PL EN


2017 | 345 | 114-126
Article title

Refleksje na temat współczesnych form komunikacji z interesariuszami

Content
Title variants
EN
Reflections on contemporary forms of communication with stakeholders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne komunikaty mają charakter multimodalny. Autorzy formułują następujący problem badawczy: rachunkowość jako rodzaj specyficznego języka o określonym kodzie powinna podążać drogą zmian jakie zachodzą w samym języku. Tym samym powinno nastąpić redefiniowanie sprawozdawczości finansowej do postaci wielopłaszczyznowych sprawozdań finansowych wzbogaconych formami wizualizacji danych finansowych i niefinansowych. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zmian zachodzących we współczesnych sposobach i formach komunikowania się oraz możliwości i zakresu ich uwzględniania we współczesnej sprawozdawczości. W artykule zastosowano jako podstawową metodę badawczą analizę opisową, którą wsparto wnioskowaniem przez analogię oraz dedukcją. Treści zaprezentowane w artykule mogą stanowić podstawę dalszych, pogłębionych badań naukowych z tego zakresu.
EN
Modern communications are multimodal. The authors formulate the following research problem: Accounting as a kind of specific language with a certain code should follow the path of changes that occur in the language itself and there should be a redefinition of financial reporting to multi-faceted financial statements enriched by forms of visualization of financial and non-financial data. For the purpose thus formulated, descriptive analysis was used as the basic research method, which was supported by inference by analogy and deduction. The content presented in the article may be the basis for further, in-depth research in this field.
Year
Volume
345
Pages
114-126
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Drever M., Stanton P., McGowan S. (2007), Contemporary Issues in Accounting, Wiley, Australia.
 • Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.
 • Dziawgo D. (2011), „Nowe” sprawozdanie finansowe – głos w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62, nr 62(118), s. 83-98.
 • Evans L. (2010), Observations on the Changing Language of Accounting, „Accounting History”, Vol. 15(4), http://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/8806/1/Observations%20on%20the%20changing%20language%20of%20accounting.pdf (dostęp: 1.05.2017).
 • Grzegorczykowa R. (2008), Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hronsky J.J.F. (1998), Signs, Codes and Communication: the Semiotics of Audit Reports, Research Paper Series, Vol. 98, Victoria.
 • Jakobson R. (1989), O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi [w:] M.R. Mayenowa (red.), R. Jakobson. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, PIW, Warszawa, s. 490-493.
 • Jaruga A.A., red. (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kasperowicz A. (2015), Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 81, s. 107-122.
 • Kawka M. (2016), Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza? „Zeszyty Prasoznawcze”, t. 59, nr 2(226), s. 294-303.
 • Kress G., Ogborn J. (1998), Modes of Representation and Local Epistemologies: The Presentation of Science in Education, Subjectivity in School Curriculum, University of London, London.
 • Maćkiewicz J. (2016), Jak można badać przekazy multimodalne, „Język Polski”, vol. 96(2), s. 18-27.
 • Mączyńska E. (2010), Ordo ustrój równowagi – poszukiwania i prognozy [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Idee Ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Biblioteka Myśli Ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 179-193.
 • Marcinkowska M. (2012), Rachunkowość społeczna – czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, t. 271(1), s. 502-525.
 • Masztalerz M. (2013), Rachunkowość w świetle językoznawstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 71(127), s. 177-191.
 • Michalewski K. (2009), Komunikaty mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Skowronek B. (2013), Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E. (2016), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? Sygnały, symptomy, diagnoza, „Przegląd Organizacji”, nr 11, s. 36-39.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Wpływ luki informacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym – wyniki badań brytyjskich spółek publicznych należących do indeksu [w:] Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 201, s. 250-262.
 • Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tanaka S. (1982), The Structure of Accounting Language, Chuo University Press, Tokyo.
 • Walińska E. (2007), Sprawozdawczość finansowa XXI wieku – bez granic? [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, praca zbiorowa, SKwP, Warszawa, s. 333-349.
 • Wiatr M. (2013), Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-76e3a190-371e-488f-8c7d-c2b994e16c6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.