PL EN


2011 | 91 | 129-147
Article title

Studium wykonalności jako narzędzie zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych

Title variants
EN
FEASIBILITY STUDY AS THE RISK MANAGEMENT MEANS IN THE INFRASTRUCTURE PROJECTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ryzyko jest nieodłącznym elementem wszelkich przedsięwzięć, w tym dotyczy także projektów inwestycyjnych. Infrastrukturalne projekty inwestycyjne charakteryzują się zazwyczaj dużą złożonością działań oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi, finansowanymi ze środków publicznych. Stąd ważnym aspektem zarządzania takimi projektami jest zarządzanie ryzykiem na etapie decyzji o podjęciu, a następnie na etapie ich wdrażania. W opracowaniu tym ukazano studium wykonalności jako użyteczne narządzie zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych.
EN
Risk is the relevant element of all activities, including investment projects. Infrastructure investment projects characterize mostly numerous complexities of activities, as well as high investment inputs, financing from public funds. Thus, the important aspect of managing such projects is risk management in the phase of making decision, and next in their implementation. In the thesis there has been shown a feasibility study as a useful means of risk management in infrastructure projects.
Contributors
References
 • 1. Aid Delivery Methods. Volume 1: Project Cycle Management Guidelines, European Commission, Europe Aid Cooperation Office, Brussels 2004.
 • 2. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 • 3. Davidson Frame J., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, Warszawa 2001.
 • 4. Dunaj B. (red.), Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 2005.
 • 5. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 6. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 • 7. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • 8. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnie& związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 10. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 11. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • 12. Spreckley F., Grucza B., Zarządzanie cyklem projektu, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • 13. Szot-Gabryś T., Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2011.
 • 14. Szot-Gabryś T., Metoda "luki finansowej" w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 85, 12(2010).
 • 15. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym, Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591.
 • 17. Wiatrak A.P., Rola menedżera i zakres pracy kierowniczej w zarządzaniu projektami, "Problemy Zarządzania" 4/2008 (22).
 • 18. Wojewnik-Filipkowska A., Project Finanse w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • 19. Wytyczne ogólne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2007.
 • 20. Zemke J., Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-76f60cb9-c6c7-4aab-8b2f-84f2fc673f3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.