PL EN


2017 | 309 | 57-70
Article title

Bezrobocie i zawieranie małżeństw w Polsce

Content
Title variants
EN
Unemployment and the decision to enter into marriage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest jednym z kluczowych zdarzeń w cyklu życia jednostki. W artykule przytoczono wybrane teorie małżeńskości oraz opisano współwystępowanie zjawiska bezrobocia i małżeńskości w ujęciu przestrzennym. Założono, że trudna sytuacja na lokalnych rynkach pracy może wpływać na decyzję o zawarciu związku małżeńskiego, ale jednocześnie nie każda z charakterystyk opisujących bezrobocie ma na nią istotny wpływ.
EN
The decision to enter into marriage is one of crucial events in the life cycle of the individual. The difficult situation on the local labour market in Poland influences to the decision of marriage, but it isn’t significant in any case of the unemployment.
Year
Volume
309
Pages
57-70
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Statystyki i Demografii
References
 • Balicki L. (1997), Bezrobocie a szara strefa gospodarki, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 751, Wrocław.
 • Bańka A. (1992), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Print-B, Poznań.
 • Barański T., Kaczmarek S. (2007), Changing Marriage and Divorce Rate in Poland. Compared to Other EU Countries, „Bulletin of Geography”, No. 7.
 • Batóg B. (2011), Forecasting of Gross Domestic Product in Poland and Its Regional Components, „Ekonometria”, nr 32.
 • Błaszczyk B. (2002/2005), Bezrobocie a zjawisko wykluczenia społecznego, „Biuletyn IGS SGH”, nr 1-4.
 • Błaszczyk B. (2001), Bezrobocie a zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych, „Biuletyn IGS SGH”, nr 1-4.
 • Borkowski T., Marcinkowski A. (1999), Socjologia bezrobocia, „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Śląsk, Katowice.
 • Burdziak A. (2010), Szybkość procesów zbieżności gospodarczej polskich podregionów w latach 1995-2006 w świetle modelu wzrostu gospodarczego Solowa, „Studia Ekonomiczne INE PAN”, nr 1.
 • Cierpiał-Wołon M., Wojnar E. (2001), Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10.
 • Clarksburg M. (1999), The Price of Partnering: The Role of Economic Well-being in Young Adults’ First Union Experiences, „Social Forces”, Vol. 77.
 • Dańska-Borysiak B. (2009), Analiza wzrostu gospodarczego województw, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1.
 • Dolecka M. (1997), Psychologiczne skutki bezrobocia, „Annales UMCS Sectio H”, nr 31, Lublin.
 • Drela K. (2015), Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 10, Szczecin.
 • Duch-Krzystoszek D. (1998), Małżeństwo, seks, prokreacja, IFiS PAN, Warszawa.
 • Dybowska J. (2005), Wykluczenie społeczne a tworzenie i rozpad rodziny [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, AE w Katowicach, Katowice.
 • Easterlin R.A. (1987), Birth and Fortune, University of Chicago Press, Chicago.
 • Frodyma K. (2008), Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.
 • Gajewski P., Tokarski T. (2004), Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej? „Studia Ekonomiczne”, nr 1-2.
 • Graniewska D. (2001), Rodzina a bezrobocie – sytuacja w Polsce, „Problemy Rodziny”, nr 3.
 • Guzik B. (2009), Inwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski, „Ekonomista”, nr 6.
 • Hakalla A. (2003-2004), Bezrobocie a jakość życia jednostki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 3, UR, Rzeszów.
 • Ignatczyk W. (2000), Małżeństwo jako wartość w okresie przemian społeczno-gospodarczych kraju w świetle postaw młodzieży w wieku matrymonialnym w województwie poznańskim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.
 • Kabaj M. (2000), Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
 • Kalinowski S. (2013), Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 30, UR, Rzeszów.
 • Kalmijn M. (1991), Status Homogamy in the United States, „American Journal of Sociology”, No. 97.
 • Kempny M., Szmatka J. (red.) (1992), Współczesne teorie wymiany społecznej, WN PWN, Warszawa.
 • Kołaczek B. (1992), Wpływ bezrobocia na postawy i życie rodzinne kobiet, „Problemy Rodziny”, nr 2.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997, rozdz. 1, art. 18, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm (dostęp 10.08.2015).
 • Kopczewska K. (2010), Modele zmiany stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.
 • Korenik S. (2009), Potencjał rozwojowy regionów Polski w 2006 r. Wybrane zagadnienia [w:] A. Prusek (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, UE w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, Kraków.
 • Kostrzewska I. (2008), Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.
 • Kostrzewska I., Pawełek B. (2007), Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10.
 • Kotlorz D. (red.) (2012), Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, UE w Katowicach, Katowice.
 • Kotowska I.E. (red.) (1999), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, „Monografie i Opracowania”, nr 461, SGH.
 • Kowalska I., Wieczorek M. (1999), Zmiany procesu tworzenia i rozpadu małżeństw w Polsce, „Monografie i Opracowania”, nr 461, SGH.
 • Kowalska M. (2006), Procesy zawierania i rozpadu związków małżeńskich w Polsce w latach 1988-2002, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu”, nr 68.
 • Kurek S. (2012), Przemiany demograficzne w Polsce w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego w ujęciu przestrzennym [w:] A. Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach”, nr 98.
 • Lewin K. (1948), Resolving Social Conflicts, Harper & Row, New York.
 • Liberska H., Malina A. (2011), Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we współczesnej dorosłości [w:] H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Difin, Warszawa.
 • Łaźniewska E., Górecki T. (2012), Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.
 • Misiak T., Tokarski T. (2012), Wewnątrzregionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12.
 • Mlonek K. (1992), Tradycja badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Możdżeńska-Mrozek D., Szylko-Skoczny M. (1998), Kwestia bezrobocia [w:] A. Rajkiewicz, J. Słupińska. M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna, „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, nr 4, Katowice.
 • Oppenheimer V. (1997), Women’s Employment and the Gain to Marriage in Specialization and Trading Model, „Annual Review of Sociology”, Vol. 23.
 • Pilch J. (1995), Bezrobocie – nowa kwestia społeczna [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Żak, Warszawa.
 • Plopa M. (2008), Psychologia rodziny. Teoria i badania, Impuls, Kraków.
 • Podogrodzka M. (2012a), Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3.
 • Podogrodzka M. (2012b), Struktura i dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010, „Ekonomia”, nr 2, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Podogrodzka M. (2012c), Metoda aglomeracyjna w analizie przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010, „Studia Ekonomiczne INE PAN”, nr 2.
 • Podogrodzka M. (2012d), Metody analizy przestrzennego zróżnicowania rynku pracy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2.
 • Podogrodzka M. (2012e), Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010, „Polityka Społeczna”, nr 2.
 • Podogrodzka M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011, „Przegląd Geograficzny”, t. 85, z. 2.
 • Przychodzeń W. (2011), Wahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce w latach 1989-2009, „Ekonomista”, nr 2.
 • Pufal-Struzik I. (1998), Psychologiczne konsekwencje bezrobocia dla funkcjonowania rodziny – wybrane aspekty [w:] Z. Ratajczak (red.), Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, UŚ, Katowice.
 • Reszke I. (1999), Wobec bezrobocia: Opinie, stereotypy, Śląsk, Katowice.
 • Rymarz T. (1999), Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia, „Psychologia Wychowawcza”, nr 1.
 • Szczęsny W.W. (2003), Bezrobocie – żyć będąc niepotrzebnym [w:] W.W. Szczęsny (red.), Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Żak, Warszawa.
 • Szukalski P. (2010), Bilans małżeństw w powojennej Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9.
 • Szukalski P. (2012), Wpływ kryzysów na zachowania demograficzne, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4.
 • Turner J. (2005), Struktura teorii socjologicznych, WN PWN, Warszawa.
 • Tyszka Z. (1997), Mikro-, mezo-, makrospołeczne uwarunkowania bezrobocia i jego skutki w rodzinie [w:] R.B. Woźniak (red.), Bezrobocie w małych miastach, Koszalin 1997.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59, art. 1 i 23.
 • Warzywoda-Kruszyńska W. (1974), Małżeństwo a struktura społeczna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Wilk I. (2011), Taksonomiczna analiza rynku pracy województw Polski – podejście symboliczne, „Ekonometria”, nr 34.
 • Winch M. (1958), Some Implication in Marital Counseling [w:] R.F. Winch (ed.), Mate Selection, Harper, New York.
 • [www 1] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF (dostęp: 10.08.2015).
 • [www 2] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_040_08.PDF (dostęp: 10.08.2015).
 • [www 3] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_167_14.PDF (dostęp: 10.08.2015).
 • [www 4] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/malzenstwo;4011431.html (dostęp: 10.08.2015).
 • [www 5] http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/badania/Kontrowersje_zycie%20rodzinne_CBOS_08.pdf (dostęp: 10.08.2015).
 • [www 6] http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=13053&p_token=278610092 (dostęp: 2.02.2015).
 • [www 7] http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ (dostęp: 2.02.2015).
 • [www 8] http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (dostęp: 10.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-76afcbd8-29f2-4f98-904a-eb57dd29493c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.