovation: Towards an Integrated Future Research Agenda, “International Journal of Innovation Management”, Vol. 17/01, s. 1-34.
 • Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C. (2005), The Power of Business Models, “Business Horizons”, Vol. 48/3, s. 78-84.
 • Smith W., Binns A., Tushman M. (2010), Complex Business Models: Managing Strategic Paradoxes Simultaneously, “Long Range Planning”, Vol. 43, s. 448-461.
 • Sobrero M., Roberts E.B. (2002), Strategic Management of Supplier-manufacturer Relations in New Product Development, “Research Policy”, Vol. 3, s. 159-182.
 • Sorescu A., Frambach R.T., Singh J., Rangaswamy A., Bridges Ch. (2011), Innovations in Retail Business Models, “Journal of Retailing”, Vol. 87S/1, s. S3-S16.
 • Spieth P., Schneckenberg D., Ricart J.E. (2014), Business Model Innovation – State of the Art and Future Challenges for the Field, “R&D Management”, Vol. 44/3, s. 237-247.
 • Stachak S. (2006), Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2016), Eksplorować czy eksploatować relacje międzyorganizacyjne? Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 420, Wrocław.
 • Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sworowska A. (2014), Współwłasność patentowa jako przykład analizy sieci relacji międzyorganizacyjnych w ujęciu terytorialnym, „Problemy Zarządzania”, Vol. 13/1, s. 257-274.
 • Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu – perspektywy rozwojowe, „Problemy Zarządzania”, Vol. 10/3, s. 67-82.
 • Taran Y., Boer H., Lindgren P. (2015), A Business Model Innovation Typology, “Decision Sciences”, Vol. 46/2, s. 301-331.
 • Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, “Long Range Planning”, Vol. 43/2-3, s. 172-194.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2015), Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 32.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-763cc563-e0d5-4e6d-8e05-6d321add22a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.