PL EN


2016 | 292 | 53-79
Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zatrudnienie w Polsce w latach 2003-2013

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign direct investments and employment in Poland in the years 2003-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania są efekty BIZ na rynku pracy w Polsce, w szczególności efekt ilościowy w dziedzinie zatrudnienia (liczba miejsc pracy). Próbowano rozpoznać zależność między napływem kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce a zatrudnieniem w badanym okresie. W artykule przedstawiono w różnych aspektach krótką, empiryczną charakterystykę spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce. Zestawiono dynamikę powstawania spółek z kapitałem zagranicznym z dynamiką zatrudnienia. Problem przedstawiono też w ujęciu regionalnym. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na niejednoznaczny wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się poziomu i struktury zatrudnienia w Polsce w badanym okresie. W różnych latach tego okresu efekt ilościowy w dziedzinie zatrudnienia był różny.
EN
The subject of the study are the effects of FDI on the labour market in Poland, in particular, quantity effect on employment (number of workplaces). The author attempted to recognize the correlation between the inflow of capital for foreign direct investments in Poland and employment in the analyzed period. The article presents the various aspects of the brief, empirical characteristics of companies with foreign capital in Poland. The dynamics of the establishment of companies with foreign capital has been compiled with the dynamics of employment. The problem has been presented also by the regional embrace. The results of the analysis indicate ambiguous impact of foreign direct investment on the level and structure of employment in Poland in the analyzed period. The quantitative effect of employment was different in various years of this period.
Year
Volume
292
Pages
53-79
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant
References
 • Cieślik A. (2003), Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych w kraju goszczącym w warunkach istnienia niedoskonałości na lokalnych rynkach produkcji, Bank i Kredyt, Warszawa.
 • Godlewska-Majkowska H. (2013), Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin S.A., Warszawa.
 • Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Karaszewski W. (red.) (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, UMK, Toruń.
 • Klimczak B., Olszewski L., Pisz Z. (red.) (1998), Integracja europejska, transformacja, transformacja systemowa w Polsce, procesy dostosowawcze, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kłysik-Uryszek A. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu - teoria i praktyka, Cedewu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Kociszewska I., Kamińska M. (2009), Wybrane aspekty roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce [w:] T. Sporek (red.), Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Michałków J. (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • OECD (1996), OECD Benchmark Definition of Foreign Investment, 3rd edition, Paris.
 • Pilarska C. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Weresa M.A. (2007), Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski, CASE.
 • Witkowska J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne, "Ekonomista", nr 5.
 • Witkowska J. (1993), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE. Biała Księga, Polska - Unia Europejska, nr 20, Real Press, Warszawa.
 • Witkowska J. (2001), Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • World Investment Report 1994: Transnational Corporation, Employment and the Workplace, UNCTAD, New York-Geneva.
 • World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies, United Nations, New York and Geneva.
 • [www 1] Roboty dają ludziom pracę, Control Engineering (wtorek, 16 kwietnia 2013), http://www.controlengineering.pl/menu-gorne/artykul/article/roboty-daja-ludziom- prace (dostęp: 29.03.2015).
 • [www 2] Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl (dostęp: 29.03.2015).
 • [www 3] Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl (dostęp: 29.03.2015).
 • [www 4] Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl (dostęp: 29.03.2015).
 • [www 5] Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 29.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-76bdf8be-13cc-49e6-b9ed-443c536f63ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.